Ktl-icon-tai-lieu

Dự án chăn nuôi heo khép kín

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dự án chăn nuôi heo công nghệ khép kín. Website: lapduan.com.vn

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Hanh Phuùc

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH
COÂNG TRÌNH

TRANG TRAÏI CHAÊN NUOÂI HEO
COÂNG NGHEÄ KHEÙP KÍN

ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH
ĐỊA CHỈ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.Đakao, Quận 1, HCM
HotLine: 0918755356

Tháng 02 năm 2014
Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh –  – 0918755356

1

Dự án chăn nuôi heo công nghệ khép kín. Website: lapduan.com.vn

CHÖÔNG I : GIÔÙI THIEÄU CHUÛ ÑAÀU TÖ
I – SÔ LÖÔÏC VEÀ CHUÛ ÑAÀU TÖ :
Bà:
Sinh ngày:
CMND số:
Địa chỉ chổ ở hiện tại: Quận 10.
II – SƠ LƢỢC VỀ DỰ ÁN
-

1. Địa điểm thực hiện: TP.HCM

-

2. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

-

Giai đoạn 1: Trước khi triển khai dự án, Chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án,
chuyên lo công tác đôn đốc, xúc tiến để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

-

Giai đoạn 2: Ngay sau khi thi công xây dựng hoàn thành, chủ đầu tư mới trực tiếp thuê
mướn nhân công, phân công công việc, mua sắm máy móc thiết bị thiết yếu cho công
tác sản xuất và trực tiếp quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án.

-

3. Thời gian thực hiện dự án: Vòng đời hoạt động của dự án dự kiến trong vòng 10
năm. Trong đó giai đoạn xây dựng cơ bản dự kiến là 07 tháng với các hạng mục chính
như sau:
o Giai đoạn 01: Sau 04 tháng hòan thành cơ bản xây dựng hình thành trang trại,
đưa vào thực hiện chăn nuôi 200 heo nái đẻ và 50 con heo đực giống cho khu A
của khu vực 01.cùng lúc với trồng cây ăn trái dài ngày, kết hợp với cây cảnh,
cây xanh hoa kiểng.
o Giai đoạn 02: Sau 02 tháng tiếp theo từ khi hòan thành giai đoạn 01 đưa vào
thực hiện chăn nuôi tiếp 250 heo lấy thịt cho khu A của khu vực 01.
o Giai đoạn 03 : Sau 01 tháng tiếp theo từ khi hòan thành giai đoạn 02 Đưa dần
chuồng trại khi hoàn thành cơ bản cho chăn nuôi gia súc gia cầm, ao hồ nuôi cá,
cấp thoát, dự trữ nước. Xử lý nước thải, nước ao hồ, hạ tầng cơ sở có liên quan
để đưa vào thực hiện nuôi cá các loại ỡ khu vực phụ trợ trên diện tích 2.000m2
kết hợp với trồng cây ăn trái dài ngày, rau màu ngắn ngày cung ứng cho các bữa
ăn của công nhân của các khu vực.

-

Dự kiến khởi công xây dựng từ ngày 01/05/2009 và hòan thành sau 7 tháng tức
vào tháng 12 năm 2009 thì chính thức đi vào hoạt động.

Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh –  – 0918755356

2

Dự án chăn nuôi heo công nghệ khép kín. Websit...
Dự án chăn nuôi heo công nghệ khép kín. Website: lapduan.com.vn
Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh www.lapduan.com.vn 0918755356
1
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp Töï Do Hanh Phuùc
DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH
COÂNG TRÌNH
TRANG TRAÏI CHAÊN NUOÂI HEO
COÂNG NGHEÄ KHEÙP KÍN
ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH
ĐỊA CHỈ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.Đakao, Quận 1, HCM
HotLine: 0918755356
Tháng 02 năm 2014
Dự án chăn nuôi heo khép kín - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án chăn nuôi heo khép kín - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Dự án chăn nuôi heo khép kín 9 10 357