Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học 6

Được đăng lên bởi duyenhuu21-gmail-com
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 1758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án tin học 6

Trường THCS Quang chánh
KEÁ HOAÏCH BOÄ MOÂN
Naêm hoïc: 2007 - 2008

I. KEÁ HOAÏCH DAÏY HOÏC:
Caû naêm: 35 tuaàn x 2 tieát / 1 tuaàn = 70 tieát
+ HKI: 18 tuaàn x 2 tieát / 1 tuaàn = 36 tieát
+ HKII: 17 tuaàn x 2 tieát / 1 tuaàn = 34 tieát
II. CHÖÔNG TRÌNH:
CHÖÔNG I: Laøm Quen Vôùi Tin Hoïc Vaø Maùy Tính Ñieän Töû. ( 8 tieát )
CHÖÔNG II: Phaàn Meàm Hoïc Taäp. ( 10 tieát )
CHÖÔNG III: Heä Ñieàu Haønh ( 18 tieát )
CHÖÔNG IV: Soaïn Thaûo Vaên Baûn ( 34 tieát )
III. NHAÄN XEÙT:
1. Thuaän lôïi:
 HS lôùp 6 töông ñoái ngoan, phaàn ñoâng “ toø moø” thích hoïc vi tính, ña soá phuï huynh
quan taâm.
 Ñöôïc söï quan taâm cuûa BGH, toå boä moân.
 HS coù ñaày ñuû taäp vôû hoïc taäp.
2. Khoù khaên:
-Ña soá HS hoïc yeáu chöa heà tieáp xuùc vôùi vi tính, cho neân caùc thao taùc cô baûn nhaát cuõng
chöa bieát.
- Laø moät moân hoïc hoaøn toaøn môùi, laï laãm ñoái vôùi caùc em, caùc thuaät ngöõ cuûa boä moân xa
laï, khoù nhôù.
- Phaàn ñoâng caùc em ôû raãy, chöa coù ñieàu kieän neân khi tieáp xuùc vôùi maùy thöôøng coù caûm
giaùc sôï. Maët
khaùc haàu nhö gia ñình caùc em chöa coù maùy neân moãi tuaàn chæ ñöôïc
thöïc haønh moät vaøi tieát treân lôùp.
- Kyõ naêng ghi cheùp moân tin hoïc coøn nhieàu haïn cheá
- Só soá HS ñoâng.
- Cô sôû phoøng maùy coøn haïn cheá.
II. Chæ tieâu thöïc hieän:
Gioûi:
18%;
TB:
33%;
Khaù:
28%;
Yeáu:
11%
III. Bieän phaùp thöïc hieän:
1. Ñoái vôùi HS:
- Ñi hoïc ñaày ñuû, chaêm, chuyeân caàn.
- 100% HS phaûi coù saùch giaùo khoa, taäp vôû ghi cheùp ñaày ñuû.
- Chòu khoù thöïc haønh nhieàu ôû nhaø hoaëc caùc trung taâm.
- Hoïc thuoäc lyù thuyeát, vaän duïng lyù thuyeát vaøo thöïc haønh.

1

GV: Phạm Thị Thuý

Năm học: 2013 - 2014

Giáo án tin học 6
Trường THCS Quang chánh
- HS TB, yeáu neân töï tìm toøi cho mình moät caùch laøm rieâng mieãm laø deã nhôù, deã thöïc
haønh.
- HS gioûi, khaù thì caàn coá gaéng hoïc hoûi ñeå coù nhieàu thao taùc nhanh hôn.
2. Ñoái vôùi GV:
- Gaây höùng thuù cho HS trong töøng giôø hoïc, töø töø daãn daét caùc em yeâu thích moân tin hoïc.
- Chuaån bò baøi toát tröôùc khi ñeán lôùp, nhieät tình trong giaûng daïy. Coá gaéng, chòu khoù kieân
trì.
- Thöôøng xuyeân coù nhöõng thao taùc thöïc haønh chuaån möïc ñeå HS noi theo.
- Thöôøng xuyeân kieåm tra baøi taäp veà nhaø, kieåm tra baøi cuõ.
- Khen - cheâ HS kòp thôøi, trung thöïc, coâng baèng.
-Chaám, traû baøi ñuùng, coâng baèng, kòp thôøi söûa sai cho HS.
Yeâu caàu:
- Thöïc hieän ñuùng theo PPCT
- HS naém ñöôïc kieán thöùc cuûa töøng chöông
IV. MUÏC TIEÂU TÖ...
Giáo án tin học 6 Trường THCS Quang chánh
KEÁ HOAÏCH BOÄ MOÂN
Naêm hoïc: 2007 - 2008
I. KEÁ HOAÏCH DAÏY HOÏC:
Caû naêm: 35 tuaàn x 2 tieát / 1 tuaàn = 70 tieát
+ HKI: 18 tuaàn x 2 tieát / 1 tuaàn = 36 tieát
+ HKII: 17 tuaàn x 2 tieát / 1 tuaàn = 34 tieát
II. CHÖÔNG TRÌNH:
CHÖÔNG I: Laøm Quen Vôùi Tin Hoïc Vaø Maùy Tính Ñieän Töû. ( 8 tieát )
CHÖÔNG II: Phaàn Meàm Hoïc Taäp. ( 10 tieát )
CHÖÔNG III: Heä Ñieàu Haønh ( 18 tieát )
CHÖÔNG IV: Soaïn Thaûo Vaên Baûn ( 34 tieát )
III. NHAÄN XEÙT:
1. Thuaän lôïi:
HS lôùp 6 töông ñoái ngoan, phaàn ñoâng “ toø moø” thích hoïc vi tính, ña soá phuï huynh
quan taâm.
Ñöôïc söï quan taâm cuûa BGH, toå boä moân.
HS coù ñaày ñuû taäp vôû hoïc taäp.
2. Khoù khaên:
-Ña soá HS hoïc yeáu chöa heà tieáp xuùc vôùi vi tính, cho neân caùc thao taùc cô baûn nhaát cuõng
chöa bieát.
- Laø moät moân hoïc hoaøn toaøn môùi, laï laãm ñoái vôùi caùc em, caùc thuaät ngöõ cuûa boä moân xa
laï, khoù nhôù.
- Phaàn ñoâng caùc em ôû raãy, chöa coù ñieàu kieän neân khi tieáp xuùc vôùi maùy thöôøng coù caûm
giaùc sôï. Maët khaùc haàu nhö gia ñình caùc em chöa coù maùy neân moãi tuaàn chæ ñöôïc
thöïc haønh moät vaøi tieát treân lôùp.
- Kyõ naêng ghi cheùp moân tin hoïc coøn nhieàu haïn cheá
- Só soá HS ñoâng.
- Cô sôû phoøng maùy coøn haïn cheá.
II. Chæ tieâu thöïc hieän:
Gioûi: 18%;
Khaù: 28%;
TB: 33%;
Yeáu: 11%
III. Bieän phaùp thöïc hieän:
1. Ñoái vôùi HS:
- Ñi hoïc ñaày ñuû, chaêm, chuyeân caàn.
- 100% HS phaûi coù saùch giaùo khoa, taäp vôû ghi cheùp ñaày ñuû.
- Chòu khoù thöïc haønh nhieàu ôû nhaø hoaëc caùc trung taâm.
- Hoïc thuoäc lyù thuyeát, vaän duïng lyù thuyeát vaøo thöïc haønh.
GV: Phạm Thị Thuý Năm học: 2013 - 2014
1
Giáo án tin học 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tin học 6 - Người đăng: duyenhuu21-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Giáo án tin học 6 9 10 552