Ktl-icon-tai-lieu

giáo án mầm non

Được đăng lên bởi mnquangtrach-qx
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ : BẢN THÂN
I) môc tiªu:

Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 24/9 ®Õn ngµy 12/10/2012

1) Ph¸t triển thể chÊt "
*dinh dìng søc khoÎ :- Biết sử dụng một số đồ dung trong sinh hoạt hµng ngày để phục vụ bản th©n ( răng, rửa mặt, rửa tay, cầm
thia xóc cơm, cầm b¸t, cài mở cóc ¸o, cất dọn đồ chơi …)
- Biết giữ gin vệ sinh th©n thể, tay ch©n, răng miệng & quần ¸o sạch sẽ
- Biết lợi ich của việc ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi. Biết giữ vệ sinh trong ăn uống
& giấc ngủ
- NB ®ược c¸c loại thực phẩm kh¸c nhau và Ých lợi của chóng đối với sức khỏe bản th©n
- Biết c¸ch ứng xử khi thời tiết thay đổi (Mặc quần ¸o, đội mũ nãn)
- ch¬i c¸c trß ch¬i bÐ thÝch ¨n g× kÓ ®ñ 3 mãn ¨n
* vËn ®éng :
- Cã khả năng thùc hiện c¸c vận ®éng cơ thể theo nhu cầu của bản th©n (Đi, chạy, nhảy, leo, trÌo ) Luyện tập c¸c VĐ cơ bản và
phï hợp c¸c bộ phận cơ thể (Tay ch©n, mắt )
+ Đi theo đường hẹp trÌo lªn cÇu thang, chuyÒn bãng ,
+ Nhảy qua mương về nhà m×nh
+ Bß thấp
- TCVĐ: (mèo ®uæi chuột, chó sói xấu tÝnh, thi xem ai tinh, ai nhanh hơn , b¾t chiÕc t¹o d¸ng
2) Ph¸t triển nhận thức:
* KPKH
:- Hiểu được cơ thể m×nh cã những bộ phận nào, để làm g× và c¸ch chăm sãc bảo vệ chóng , nhu cÇu dinh dìng ®èi víi søc
khoÎ cña trÎ
- NB và hiểu được những t¸c dụng kh¸c nhau của c¸c gi¸c quan, c¸ch chăm sãc và bảo vệ chóng
* LQVT:
- XÕp tong øng 1-1 , c©n ai nÆng h¬n , ai nhÑ h¬n
- Thực hành NB tay phải tay tr¸i của t«i
- NB và ph¸t hiện đồ vật ở phÝa trước, trªn, dưới cơ thể
- NB nhãm bạn nào nhiều hơn, Ýt hơn, cao hơn, thấp hơn , ph©n biÖt mµu s¾c ®å ch¬i
- NB đồ vật kÝch thước to nhỏ. H×nh dạng (Trßn, vu«ng, tam gi¸c) bản t¸an qua một số đặc điểm bªn ngoài (Màu da, cao thấp,
gầy bÐo ..) Và ý thÝch c¸ nh©n. Biết m×nh giống và kh¸c c¸c bạn như thế nào
3) Ph¸t triển ng«n ngữ
* Nghe:
Biết lắng nghe và trả lời lịch sự, lễ phÐp với mọi người
* nãi:

Biết sử dụng c¸c từ ngữ để giới thiệu về m×nh
Biết bộc lộ những suy nghĩ, cảm nhận của m×nh với mọi người XQ qua lêi nãi, cử chỉ và điệu bộ
* Lµm quen víi ®äc viÕt:: NhËn biÕt c¸c ký hiÖu vÒ ®å dïng c¸ nh©n trÎ
-§äc c¸c bµi ®ång dao : " Tay vç lßng vui " Chó mÌo ®i häc ®êng xa"" ch©n em cha r÷a".
. 4 )Ph¸t triÓn t×nh cảm kü n¨ng x· hội
* ý thøc b¶n th©n:- Biết chia sẻ, cảm nhận được c¸c cảm xóc của m×nh và của người kh¸c
- BiÕt gióp đỡ mọi người XQ
- Biết coi trọng bản th©n và làm theo c¸c quy định chung
- Biết c¸ch ứng xử phï hợp với giới tÝnh của m×nh
* Quan t©m ®Õn m«i trêng : biÕt giö gin m«i trêng xung quanh trêng líp s¹ch sÎ , thÊy r¸c biÕt nhÆt bá v...
CHỦ ĐỀ : BẢN THÂN
Thi gian thc hin 3 tun: T ng y 24/9 ®Õn ngµy 12/10/2012à
I) môc tiªu:
1) Ph¸t trin th chÊt "
*dinh dìng søc khoÎ :- Biết s dng mt s đ dung trong sinh hot hµng ng y à để phc v bn th©n ( răng, ra mt, ra tay, cm
thia xóc cơm, cm b¸t, c i mà cóc ¸o, ct dn đồ chơi …)
- Biết gi gin v sinh th©n th, tay ch©n, răng ming & qun ¸o sch s
- Biết li ich ca vic ăn ung đủ cht v nghà ngơi. Biết gi v sinh trong ăn ung
& gic ng
- NB ®ược c¸c loi thc phm kh¸c nhau v Ých là i ca chóng đối vi sc khe bn th©n
- Biết c¸ch ng x khi thi tiết thay đổi (Mc qun ¸o, đội mũ nãn)
- ch¬i c¸c trß ch¬i bÐ thÝch ¨n g× kÓ ®ñ 3 mãn ¨n
* vËn ®éng :
- Cã kh năng thùc hin c¸c vn ®éng cơ th theo nhu cu ca bn th©n (Đi, chy, nhy, leo, trÌo ) Luyn tp c¸c VĐ cơ bn v à
phï hp c¸c b phn cơ th (Tay ch©n, mt )
+ Đi theo đường hp trÌo lªn cÇu thang, chuyÒn bãng ,
+ Nhy qua mương v nh m×nh à
+ Bß thp
- TCVĐ: (mèo ®uæi chut, chó sói xu tÝnh, thi xem ai tinh, ai nhanh hơn , b¾t chiÕc t¹o d¸ng
2) Ph¸t trin nhn thc:
* KPKH
:- Hiu được cơ th m×nh cã nhng b phn n o, à để l m g× v c¸ch chà à ăm sãc bo v chóng , nhu cÇu dinh dìng ®èi víi søc
khoÎ cña trÎ
- NB v hià u được nhng t¸c dng kh¸c nhau ca c¸c gi¸c quan, c¸ch chăm sãc v bà o v chóng
* LQVT:
- XÕp tong øng 1-1 , c©n ai nÆng h¬n , ai nhÑ h¬n
- Thc h nh NB tay phà i tay tr¸i ca t«i
- NB v ph¸t hià n đồ vt phÝa trước, trªn, dưới cơ th
- NB nhãm bn n o nhià u hơn, Ýt hơn, cao hơn, thp hơn , ph©n biÖt mµu s¾c ®å ch¬i
- NB đồ vt kÝch thước to nh. H×nh dng (Trßn, vu«ng, tam gi¸c) bn t¸an qua mt s đặc đim bªn ngo i (M u da, cao thà à p,
gy bÐo ..) V ý thÝch c¸ nh©n. Bià ết m×nh ging v kh¸c c¸c bà n như thế n o à
3) Ph¸t trin ng«n ng
* Nghe:
Biết lng nghe v trà li lch s, l phÐp vi mi người
* nãi:
giáo án mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án mầm non - Người đăng: mnquangtrach-qx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
giáo án mầm non 9 10 690