Ktl-icon-tai-lieu

DSFDS

Được đăng lên bởi Dan Bo
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Âäö aïn män hoüc: Kãút cáúu vaì tênh toaïn âäüng cå
Sinh viãn: Nguyãùn Xuán Tuyãún

LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
Sau khi âæåüc hoüc 2 män chênh cuía ngaình âäüng cå âäút trong
(Nguyãn lyï âäüng cå âäút trong, Kãút cáúu vaì tênh toaïn âäüng cå âäút
trong ) cuìng mäüt säú män cå så khaïc (sæïc bãön váût liãûu, cå lyï
thuyãút, váût liãûu hoüc,... ), sinh viãn âæåüc giao laìm âäö aïn män
hoüc kãút cáúu vaì tênh toaïn âäüng cå âäút trong. Âáy laì mäüt pháön
quan troüng trong näüi dung hoüc táûp cuía sinh viãn, nhàòm taûo
âiãöu kiãûn cho sinh viãn täøng håüp, váûn duûng caïc kiãún thæïc âaî
hoüc âãø giaíi quyãút mäüt váún âãö cuû thãø cuía ngaình.
Trong âäö aïn naìy, em âæåüc giao nhiãûm vuû tênh toaïn vaì
thiãút kãú nhoïm piston thanh truyãön cuía âäüng cå IFA . Âáy laì mäüt
nhoïm chi tiãút chênh, khäng thãø thiãúu trong âäüng cå âäút trong. Noï
duìng âãø tiãúp nháûn læûc khê thãø do khê chaïy sinh ra, biãún
chuyãøn âäüng tënh tiãún cuía piston thaình chuyãøn âäüng quay cuía
truûc khuyíu.
Trong quaï trçnh thæûc hiãûn âäö aïn, em âaî cäú gàõng tçm toìi,
nghiãn cæïu caïc taìi liãûu, laìm viãûc mäüt caïch nghiãm tuïc våïi mong
muäún hoaìn thaình âäö aïn täút nháút. Tuy nhiãn, vç baín thán coìn êt
kinh nghiãûm cho nãn viãûc hoaìn thaình âäö aïn láön naìy khäng thãø
khäng coï thiãúu soït.
Cuäúi cuìng, em xin baìy toí loìng biãút ån sáu sàõc âãún caïc
tháöy, cä âaî táûn tçnh truyãön âaût laûi nhæîng kiãún thæïc quyï baïu
cho em. Âàûc biãût, em xin gåíi låìi caím ån âãún tháöy Tráön Thanh
Haíi Tuìng âaî quan tám cung cáúp caïc taìi liãûu, nhiãût tçnh hæåïng
dáùn trong quaï trçnh laìm âäö aïn. Em vä cuìng mong muäún nháûn
âæåüc sæû xem xeït vaì chè dáùn cuía tháöy.
Sinh
viãn
Nguyãùn
Xuán Tuyãún

MUÛC LUÛC

1

Trang:

Âäö aïn män hoüc: Kãút cáúu vaì tênh toaïn âäüng cå
Sinh viãn: Nguyãùn Xuán Tuyãún

Trang
LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
1
1.PHÆÅNG PHAÏP XÁY DÆÛNG CAÏC ÂÄÖ THË TRONG BAÍN
VEÎ
ÂÄÖ THË ÂÄÜNG HOÜC VAÌ ÂÄÜNG LÆÛC HOÜC.
4
1.1.XÁY DÆÛNG ÂÄÖ THË CÄNG.
4
1.1.1. Xáy dæûng âæåìng cong aïp suáút trãn âæåìng neïn.
4
1.1.2. Xáy dæûng âæåìng cong aïp suáút trãn âæåìng giaîn
nåí.
4
1.1.3. Láûp baíng ténháy dæûng âæåìng cong aïp suáút.
5
1.1.4. Xaïc âënh caïc âiãøm âàûc biãût vaì hiãûu chènh
âäö thë cäng
6
1.2. XÁY DÆÛNG ÂÄÖ THË CHUYÃØN VË PISTON BÀÒNG
PHÆÅNG
PHAÏP ÂÄÖ THË BRICK.
8
1.3. XÁY DÆÛNG ÂÄÖ THË VÁÛN TÄÚC.
9
1.4. XÁY DÆÛNG ÂÄÖ THË GIA TÄÚC THEO PHÆÅNG PHAÏP
TÄLÃ. 10
1.5. XÁY DÆÛNG ÂÄÖ THË LÆÛC QUAÏN TÊNH, LÆÛC KHÊ
THÃØ, HÅÜP
LÆÛC P1.
11
1.5.1. Âäö thë læûc quaïn tênh.
11
1.5.2. Âäö thë læûc...
Âäö aïn män hoüc: Kãút cáúu vaì tênh toaïn âäüng cå
Sinh viãn: Nguyãùn Xuán Tuyãún
LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
Sau khi âæåüc hoüc 2 män chênh cuía ngaình âäüng cå âäút trong
(Nguyãn lyï âäüng cå âäút trong, Kãút cáúu vaì tênh toaïn âäüng cå âäút
trong ) cuìng mäüt säú män cå så khaïc (sæïc bãön váût liãûu, cå lyï
thuyãút, váût liãûu hoüc,... ), sinh viãn âæåüc giao laìm âäö aïn män
hoüc kãút cáúu vaì tênh toaïn âäüng cå âäút trong. Âáy laì mäüt pháön
quan troüng trong näüi dung hoüc táûp cuía sinh viãn, nhàòm taûo
âiãöu kiãûn cho sinh viãn täøng håüp, váûn duûng caïc kiãún thæïc âaî
hoüc âãø giaíi quyãút mäüt váún âãö cuû thãø cuía ngaình.
Trong âäö aïn naìy, em âæåüc giao nhiãûm vuû tênh toaïn vaì
thiãút kãú nhoïm piston thanh truyãön cuía âäüng cå IFA . Âáy laì mäüt
nhoïm chi tiãút chênh, khäng thãø thiãúu trong âäüng cå âäút trong. Noï
duìng âãø tiãúp nháûn læûc khê thãø do khê chaïy sinh ra, biãún
chuyãøn âäüng tënh tiãún cuía piston thaình chuyãøn âäüng quay cuía
truûc khuyíu.
Trong quaï trçnh thæûc hiãûn âäö aïn, em âaî cäú gàõng tçm toìi,
nghiãn cæïu caïc taìi liãûu, laìm viãûc mäüt caïch nghiãm tuïc våïi mong
muäún hoaìn thaình âäö aïn täút nháút. Tuy nhiãn, vç baín thán coìn êt
kinh nghiãûm cho nãn viãûc hoaìn thaình âäö aïn láön naìy khäng thãø
khäng coï thiãúu soït.
Cuäúi cuìng, em xin baìy toí loìng biãút ån sáu sàõc âãún caïc
tháöy, cä âaî táûn tçnh truyãön âaût laûi nhæîng kiãún thæïc quyï baïu
cho em. Âàûc biãût, em xin gåíi låìi caím ån âãún tháöy Tráön Thanh
Haíi Tuìng âaî quan tám cung cáúp caïc taìi liãûu, nhiãût tçnh hæåïng
dáùn trong quaï trçnh laìm âäö aïn. Em vä cuìng mong muäún nháûn
âæåüc sæû xem xeït vaì chè dáùn cuía tháöy.
Sinh
viãn
Nguyãùn
Xuán Tuyãún
MUÛC LUÛC
Trang:
1
DSFDS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DSFDS - Người đăng: Dan Bo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
DSFDS 9 10 545