Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cấp năng lực của công tư tư nhân

Được đăng lên bởi Hoa Quỳnh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: Ths. Phan Thị Thanh Hoa

Báo cáo tổng hợp
MỤC LỤC

Sinh viên: Nguyễn Minh Tuyên

Trang 1

GVHD: Ths. Phan Thị Thanh Hoa

Báo cáo tổng hợp
LỜI MỞ ĐẦU:

Trong công cuộc đổi mới của nước ta trong những năm qua đã thu được nhiều thành
tựu đáng kể. Cùng với sự phát triển kinh tế, đổi mới sâu sắc nền kinh tế, cơ chế quản lý
kinh tế cũng có những bước chuyển biến tích cực và đã trở thành một nhân tố quan trọng
thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp
thương mại là lợi nhuận. Công ty TNHH TM Kết Hiền cũng không nằm ngoài mục tiêu
đó. Muốn vậy Công ty phải tổ chức tốt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh
doanh. Trải qua các năm hoạt động, Công ty TNHH TM Kết Hiền đã có nhiều cố gắng
trong việc tìm hướng khai thác, tìm hiểu thị trường, phát huy quyền tự chủ sản xuất kinh
doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để
phát triển quy mô kinh doanh.
Quản trị kinh doanh tổng hợp là một bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản
lý kinh tế có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với
tư cách là một công cụ quản lý kinh tế, tài chính đảm nhận việc tổ chức và cung cấp các
thông tin có ích cho việc ra các quyết định quản lý kinh tế. Do vậy, em xin được nghiên
cứu các vấn đề liên quan đến tổng thể Công ty TNHH TM Kết Hiền. Bản báo cáo tổng
hợp của em bao gồm năm phần như sau:
1. Quá trình ra đời và phát triển của Công ty TNHH TM Kết Hiền
2. Đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty TNHH TM Kết Hiền
3. Đánh giá các hoạt động quản trị của Công ty TNHH TM Kết Hiền
4. Ưu điểm, hạn chế chủ yếu trong hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh của
Công ty TNHH TM Kết Hiền
5. Định hướng phát triển của Công ty TNHH TM Kết Hiền
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Phan Thị Thanh Hoa, giảng viên Khoa Quản trị Kinh
doanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân; các anh chị, ban lãnh đạo Công ty TNHH TM
Kết Hiền đã giúp em hoàn thành bản báo cáo này!
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013
Người viết bản báo cáo
Sinh viên: Nguyễn Minh Tuyên

Sinh viên: Nguyễn Minh Tuyên

Trang 2

GVHD: Ths. Phan Thị Thanh Hoa

Báo cáo tổng hợp

1. Quá trình ra đời và phát triển của Công ty TNHH TM Kết Hiền
1.1. Lịch sử hình thành
Công ty TNHH TM Kết Hiền là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh
vật liệu xây dựng. Ban đầu tiền thân là cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm gạch ốp
lát, thiết bị vệ sinh các loại.Thị trường chính của Công ty lúc đầu...
GVHD: Ths. Phan Thị Thanh Hoa Báo cáo tổng hợp
MỤC LỤC
Sinh viên: Nguyễn Minh Tuyên Trang 1
Giải pháp nâng cấp năng lực của công tư tư nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cấp năng lực của công tư tư nhân - Người đăng: Hoa Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Giải pháp nâng cấp năng lực của công tư tư nhân 9 10 331