Ktl-icon-tai-lieu

dự án nghiên cứu “thói quen và hành vi lựa chọn thức ăn nhanh của người tiêu dùng Việt Nam”

Được đăng lên bởi phuong-due
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3546 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Xác định dự án nghiên cứu “thói quen và hành vi lựa chọn thức ăn nhanh của người tiêu
dùng Việt Nam” sử dụng phương tiện truyền thông là điều tra trực tiếp “face to face”.
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương tiện truyền thông:
a) Đặc điểm tình huống
•

Nguồn lực tài chính: Con số thực tế cho 1 dịch vụ nghiên cứu dược FTA đưa ra là t ừ
3000 USD đến 5000 USD, và tùy theo điều kiện hoặc nhu cầu được yêu cầu, chi phí có
thể tăng lên.

Nhận xét: với việc lựa chọn phương thức điều tra trực tiếp “face to face” thông qua việc kết hợp
giữa bảng câu hỏi và phỏng vấn đáp viên, thì mức tài chính là đảm bảo để dự án có th ể th ực
hiện trên mẫu là 300 người, trong đó chia đều cho 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, HCM.
Nguồn lực tài chính của dự án được ước đoán từ 3000USD-5000USD (t ương đ ương kho ảng
60 triệu VND-100 triệu VND).
•

Thời gian: với thời gian dự định là …. Tuần, thì việc lựa chọn phương th ức điều tra trực
tiếp “face to face” là phù hợp và đảm bảo dự án đúng tiến độ vì th ời gian ph ản h ồi c ủa
đáp viên là nhanh hơn rất nhiều so với sử dụng các phương tiện điều tra gián tiếp.

•

Yêu cầu chất lượng dữ liệu: đối với bất kỳ dự án nghiên cứu nào, việc đảm bảo dữ liệu
thu thập được là chính xác, khách quan và khoa học cũng là đòi h ỏi bắt bu ộc, chính vì
vậy mà dự án sử dụng phương tiện điều tra trực tiếp đ ể ph ỏng vấn viên ti ếp xúc tr ực
tiếp với các đáp viên là điều cần thiết để đáp ứng tính khách quan, có giá trị của dữ liệu
thu thập được, giúp phỏng vấn viên nắm bắt được tâm lý, các y ếu t ố ngo ại cảnh tác
động lên đáp viên. Qua đó góp phần làm cho thông tin thu đ ược thêm chính xác, ph ản
ánh đúng thái độ, quan điểm của người được hỏi. Nghiên cứu đáp ứng theo tiêu chuẩn
ISO 20252-2006, tiêu chuẩn quốc tế ngành nghiên cứu thị trường.

b) Đặc điểm công việc
•

Mức độ phức tạp: với đề tài nghiên cứu “thói quen và hành vi lựa ch ọn th ức ăn nhanh
của người tiêu dùng Việt Nam” thì độ phức tạp của công việc là vừa phải.

