Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp về vốn cho các DNVVN

Được đăng lên bởi Kem Vani Mùa Đông
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI PHÁP VỀ VỐN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
ThS. Nguyễn Trúc Vân
Ở Việt Nam, theo số liệu thống kê, hiện nay doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới
97% tổng số doanh nghiệp, trong đó số lượng doanh nghiệp vi mô chiếm một vị trí
đáng kể. Các doanh nghiệp này hiện đang sử dụng 50% lực lượng lao động của nền
kinh tế và đóng góp khoảng 40% GDP hằng năm. Tuy nhiên, hiện nay một trong
những khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thiếu vốn, số lượng
doanh nghiệp này tiếp cận được vốn của các ngân hàng thương mại thường chỉ chiếm
khoảng 30%. Nguyên nhân các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận được nguồn vốn
là do:
-

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hạn chế về năng lực tài chính. Theo số liệu của
Tổng cục Thống kê thì tỷ trọng doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn dưới 5 tỷ đồng
vẫn chiếm đa số. Và hầu hết các ngân hàng đều chưa mạnh dạn cho các doanh
nghiệp nhỏ vay nếu không có tài sản đảm bảo.

-

Các doanh nghiệp vừa vả nhỏ vẫn chưa thiết lập được chiến lược thuyết phục
được các nhà tài trợ, chưa xây dựng được mục tiêu chiến lượng kinh doanh dài
hạn. Di đó, doanh nghiệp không thuyết phục được ngân hàng cho vay.

-

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa vả nhỏ chưa phản ánh đầy đủ kết quả
sản xuất kinh doanh. Hệ quả là việc phân tích, đánh giá tình hình tài chính của
DNVVN không đủ độ tin cậy, ảnh hưởng đến quyết định xem xét cấp tín dụng
của các ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp.

Để giải quyết khó khăn về vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, bài viết có một số
đề xuất như sau:
1. Đối với doanh nghiệp:
-

Tái cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình tài chính
hiện có và năng lực, sở trường của doanh nghiệp.

-

Đổi mới hệ thống quản trị nội bộ, tăng cường công tác phân tích, lập kế hoạch
chiến lược, tăng cường quản lý tài chính...

-

Chủ động trong việc xây dựng dự án, phương thức đầu tư phù hợp với năng lực
về vốn, công nghệ và con người.

-

Minh bạch vấn đề tài chính để sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, giảm thiểu chi
phí, rủi ro cho cả doanh nghiệp và ngân hàng.

1

-

Liên hệ với Quỹ Bảo lãnh tín dụng để để nghị bảo lãnh nếu không có tài sản thế
chấp

-

Hiểu rõ tình trạng luân chuyển dòng tiền và vấn đề thâm hụt vốn lưu động, giải
phóng tiền mặt từ các hóa đơn xuất khẩu, nâng cao hiệu quả các khoản thu,
giảm chi phí xử lý thanh toán, tận dụng nguồn vốn dư thừa mà vẫn đảm bảo khả
năng tiếp cận tiền mặt, giảm rủi ro và duy trì lợi nhuận…

-

Quản lý chuỗi cung ứng, thanh toán an toàn cho các nhà cung cấp, tận dụng uy
tín của người ...
1
GII PHÁP V VN CHO DOANH NGHIP VA VÀ NH
ThS. Nguyn Trúc Vân
Vit Nam, theo s liu thng kê, hin nay doanh nghip va và nh chiếm ti
97% tng s doanh nghip, trong đó s lượng doanh nghip vi mô chiếm mt v trí
đáng k. Các doanh nghip này hin đang s dng 50% lc lượng lao động ca nn
kinh tếđóng góp khong 40% GDP hng năm. Tuy nhiên, hin nay mt trong
nhng khó khăn ln nht ca các doanh nghip va và nh
là thiếu vn, s lượng
doanh nghip này tiếp cn được vn ca các ngân hàng thương mi thường ch chiếm
khong 30%. Nguyên nhân các doanh nghip va và nh khó tiếp cn được ngun vn
do:
- Các doanh nghip va và nh hn chế v năng lc tài chính. Theo s liu ca
Tng cc Thng kê thì t trng doanh nghip va và nh có vn dưới 5 t
đồng
vn chiếm đa s. Và hu hết các ngân hàng đều chưa mnh dn cho các doanh
nghip nh vay nếu không có tài sn đảm bo.
- Các doanh nghip va v nh vn chưa thiết lp được chiến lược thuyết phc
được các nhà tài tr, chưa xây dng được mc tiêu chiến lượng kinh doanh dài
hn. Di đó, doanh nghip không thuyết phc được ngân hàng cho vay.
- Báo cáo tài chính c
a doanh nghip va v nh chưa phn ánh đầy đủ kết qu
sn xut kinh doanh. H qu là vic phân tích, đánh giá tình hình tài chính ca
DNVVN không đủ độ tin cy, nh hưởng đến quyết định xem xét cp tín dng
ca các ngân hàng thương mi đối vi doanh nghip.
Để gii quyết khó khăn v vn cho doanh nghip va và nh, bài viết có mt s
đề xut như sau:
1. Đối vi doanh nghip:
- Tái cơ cu li hot động sn xut kinh doanh phù hp vi tình hình tài chính
hin có và năng lc, s trường ca doanh nghip.
- Đổi mi h thng qun tr ni b, tăng cường công tác phân tích, lp kế hoch
chiến lược, tăng cường qun lý tài chính...
- Ch động trong vic xây dng d án, phương thc đầ
u tư phù hp vi năng lc
v vn, công ngh và con người.
- Minh bch vn đề tài chính để s dng ngun lc hiu qu hơn, gim thiu chi
phí, ri ro cho c doanh nghip và ngân hàng.
Giải pháp về vốn cho các DNVVN - Trang 2
Giải pháp về vốn cho các DNVVN - Người đăng: Kem Vani Mùa Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giải pháp về vốn cho các DNVVN 9 10 337