Ktl-icon-tai-lieu

giáo án bài 32 ankin cơ bản

Được đăng lên bởi hoangyenk33
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
?

Đấtđèn

C2H2
?

Bài32: ANKIN

I.Đồngđẳng,đồngphân,danhpháp:
1 .Dãyđồngđẳngankin.

HCCH, HCC-CH3,HCC-CH2-CH3,
CH3-CC-CH2-CH3,...

Cấu tạo của phân tử axetilen:

2.Đồngphân

Đồngphân

ĐpmạchC

Đpvịtríliênkếtba

Khôngcóđồngphâncis- trans

3.Danhpháp:

a)

Tênthôngthường

HCC-CH3

Metylaxetilen

HCC-CH2-CH3

TêngốcankylliênkếtvớiCcủanốiba+axetilen

CH3-CC-CH3

Etylaxetilen

Đimetylaxetilen

b)Tênthaythế
CH3– CH2– CH =CH2

CH3–CH2– C≡CH

But-1-en

4-Metylpent-1-en

But-1-in

4-Metylpent-1-in

II.Tínhchấtvậtlí.

+Trạngthái?

+Nhiệtđộsôi,khốilượngriêng?

+Tínhtan ?

III.Tínhchấthóahọc

Phảnứngcộng

Phảnứngthế

H –C≡ C – H

Phảnứngđimevàtrimehóa

1.Phảnứngcộng.

a.Tác dụng với Hidro.
b.TácdụngvớidungdịchBrom.
Phươngtrình:

Thínghiệm
Thínghiệm

c.TácdụngvớiHX.
-TácdụngvớiHCl

H 3C  C  CH  HCl 

Hg 2Cl2 ,t 0

H 3C  CCl  CH 2
2-cloprop-1-en

H C  CCl  CH 2  HCl  H 3C  CCl2  CH 3

-Tácdụngvớinước
3

2,2-điclopropan

  CH
CH  OH  CH 3 CH
2

HgSO4 . H 2 SO4 ,800 C

HC  CH  H  OH 




Khôngbền

(Andehit)

O

d.Phảnứngđimehóavàtrimehóa:

2CH  CH


xt ,t 0

3CH  CH


 CH 2 CH
 C
xt ,t 0

2.Phảnứngthếbằngionkimloại.

CH

C6 H 6
Thínghiệm
Thínghiệm

Điềukiện:Ankincónốibađầumạch

R  C  CH  AgNO3  NH 3  R  C  C  Ag   NH 4 NO3
Tủamàuvàng

Nhậnbiếtankinđầumạch

3.Phảnứngoxihóa:
a.Oxihóahoàntoàn.

3n  1
t0
Cn H 2 n  2 
O2
2
n
Nhậnxét:

b.Oxihóakhônghoàntoàn.
TácdụngvớidungdịchKMnO4

=>nAnKin=

CO2

nH 2O

nCO
 2 (n 1) H
2O; H
1

nCO2  nH 2O
Thínghiệm
Thínghiệm

0

III.Điềuchếvàứngdụng:
1.Điềuchế.
+Trongphòngthínghiệm.

+Trongcôngnghiệp:

2.Ứngdụng.
Làmnhiênliệu

Làmnguyênliệu

5
C2 H 2  O2  2CO2  H 2O, H  1300kJ
2
0
3000 C

O2

C2H2

ChấtdẻoPVC

Axithữucơ,este

Tơsợitổnghợp

Bàitập:Bằngphươngpháphóahọc,hãyphânbiệtbabìnhmấtnhãnchứamỗ
ikhíkhôngmàusau:etan,etilen,axetilen.

etan

Hướngdẫn:

(khônghiệntượng)

etan
etilen

dd Br2

etan
etilen
etilen

axetilen

dd

(nhạtmàuddBr2)

AgNO3/NH3
axetilen

(kết tủa vàng)

...


giáo án bài 32 ankin cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án bài 32 ankin cơ bản - Người đăng: hoangyenk33
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
giáo án bài 32 ankin cơ bản 9 10 918