Ktl-icon-tai-lieu

File thuế

Được đăng lên bởi vohanh85
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 01- 2/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA V
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)
Kỳ tính thuế: Tháng....... năm ........../ Quý …. Năm….

Người nộp thuế:........................................................................................
Mã số thuế: ...............................................................................................

STT

Ký hiệu
mẫu hóa
đơn

Ký hiệu hoá
đơn

Số hoá đơn

Ngày, tháng,
năm phát hành

Tên người bán

Mã số thuế
người bán

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ kh
thuế:

Tổng
2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ:
Tổng
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:
Tổng
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế:
Tổng
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:
Tổng
Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào:
............................
Tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào: ............................

Ừ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

TGT theo mẫu số 01/GTGT)
năm ........../ Quý …. Năm….

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
Mặt hàng

Doanh số mua
chưa có thuế

Thuế suất

Thuế GTGT

Ghi chú

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ
uế:
69,045,000
6,904,500
194,545,455

19,454,545

42,230,000

4,223,000

3,401,600

340,160

236,341

23,634

289,745

28,975

28,432

2,843

305,141

30,514

2,013,180

201,318

1,635,480

163,549

413,563

41,356

1,300,000

130,000

901,819

90,181

1,600,000

160,000

1,792,275

179,228

837,277

83,728

450,000

45,000
6,052,223

1,098,100
392,000
277,286
639,094
372,711
719,000
221,636
45,143
136,364

109,810
39,200
27,728
31,955
18,635
71,900
22,164
2,257
13,636

298,753
82,818
25,714
818,176
63,345,000

389,497,103

28,947
8,282
1,286
81,817
6,334,500
41,891,259
31,730,901
118,569,031

khấu trừ thuế:

..............., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

HƯỚNG DẪN LÀM FILE DỮ LIỆU TEMPLATE CHUẨN

I. Các chú ý khi tạo File Template
1. Không được thay đổi thứ tự các cột trong file Template
2. Các mục trong file Template phải đủ 5 mục, mục nào không có dữ liệu phải để một dòng trắn...
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)
Kỳ tính thuế: Tháng....... năm ........../ Quý …. Năm….
Người nộp thuế:........................................................................................
Mã số thuế: ...............................................................................................
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Tên người bán
Số hoá đơn
[1] [2] [3] [4] [5]
[6] [7]
Mã số thuế
người bán
Ký hiệu
mẫu hóa
đơn
Ký hiệu hoá
đơn
Ngày, tháng,
năm phát hành
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ
thuế:
Mẫu số: 01- 2/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
của Bộ Tài chính)
File thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
File thuế - Người đăng: vohanh85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
File thuế 9 10 220