Tính đến năm 2010 FTA đã có văn phòng đại diên ở 4 thành ph ố lớn ở Vi ệt Nam: TP.H ồ
̣
Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và đội ngũ ph ỏng vấn viên kh ắp các t ỉnh thành trên c ả
nước.
Đội ngũ phỏng vấn viên đều được đào tạo và kiêm tra sát hạch kỹ năng trước khi tham gia
̉
dự án. Phần mềm quản lý dữ liệu phỏng vấn viên cho phép các Fieldwork manager l ựa ch ọn
những phỏng vấn viên có đủ tiêu chuẩn nhất cho những dự án nghiên cứu khó đòi h ỏi v ề
chuyên môn, kỹ thuật cao.
Theo cam kết từ phía công ty FTA, quá trình nghiên c...
Xác đ nh d án nghiên c u “thói quen và hành vi l a ch n th c ăn nhanh c a ng i tiêu ườ
dùng Vi t Nam” s d ng ph ng ti n truy n thông là đi u tra tr c ti p “face to face”. ươ ế
Các nhân t nh h ng đ n vi c l a ch n ph ng ti n truy n thông: ưở ế ươ
a) Đ c đi m tình hu ng
Ngu n l c tài chính : Con s th c t cho 1 d ch v nghiên c u d c FTA đ a ra t ế ượ ư
3000 USD đ n 5000 USD, và tùy theo đi u ki n ho c nhu c u đ c yêu c u, chi phí cóế ượ
th tăng lên.
Nh n xét: v i vi c l a ch n ph ng th c đi u tra tr c ti p “face to face” thông qua vi c k t h p ươ ế ế
gi a b ng câu h i ph ng v n đáp viên, thì m c tài chính đ m b o đ d án th th c
hi n trên m u là 300 ng i, trong đó chia đ u cho 3 thành ph l n là Hà N i, Đà N ng, HCM. ườ
Ngu n l c tài chính c a d án đ c c đoán t 3000USD-5000USD (t ng đ ng kho ng ượ ướ ươ ươ
60 tri u VND-100 tri u VND).
Th i gian : v i th i gian d đ nh là …. Tu n, thì vi c l a ch n ph ng th c đi u tra tr c ươ
ti p “face to face” phù h p đ m b o d án đúng ti n đ th i gian ph n h i c aế ế
đáp viên là nhanh h n r t nhi u so v i s d ng các ph ng ti n đi u tra gián ti p.ơ ươ ế
Yêu c u ch t l ng d li u ượ : đ i v i b t kỳ d án nghiên c u nào, vi c đ m b o d li u
thu th p đ c chính xác, khách quan khoa h c cũng đòi h i b t bu c, chính ư
v y d án s d ng ph ng ti n đi u tra tr c ti p đ ph ng v n viên ti p xúc tr c ươ ế ế
ti p v i các đáp viên là đi u c n thi t đ đáp ng tính khách quan, có giá tr c a d li uế ế
thu th p đ c, giúp ph ng v n viên n m b t đ c tâm lý, các y u t ngo i c nh tác ượ ượ ế
đ ng lên đáp viên. Qua đó góp ph n làm cho thông tin thu đ c thêm chính xác, ph n ượ
ánh đúng thái đ , quan đi m c a ng i đ c h i. ườ ư Nghiên c u đáp ng theo tiêu chu n
ISO 20252-2006, tiêu chu n qu c t ngành nghiên c u th tr ng. ế ư
b) Đ c đi m công vi c
M c đ ph c t p : v i đ tài nghiên c u “thói quen hành vi l a ch n th c ăn nhanh
c a ng i tiêu dùng Vi t Nam” thì đ ph c t p c a công vi c là v a ph i. ườ
Tính đ n năm 2010 FTA đã văn phòng đ i diên 4 thành ph l n Vi t Nam: TP.Hế ̣ ố ớ
Chí Minh, N i, Đà N ng, C n Th đ i ngũ ph ng v n viên kh p các t nh thành trên c ơ
n c.ướ
Đ i ngũ ph ng v n viên đ u đ c đào t o và kiêm tra sát h ch k năng tr c khi tham gia ượ ̉ ướ
d án. Ph n m m qu n d li u ph ng v n viên cho phép các Fieldwork manager l a ch n
nh ng ph ng v n viên đ tiêu chu n nh t cho nh ng d án nghiên c u khó đòi h i v
chuyên môn, k thu t cao.
Theo cam k t t phía công ty FTA, quá trình nghiên c u đ c gi m thi u sai sót b ng vi c:ế ượ
“Đ i v i nghiên c u đ nh l ng, 20% - 30% t ng s m u s đ c ki m tra l i & áp d ng cho ượ ươ
dự án nghiên cứu “thói quen và hành vi lựa chọn thức ăn nhanh của người tiêu dùng Việt Nam” - Trang 2
dự án nghiên cứu “thói quen và hành vi lựa chọn thức ăn nhanh của người tiêu dùng Việt Nam” - Người đăng: phuong-due
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
dự án nghiên cứu “thói quen và hành vi lựa chọn thức ăn nhanh của người tiêu dùng Việt Nam” 9 10 785