Ktl-icon-tai-lieu

DỰ BÁO BÁN HÀNG VÀ LẬP NGÂN SÁCH

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3357 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DỰ BÁO BÁN HÀNG VÀ LẬP NGÂN SÁCH

1. Dự báo
o Định nghĩa một số thuật ngữ
o Tầm quan trọng của dự báo bán hàng đối với giám đốc bán hàng
o Quá trình dự báo
o Công việc dự báo và giám đốc bán hàng
o Qui trình dự báo về chất lượng
o Các quy trình dự báo về số lượng
o Lựa chọn qui trình dự báo thích hợp nhất
2. Đề ra hạn ngạch (chỉ tiêu)
3. Lập ngân sách

Tóm tắt
Chương này nêu lên ba hoạt động quản trị bán hàng quan trọng là dự báo, xác
định hạn ngạch và lập ngân sách. Dự báo, xác định hạn ngạch và lập ngân sách là
một quá trình có quan hệ qua lại trong quản lý tiền bạc của quận. Một giám đốc bán
hàng có thể lập dự báo về chất lượng và số lượng. Các dự báo là cơ sở của hạn ngạch
mà người giám đốc cần phải đạt được. Vậy thì sự hiểu biết các loại hạn ngạch khác
nhau, mục đích của chúng và việc xác định chúng là một phần trách nhiệm của người
giám đốc. Cuối cùng, ngân sách bán hàng của một quận phải thống nhất với hạn
ngạch bán hàng và các phí tổn định trước cho quận. Người giám đốc có trách nhiệm
một phần về việc lập dự toán ngân sách và có trách nhiệm hoàn toàn về việc theo
dõi để nó được hoàn thành.
1. Dự báo
Dự báo bán hàng có thể là một trong các văn thư quan trọng nhất của cơ quan.
Nhiều thành viên trên các lĩnh vực chức năng của công ty đã dựa vào dự báo bán
hàng để lập kế hoạch hoạt động của họ. Thực hiện ngân sách và lên kế hoạch nhân
sự, sản xuất và kinh doanh, quản trị tài sản và phân phối, v.v...tất cả đều phụ thuộc
vào tính chính xác của dự báo bán hàng và giám đốc bán hàng đóng hai vai trò quan
trọng. Thứ nhất, họ thường cung cấp cơ sở dữ kiện cho việc lập một dự báo. Thứ hai,
các hoạt động của họ ở cấp cơ sở trực tiếp tác động đến tính chính xác của bản dự
báo chung. Hình 6-1 tóm tắt một mô hình được đơn giản hóa của quan hệ giữa dự
báo, đề ra hạn ngạch và lập ngân sách.

Hình 6-1. Mối quan hệ giữa dự báo, đề ra hạn ngạch và lập ngân sách
Định nghĩa một số thuật ngữ
Để phát triển và sử dụng một bản dự báo bán hàng, người sử dụng cần phải hiểu bốn
điều quan trọng: Năng lực thị trường, doanh số của ngành bán hàng, năng lực bán
của công ty, và dự báo bán hàng của công ty.
Năng lực thị trường. Đây là đánh giá về khối lượng hàng bán cao nhất có thể có
của một sản phẩm, dịch vụ hoặc dịch vụ công cộng trên thị trường đối với tất cả các
đối thủ cạnh tranh, trong một giai đoạn nhất định. Nhiều giả thiết được đưa ra bao
gồm các điều kiện kinh tế địa phương và quốc gia và mức độ cạnh tranh. Năng lực
thị trường cần được qui định theo khu vực lãnh thổ cũng n...
D BÁO BÁN HÀNG VÀ LP NGÂN SÁCH
1.
D báo
o
Định nghĩa mt s thut ng
o
Tm quan trng ca d báo bán hàng đối vi giám đốc bán hàng
o
Quá trình d báo
o
Công vic d báo và giám đốc bán hàng
o
Qui trình d báo v cht lượng
o
Các quy trình d báo v s lượng
o
La chn qui trình d báo thích hp nht
2.
Đề ra hn ngch (ch tiêu)
3.
Lp ngân sách
Tóm tt
Chương này nêu lên ba hot động qun tr bán hàng quan trng là d báo, xác
định hn ngch và lp ngân sách. D báo, xác định hn ngch và lp ngân sách là
mt quá trình có quan h qua li trong qun lý tin bc ca qun. Mt giám đốc bán
hàng có th lp d báo v cht lượng và s lượng. Các d báo là cơ s ca hn ngch
mà người giám đốc cn phi đạt được. Vy thì s hiu biết các loi hn ngch khác
nhau, mc đích ca chúng và vic xác định chúng là mt phn trách nhim ca người
giám đốc. Cui cùng, ngân sách bán hàng ca mt qun phi thng nht vi hn
ngch bán hàng và các phí tn định trước cho qun. Người giám đốc có trách nhim
mt phn v vic lp d toán ngân sách và có trách nhim hoàn toàn v vic theo
dõi đểđược hoàn thành.
1. D báo
D báo bán hàng có th là mt trong các văn thư quan trng nht ca cơ quan.
Nhiu thành viên trên các lĩnh vc chc năng ca công ty đã da vào d báo bán
hàng để lp kế hoch hot động ca h. Thc hin ngân sách và lên kế hoch nhân
s, sn xut và kinh doanh, qun tr tài sn và phân phi, v.v...tt c đều ph thuc
vào tính chính xác ca d báo bán hàng và giám đốc bán hàng đóng hai vai trò quan
trng. Th nht, h thường cung cp cơ s d kin cho vic lp mt d báo. Th hai,
các hot động ca h cp cơ s trc tiếp tác động đến tính chính xác ca bn d
báo chung. Hình 6-1 tóm tt mt mô hình đưc đơn gin hóa ca quan h gia d
báo, đề ra hn ngch và lp ngân sách.
DỰ BÁO BÁN HÀNG VÀ LẬP NGÂN SÁCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỰ BÁO BÁN HÀNG VÀ LẬP NGÂN SÁCH - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
DỰ BÁO BÁN HÀNG VÀ LẬP NGÂN SÁCH 9 10 907