Ktl-icon-tai-lieu

giá đất năm 2015-2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk NÔng

Được đăng lên bởi Duong Thi Anh Phuong
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 2085 lần   |   Lượt tải: 1 lần
,

.,

""

UY BAN NHAN DAN
TiNH DAK NONG

S6:3A /2014/QD-DBND

uv BAN

.

xA

.

.

HOI CHU NGHiA VIET NAM
DQc l~p - TV do - H,nh phiic

CONG HOA

Ddk Nong, ngayl6

thdng 12 ndm 2014

NIlAN DAN TiNH DA.K NONG

Can cir Luat T6 clnrc IIDND va UBND ngay 26 thang 11 nam 2003;
Can ctr Luat Dftt dai ngay 29 thang 11 nam 2013;
Can cir Luat Ban hanh van ban quy pham phap lu~t cua IIDND, UBND
ngay 03 thang 12 nam 2004;
Can cu Nghi dinh s6 44/2014/NI)-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cua
Chinh phu quy dinh vS Gia dftt;
Can cir Nghi dinh s6 104/2014/NI)-CP ngay 14/1112014 cua Chinh phu
quy dinh vS khung gia dftt;
Can cir Thong tu s6 36/2014/TT-BTNMT ngay 30/6/2014 cua B9 T:ii
nguyen va Moi tnrong Quy dinh chi tiSt phuong phap dinh gia dftt; xay dung,
diSu chinh bang gia dftt;
Can cir Nghi quyet s6 37INQ-IIDND ngay 18 thang 12 nam 2014 cua Hoi
d6ng nhan dan tinh Dfu<:Nong vS viec thong qua bang gia cac loai d§.ttren dia
ban tinh Dfu<:Nong giai do:;tn2015 - 2019;
Xet dS nghj clla Giam d6c Sa Tai nguyen va Moi truOng tinh D~k Nong,

QUYETDJNH:
Di~u 1. Ban hanh kern thea QuySt dinh nay "Bang gia cac lo:;tid§.ttren dia
ban tinh Dfu<:Nong giai do:;tll2015 - 2019".
Di~u 2. Gia cac lo:;tidftt quy dinh t:;tiDiSu 1 QuySt dinh nay duQ'c sir d\lllg
lam can cu dS:
- Tinh tiSn su dgng dftt khi Nha nuac cong nh~n quySn su d\lng d§.t a Clla
h9 gia dinh, ca nhan d6i vai ph§n di~n tich trong h:;tn muc; cho phep chuySn
m\lc dich su d\lng d§.ttU d§.tnong nghi~p, d§.tphi nong nghi~p khong phai la d§t

~

~

i
6 ~.~g dAt6 d6i voi phan dien rich trong han rmrc giao diit ~ cho hi? gia dinh, ca
nhan;
·1

"

- Tinh thue sir dung dat;

I

II

,

II

- Tinh phi va l~ phi trong quan ly, su dung dat dai;

- Tinh tiSn xu phat vi pham hanh ehinh trong linh virc ~§.tdai;
- Tinh tiSn b6i thirong eho Nha mroc khi gay thiet hlilitrong quan ly va su
dung d§.tdai;
I

d

- Tinh gia tri quyen sir dung d§.tdS tra eho nguoi tv
y~n tra lai d§.teho
Nha mroc d6i voi tnrong hop d§.ttra lai la d§.tNha mroc ~~ 0 d§.tco thu tiSn sir
dung d§.t, cong nhan quyen su dung d§.tco thu tiSn su dung §.t,d§.tthue tra tiSn
thue d§.tmQt 1§n eho ca thai gian thue.
I
TruOng hqp Nha nuae giao d§.t,eho thue d§.ttheo h'
thue d§.ugia quySn
su d\illg d§.t ho~e d§.u th~u dlJ an co su d\lIlg d§.t, thi m e gia khai diSm do
UBND tinh quy diM rieng va khong duqe th§.p hon mue gi quy dinh tliliDiSu 1
QuySt dinh nay.
I.

Di~u 3. QuySt diM nay thay thS QuySt diM s6 28/2~13/QD-UBND ngay
3! thang 12 nam 2013, eua UBND tinh Dik Nong vS vi~e . uy di...
,
.,
""
UY BAN NHAN DAN
TiNH DAK NONG
S6:3A
/2014/QD-DBND
CONG HOA
xA
HOI CHU NGHiA VIET
NAM
.
. .
DQc
l~p -
TV do - H,nh
phiic
Ddk Nong, ngayl6 thdng 12 ndm 2014
uv
BAN NIlAN DAN TiNH DA.K NONG
Can cir Luat T6 clnrc IIDND va UBND ngay 26 thang 11 nam 2003;
Can ctr Luat Dftt dai ngay 29 thang 11 nam 2013;
Can cir Luat Ban hanh van ban quy pham phap lu~t cua IIDND, UBND
ngay 03 thang 12 nam 2004;
Can cu Nghi dinh s6 44/2014/NI)-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 cua
Chinh phu quy dinh vS Gia dftt;
Can cir Nghi dinh s6 104/2014/NI)-CP ngay 14/1112014 cua Chinh phu
quy dinh vS khung gia dftt;
Can cir Thong tu s6 36/2014/TT-BTNMT ngay 30/6/2014 cua B9 T:ii
~l'
nguyen va Moi tnrong Quy dinh chi tiSt phuong phap dinh gia dftt; xay dung, ~
diSu chinh bang gia dftt;
Can cir Nghi quyet s6 37INQ-IIDND ngay 18 thang 12 nam 2014 cua Hoi
d6ng nhan dan tinh Dfu<:Nong vS viec thong qua bang gia cac loai d§.ttren dia
ban tinh Dfu<:Nong giai do:;tn2015 - 2019;
Xet dS nghj clla Giam d6c
Sa
Tai nguyen va Moi truOng tinh D~k Nong,
QUYETDJNH:
Di~u
1.
Ban hanh kern thea QuySt dinh nay "Bang gia cac lo:;tid§.ttren dia
ban tinh Dfu<:Nong giai do:;tll2015 - 2019".
Di~u 2. Gia cac lo:;tidftt quy dinh t:;tiDiSu 1 QuySt dinh nay duQ'csir d\lllg
lam can cu dS:
- Tinh tiSn su dgng dftt khi Nha nuac cong nh~n quySn su d\lng d§.t
a
Clla
h9 gia dinh, ca nhan d6i vai ph§n di~n tich trong h:;tn muc; cho phep chuySn
m\lc dich su d\lng d§.ttU d§.tnong nghi~p, d§.tphi nong nghi~p khong phai la d§t
giá đất năm 2015-2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk NÔng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giá đất năm 2015-2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk NÔng - Người đăng: Duong Thi Anh Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
giá đất năm 2015-2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk NÔng 9 10 297