Ktl-icon-tai-lieu

DỰ ÁN XÂY DỰNG QUÁN CAFÉ FOREST

Được đăng lên bởi tulevn
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 6 lần
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ TÀI:

DỰ ÁN XÂY DỰNG QUÁN CAFÉ FOREST
NHÓM THỰC HIỆN : 7

GVHD: HỒ NHẬT HƯNG

TP.HCM , Tháng 10 năm 2011

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................1
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....................................................................................
MỤC TIÊU DỰ ÁN...........................................................................................
TÓM TẮT NỘI DUNG.....................................................................................
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....................................................................
PHẦN NỘI DUNG..............................................................................................
CHƯƠNG I: MÔ TẢ TỔNG QUAN..........................................................................2
I. Giới thiệu sơ lược về quán .......................................................................................2
II.Sản phẩm .................................................................................................................2
A.
1.
2.
3.
4.
B.

1.Các loại sản phẩm kinh doanh ................................................................................3
2. Định vị dịch vụ .........................................................................................................4
3. Sản phẩm tương lai :................................................................................................5
III. Phân tích thị trường .............................................................................................5
1. Nghiên cứu thị trường café ở Việt Nam Và Tp.HCM...........................................6
a. Phân khúc thị trường.................................................................................................
b. Thị trường trọng tâm ................................................................................................
2. Đặc điểm khách hàng .............................................................................................9
3. Đối thủ cạnh tranh .................................................................................................9
4. Nhà cung cấp.........................................................................................................10
5. Các yếu tố vĩ mô....................................................................................................10
6
7
8
9
10
11
12

Chương 2: HOẠCH ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍN...
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ TÀI:
DỰ ÁN XÂY DỰNG QUÁN CAFÉ FOREST
NHÓM THỰC HIỆN : 7
GVHD: HỒ NHẬT HƯNG
TP.HCM , Tháng 10 năm 2011
DỰ ÁN XÂY DỰNG QUÁN CAFÉ FOREST - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỰ ÁN XÂY DỰNG QUÁN CAFÉ FOREST - Người đăng: tulevn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
DỰ ÁN XÂY DỰNG QUÁN CAFÉ FOREST 9 10 490