Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Cơm Chay

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1063 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH
Website: 
Hotline: 08.39118552 - 0918755356

DỰ ÁN CƠM CHAY
THIỆN NGUYỆN

=============================================================Tr1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI

DỰ ÁN CƠM CHAY
THIỆN NGUYỆN
CHỦ ĐẦU TƢ
CÔNG TY TNHH TM DV SX
THIỆN NGUYỆN
(Giám đốc)

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)

DIỆP HỮU TINH
NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 7 năm 2014

Dự án Cơm chay thiện nguyện

Báo cáo tiền khả thi

MỤC LỤC
PHẦN A: TỔNG QUÁT DỰ ÁN................................................................................................... 1
CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ .................................................................................... 2
1.1. Thông tin chung ................................................................................................................... 2
1.2. Mục đích hoạt động ............................................................................................................. 2
CHƢƠNG II: NỘI DUNG DỰ ÁN ................................................................................................ 3
2.1. Tên dự án ............................................................................................................................. 3
2.2. Các thành phần dự án .......................................................................................................... 3
2.3. Mục tiêu dự án ..................................................................................................................... 3
2.4. Địa điểm hoạt động.............................................................................................................. 3
2.5. Hình thức đầu tƣ- quản lý .................................................................................................... 6
2.6. Nguồn tài chính của dự án ................................................................................................... 6
2.7. Tiến độ dự án ....................................................................................................................... 6
2.8. Căn cứ pháp lý ..................................................................................................................... 7
PHẦN B: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ............................................................................................. 8
CHƢƠNG I...
=============================================================Tr1
ĐƠN VỊ VẤN
CÔNG TY CP VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH
Website: http://lapduan.com.vn
Hotline: 08.39118552 - 0918755356
DỰ ÁN CƠM CHAY
THIỆN NGUYỆN
Dự Án Cơm Chay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Cơm Chay - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Dự Án Cơm Chay 9 10 395