Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp phát triển lực lượng bán hàng

Được đăng lên bởi bichnhuan
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2880 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.........................................................3
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SÔNG
LAM......................................................................................................................3
1. Quá trình hình thành và phát triển.........................................................3
2. Hệ thống tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của công ty ............4
3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ..............................................8
4. Một số kết quả đạt được của công ty trong những năm qua.................8
II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
LỰC................................................................................................................9
5. Một số lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực.....................................11
II. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN SÔNG LAM TRONG NHỮNG NĂM QUA..............16
1. Công tác tuyển dụng lao động bổ sung........................................................16
Từ năm 2007 đến năm 2009 công ty TNHH 1 Thành viên Sông làm đã
tuyển dụng và bổ sung được 54 lao động làm việc trong các ngành nghề chủ
yếu như xây dựng, nhà hàng…........................................................................19
2. Công tác đào tạo bồi dưỡng..........................................................................19
3. Công tác bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ.......................................................23
4. Đánh giá chung về đặc điểm trong phát triển nguồn nhân lực ở Công ty
TNHH 1 Thành viên Sông Lam.......................................................................23
4.1. Đánh giá chung về nguồn nhân lực công ty TNHH 1 Thành viên
Sông Lam ....................................................................................................23
4.2 Đánh giá về công tác phát triển nguồn nhân lực......................................27
4.2.1. Hiện trạng chung của bộ máy đảm nhiệm công tác quản trị nhân
lực .................................................................................................................27
4.2.3 Đánh giá chung .................................................................................32

1

Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
MỤC LỤC
CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.........................................................3
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SÔNG
LAM......................................................................................................................3
1. Quá trình hình thành và phát triển.........................................................3
2. Hệ thống tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của công ty ............4
3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ..............................................8
4. Một số kết quả đạt được của công ty trong những năm qua.................8
II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
LỰC................................................................................................................9
5. Một số lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực.....................................11
II. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN SÔNG LAM TRONG NHỮNG NĂM QUA..............16
1. Công tác tuyển dụng lao động bổ sung........................................................16
Từ năm 2007 đến năm 2009 công ty TNHH 1 Thành viên Sông làm đã
tuyển dụng và bổ sung được 54 lao động làm việc trong các ngành nghề chủ
yếu như xây dựng, nhà hàng…........................................................................19
2. Công tác đào tạo bồi dưỡng..........................................................................19
3. Công tác bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ.......................................................23
4. Đánh giá chung về đặc điểm trong phát triển nguồn nhân lực ở Công ty
TNHH 1 Thành viên Sông Lam.......................................................................23
4.1. Đánh giá chung về nguồn nhân lực công ty TNHH 1 Thành viên
Sông Lam ....................................................................................................23
4.2 Đánh giá về công tác phát triển nguồn nhân lực......................................27
4.2.1. Hiện trạng chung của bộ máy đảm nhiệm công tác quản trị nhân
lực .................................................................................................................27
4.2.3 Đánh giá chung .................................................................................32
1
Giải pháp phát triển lực lượng bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp phát triển lực lượng bán hàng - Người đăng: bichnhuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Giải pháp phát triển lực lượng bán hàng 9 10 942