Ktl-icon-tai-lieu

giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Được đăng lên bởi Tùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu
quả sử dụng vốn
Bởi:
Lê Thị Lành

Cơ cấu vốn của doanh nghiệp.
Để đánh giá trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp người ta xem xét cơ cấu vốn của
doanh nghiệp. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp chỉ ra tỷ trọng vốn mà doanh nghiệp đầu tư
vào tài sản cố định và tài sản lưu động là bao nhiêu trong tổng tài sản của doanh nghiệp.
Cơ cấu có ảnh hưởng lớn tới hiệu quả sử dụng vốn vì cơ cấu vốn của doanh nghiệp càng
hợp lý bao nhiêu thì hiệu quả sử dụng càng hợp lý bấy nhiêu. Cơ cấu vốn của doanh
nghiệp hợp lý tức là doanh nghiệp đáp ứng đủ nhu cầu về vốn ở các khâu của doanh
nghiệp, không có hiện tượng thiếu vốn hay thừa vốn.
Tỷ trọng tài sản cố định :
Tỷ trọng tài sản cố định

=

Tổng giá trị tài sản cố định
Tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp
Chỉ số này cho biết tổng tài sản của doanh nghiệp thì có bao nhiêu phần là tài sản cố
định. Mức tài sản cố định hợp lý cho từng doanh nghiệp phụ thuộc vào nghành nghề mà
doanh nghiệp đó tham gia vào sản xuất.
Tỷ trọng tài sản lưu động :
Tỷ trọng tài sản lưu động

=

Tổng tài sản lưu động
Tổng tài sản của doanh nghiệp
Chỉ số này chỉ ra tỷ trọng của tài sản lưu động trong tổng tài sản của doanh nghiệp.

1/5

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn

Vòng quay của vốn:
Vòng quay của vốn

=

Tổng doanh thu thuần
Tổng số vốn
Số vòng quay của vốn lưu động =
Tổng doanh thu thuần
Tổng số vốn lưu động
Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ chu chuyển của vốn doanh nghiệp. Tốc độ chu chuyển
vốn doanh nghiệp càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp càng cao do chỉ tiêu
doanh thu của doanh nghiệp là cao. Ngược lại sẽ là có vốn để nếu như các chỉ tiêu về
vòng quay của vốn của doanh nghiệp giảm đi so với kỳ trước.

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định:
Sức sản xuất của tài sản cố định :
Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng nguyên giá tài sản cố định bình quân được huy động
trong sản xuất thì tạo ra bao nhiêu đồng giá trị sản lượng của doanh nghiệp.Chỉ tiêu này
càng lớn càng tốt.
Sức sản xuất của tài sản cố định

==

Giá trị tổng sản lượng
Nguyên giá bình quân tài sản cố định
Giá trị tổng sản lượng ta có thể thay thế bằng doanh thu hay giá trị sản xuất công nghiệp.
Sức sinh lời của của tài sản cố định :
Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng nguyên giá trị tài sản cố định dùng trong sản xuất tạo
ra mấy đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng lớn càng tốt.
Sức sinh lời của tài sản cố định

=

Tổng lợi nhuận
Nguyên giá bình quân tài sản cố định
2/5

Các chỉ tiêu phản ánh hiệ...
Các chỉ tiêu phản ánh hiệu
quả sử dụng vốn
Bởi:
Lê Thị Lành
Cơ cấu vốn của doanh nghiệp.
Để đánh giá trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp người ta xem xét cấu vốn của
doanh nghiệp. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp chỉ ra tỷ trọng vốn mà doanh nghiệp đầu tư
vào tài sản cố định và tài sản lưu động là bao nhiêu trong tổng tài sản của doanh nghiệp.
Cơ cấu có ảnh hưởng lớn tới hiệu quả sử dụng vốn vì cơ cấu vốn của doanh nghiệp càng
hợp bao nhiêu thì hiệu quả sử dụng càng hợp bấy nhiêu. cấu vốn của doanh
nghiệp hợp tức doanh nghiệp đáp ứng đủ nhu cầu về vốn các khâu của doanh
nghiệp, không có hiện tượng thiếu vốn hay thừa vốn.
Tỷ trọng tài sản cố định :
Tỷ trọng tài sản cố định =
Tổng giá trị tài sản cố định
Tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp
Chỉ số này cho biết tổng tài sản của doanh nghiệp thì bao nhiêu phần tài sản cố
định. Mức tài sản cố định hợp lý cho từng doanh nghiệp phụ thuộc vào nghành nghề mà
doanh nghiệp đó tham gia vào sản xuất.
Tỷ trọng tài sản lưu động :
Tỷ trọng tài sản lưu động =
Tổng tài sản lưu động
Tổng tài sản của doanh nghiệp
Chỉ số này chỉ ra tỷ trọng của tài sản lưu động trong tổng tài sản của doanh nghiệp.
Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn
1/5
giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn - Trang 2
giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn - Người đăng: Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 9 10 815