Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án vật lý

Được đăng lên bởi phamxuanyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ VIII. SÓNG DỪNG
A. Lý thuyết cơ bản.
1. Khái niệm sóng phản xạ.
* Sóng do nguồn phát ra lan truyền trong
môi trường khi gặp vật
cản thì bị phản xạ và truyền ngược trở lại theo
phương cũ. Sóng truyền ngược lại sau khi gặp
vật cản gọi là sóng phản xạ.
2. Đặc điểm của sóng phản xạ
* Sóng phản xạ có cùng biên độ, tần
số với sóng tới.
* Sóng phản xạ có dấu ngược với sóng tới (ngược pha với sóng tới) ở điểm phản
xạ nếu đầu phản xạ cố định.
* Sóng phản xạ cùng dấu với sóng tới (cùng pha với sóng tới) ở điểm phản xạ nếu
đầu phản xạ tự do.
3. Khái niệm về sóng dừng.
* Sóng dừng là sóng có các bụng và nút sóng cố định.
* Bụng sóng: là những điểm có biên độ dao động cực đại.
* Nút sóng: là những điểm không dao động.
4. Thiết lập phương trình sóng dừng.
4.1. Phương trình sóng dừng tại một điểm trên sợi dây đàn hồiốc đầu phản xạ
cố định.
* Giả sử có một nguồn sóng đặt tại A để tạo thành sóng dừng trên sợi dây đàn hồi
AB (hình vẽ). Xét dao động của một phần tử M cách đầu cố định B một khoảng d.
* Giả sử tại thời điểm t phương trình sóng tại A có dạng: u A = U 0cosωt khi đó
2π(l - d)
].
sóng do A truyền tới M có phương trình: u AM = U 0 cos[ωt +
λ
2πl
].
* Sóng tại B do A truyền tới có phương trình u1 = U 0 cos[ωt +
λ
2πl
+ π] .
* Sóng phản xạ tại B có phương trình: u B = - u1 = U 0 cos[ωt +
λ
* Khi đó phương trình sóng phản xạ tại M do sóng phản xạ từ B truyền tới có
2π(l + d)
+ π] .
phương trình: u BM = U 0cos[ωt +
λ
* Tại M nhận được sóng từ A truyền tới và sóng phản xạ từ B truyền tới, các sóng
này thỏa mãn điều kiện giao thoa nên phương trình dao động tổng hợp tại M là:
2π(l - d)
2π(l + d)
u M = u AM + u BM  U 0cos[ωt +
]  U 0cos[ωt +
+ π] hay:
λ
λ
2πd π
2πl
π
u M =2U 0cos[
+ ]cos[ωt +
+ ]
λ
2
λ
2
* Từ phương trình dao động tổng hợp tại M ta có biên độ sóng tổng hợp tại M là:
π
2πd
 2πd
U M = 2U 0cos 
+  = 2U 0sin
2
λ
 λ

 2k + 1λ
 2πd
 =±1 d=
4
 λ

* Tại M là bụng sóng khi: sin 

* Khi đó khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là: Δd = d k+1 - d k =
* Vậy khoảng cách gần nhất giữa hai bụng sóng là:


2

λ
.
2

kλ
 2πd
 =0 d=
2
 λ

* Tại M là nút sóng khi: sin 

* Khi đó khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là: Δd = d k+1 - d k =
* Vậy khoảng cách gần nhất giữa hai nút sóng là:


2

λ
2

* Nhận xét :
* Do các bụng và nút sóng cách đều nhau nên khoảng cách gần nhất giữa một

bụng sóng và một nút sóng là:
4
* Nếu M là nút sóng thì vị trí của các nút sóng được tính thông qua biểu thức
kλ
dM =
với k = 1; 2; 3; 4... là số bụng s...
CHUYÊN ĐỀ VIII. SÓNG DỪNG
A. Lý thuyết cơ bản.
1. Khái niệm sóng phản xạ.
* Sóng do nguồn phát ra lan truyền trong
môi trường khi gặp vật
cản thì bị phản xạ truyền ngược tr lại theo
phương cũ. Sóng truyền ngược lại sau khi gặp
vật cản gọi là sóng phản xạ.
2. Đặc điểm của sóng phản xạ
* Sóng phản xạ cùng biên độ, tần
số với sóng tới.
* Sóng phản xạ dấu ngược với sóng tới (ngược pha với sóng tới) điểm phản
xạ nếu đầu phản xạ cố định.
* Sóng phản xạ cùng dấu với sóng tới (cùng pha với sóng tới) ở điểm phản xạ nếu
đầu phản xạ tự do.
3. Khái niệm về sóng dừng.
* Sóng dừng là sóng có các bụng và nút sóng cố định.
* Bụng sóng: là những điểm có biên độ dao động cực đại.
* Nút sóng: là những điểm không dao động.
4. Thiết lập phương trình sóng dừng.
4.1. Phương trình sóng dừng tại một điểm trên sợi dây đàn hồiốc đầu phản x
cố định.
* Giả sử có một nguồn sóng đặt tại A để tạo thành sóng dừng trên sợi dây đàn hồi
AB (hình vẽ). Xét dao động của một phần tử M cách đầu cố định B một khoảng d.
* Giả sử tại thời điểm t phương trình sóng tại A dạng:
A 0
u = U cosωt
khi đó
sóng do A truyền tới M có phương trình:
AM 0
2π( - d)
u = U cos[ωt + ]
λ
l
.
* Sóng tại B do A truyền tới có phương trình
1 0
u = U cos[ωt + ]
λ
l
.
* Sóng phản xạ tại B có phương trình:
B 1 0
u = - u = U cos[ωt + + π]
λ
l
.
* Khi đó phương trình ng phản xạ tại M do ng phản xạ từ B truyền tới
phương trình:
BM 0
2π( + d)
u = U cos[ωt + + π]
λ
l
.
* Tại M nhận được sóng từ A truyền tớisóng phản xạ từ B truyền tới, các sóng
này thỏa mãn điều kiện giao thoa nên phương trình dao động tổng hợp tại M là:
M AM BM 0 0
2π( - d) 2π( + d)
u = u + u U cos[ωt + ] U cos[ωt + + π]
λ λ
l l
hay:
M 0
2πd π π
u =2U cos[ + ]cos[ωt + + ]
λ 2 λ 2
l
* Từ phương trình dao động tổng hợp tại M ta có biên độ sóng tổng hợp tại M là:
M 0 0
2πd π 2πd
U = 2U cos + = 2U sin
λ 2 λ
Giáo án vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án vật lý - Người đăng: phamxuanyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giáo án vật lý 9 10 566