Ktl-icon-tai-lieu

giáo án toán 9

Được đăng lên bởi Nhók Cô Đơn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2011 -2012
MÔN TOÁN
A.LÍ THUYẾT
Câu 1: Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn: Các phương pháp giải
Câu 2: Hàm số y = ax2 (a khác 0): Tính chất và đồ thị?
Câu 3: Công thức nghiệm của ph ư ơng trình bậc 1 một ẩn.(Khi hệ số b chẵn và
khi hệ số b lẻ)
Câu 4: Hệ thức Vi-et: Phát biểu và ứng dụng.
Câu 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình: (toán năng suất, chuyển động
và quan hệ số)
Câu 6: Góc ở tâm và góc nội tiếp: Tính nghĩa, số đo, tính chất?
Câu 7: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh ở bên trong hay bên
ngoài đường tròn: Định nghĩa, số đo, tính chất?.
Câu 8: Liên hệ giữa cung và dây: Phát biểu định lí, vẽ hình, chứng minh.
Câu 9: Cung chứa góc:
- Quỹ tích các Điểm M nhìn đoạn thẳng AB một góc 900 .
- Quỹ tích các Điểm M nhìn đoạn thẳng AB một góc α ( 0 < α < 1800)
Câu 10: Tứ giác nội tiếp:
- Định nghĩa, tính chất?
- Các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.
Câu 11: Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn: Vẽ
hình, viết công thức tính.
B.BÀI TẬP
*Dạng 1: TOÁN RÚT GỌN
2 x + x
−
x −1


Bài 1: Cho biểu thức P=  x
a) Rút gọn P

b/Tính

P

1  
x + 2 
: 1 −

x −1  
x + x + 1 

khi x= 5 + 2

3

 2a + a − 1 2a a − a + a  a − a
.
−
 2 a −1
1−a
1−a a


6
c) Cho P= 1 + 6 , tìm

Bài 2: Cho biểu thức:P= 1 + 
a) Rút gọn P

giá trị của a?

2

b) Chứng minh rằng P > 3
Bài 3: Cho biểu thức :P=

a2 + a
2a + a
−
+1
a − a +1
a

a) Rút gọn P
c) Tìm a để P=2


Bài 4: Cho biểu thức:P=  a +


3

b) Biết a >1 Hãy so sánh P với P
d) Tìm giá trị nhỏ nhất của P
 ( a −1).( a −
a
3a
1
:
−
+

ab + b

a a −b b

)

b
a − b  2a + 2 ab + 2b

Đề cương ôn tập môn toán 9 – Học kì 2- Năm học 2010- 2011

a) Rút gọn P
b) Tìm những giá trị nguyên của a để P có giá trị nguyên


Bài 5: Cho biểu thức: P= 

1
1   a +1
−
−
:
a −1
a   a − 2

a +2

a − 1 

a) Rút gọn P
1

b) Tìm giá trị của a để P > 6
 x− x +7
1   x +2
x −2 2 x 
+
:
−
−
÷

÷

x −2÷
x +2 x−4÷
 x−4
  x −2


Bài 6: Cho A= 

với x > 0 , x ≠ 4.

a) Rút gọn A.
b) So sánh A với

1
A

Bài 7 : Cho biểu thức:

(

)

 x x −1 x x +1  2 x − 2 x +1
−
.
÷:
x −1
x+ x ÷
 x− x


A = 

a) Rút gọn A.
b) Tìm x để A < 0.
c) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên.
*Dạng 2: Các bài toán liên quan đến phương trình bậc hai một ẩn và áp dụng hệ
thức Vi-et:

Bài 1: Cho phương trình x 2 − 2( m + 2 ) x + m + 1 = 0 .
Giải phương trình khi m =2
a) Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm.
b) Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2011 -2012
MÔN TOÁN
A.LÍ THUYẾT
Câu 1: Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn: Các phương pháp giải
Câu 2: Hàm số y = ax
2
(a khác 0): Tính chất và đồ thị?
Câu 3: Công thức nghiệm của ph ư ơng trình bậc 1 một ẩn.(Khi hệ số b chẵn và
khi hệ số b lẻ)
Câu 4: Hệ thức Vi-et: Phát biểu và ứng dụng.
Câu 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình: (toán năng suất, chuyển động
và quan hệ số)
Câu 6: Góc ở tâm và góc nội tiếp: Tính nghĩa, số đo, tính chất?
Câu 7: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh ở bên trong hay bên
ngoài đường tròn: Định nghĩa, số đo, tính chất?.
Câu 8: Liên hệ giữa cung và dây: Phát biểu định lí, vẽ hình, chứng minh.
Câu 9: Cung chứa góc:
- Quỹ tích các Điểm M nhìn đoạn thẳng AB một góc 90
0
.
- Quỹ tích các Điểm M nhìn đoạn thẳng AB một góc
α
( 0 <
α
< 180
0
)
Câu 10: Tứ giác nội tiếp:
- Định nghĩa, tính chất?
- Các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.
Câu 11: Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn: Vẽ
hình, viết công thức tính.
B.BÀI TẬP
*Dạng 1: TOÁN RÚT GỌN
Bài 1: Cho biểu thức P=
++
+
+
1
2
1:
1
1
1
2
xx
x
xxx
xx
a) Rút gọn P b/Tính
P
khi x=
325
+
Bài 2: Cho biểu thức:P=
12
.
1
2
1
12
1
+
+
+
a
aa
aa
aaaa
a
aa
a) Rút gọn P c) Cho P=
61
6
+
, tìm giá trị của a?
b) Chứng minh rằng P >
3
2
Bài 3: Cho biểu thức :P=
1
2
1
2
+
+
+
+
a
aa
aa
aa
a) Rút gọn P b) Biết a >1 Hãy so sánh P với
P
c) Tìm a để P=2 d) Tìm giá trị nhỏ nhất của P
Bài 4: Cho biểu thức:P=
Đề cương ôn tập môn toán 9 – Học kì 2- Năm học 2010- 2011
giáo án toán 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án toán 9 - Người đăng: Nhók Cô Đơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
giáo án toán 9 9 10 838