Ktl-icon-tai-lieu

giáo dục

Được đăng lên bởi trannamhht
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hóa đại cương-1

1

Biên soạn: Võ Hồng Thái

Lời nói đầu
Sau một số năm dạy môn hóa đại cương, tôi có soạn phần giáo khoa của môn học này. Hiện
nay các trường đại học ở Việt Nam đang chuyển sang hệ tín chỉ, thời lượng lên lớp bị bớt đi,
thời gian dành để sinh viên tự học nhiều hơn. Tôi nghĩ giáo trình hóa đại cương này giúp các
bạn sinh viên tự học dễ dàng hơn. Các kiến thức trong phần bài soạn này không phải của riêng
người soạn mà tôi chỉ nhiệm vụ thu thập của nhiều Thầy, Cô, thế hệ đi trước, các sách vở đã
xuất bản và các tài liệu rất phong phú trên mạng. Về phần sách tiếng Việt tôi tham khảo chủ
yếu sách Hóa Đại Cương của Thầy Chu Phạm Ngọc Sơn, Thầy Nguyễn Hữu Tính, Thầy
Nguyễn Huy Ngọc, xuất bản đã rất lâu (mà cái bìa đã mất, nên có thể họ, chữ lót của các Thầy
có thể tôi nhớ sai, xin quí Thầy bỏ qua). Tôi chi tiết hóa, cụ thể hóa, chứng minh những vấn
đề có thể chứng minh được, giải thích rõ hơn để các bạn sinh viên dễ đọc và hiểu được kết
quả có được và cập nhật các thông tin mới. Phần hình ảnh và nhiều kiến thức tôi tham khảo
trên mạng. Vì không liên hệ được trực tiếp các tác giả, xin quí vị thứ lỗi. Tôi nghĩ kiến thức
cần được phổ biến để người đi sau tham khảo và bổ sung chỉnh sửa, điều này là có lợi ích cho
cộng đồng hơn.
Có gì sai sót, chưa chính xác, xin độc giả góp ý sửa đổi để giáo trình được cập nhật và chính
xác hơn.
Trân trọng.

Chương 1

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
I. Các cấu tử chính của nguyên tử
Quan niệm về vật chất đã có từ thời cổ Hy Lạp, cách đây khoảng 2 500 năm. Empedocles
(492 – 400 trước công nguyên) kết hợp ý kiến của các triết gia trước đó, ông cho rằng mọi
vật chất đều được tạo thành từ bốn nguyên tố là lửa, không khí, nước và đất và hai lực
tương tác là ái lực (lực hút) và xung lực (lực đẩy). Aristote (Aristotle, 384-322 trước công
nguyên) dẫn đầu trường phái cho rằng vật chất có tính liên tục. Còn Leucippe (Leucippus,
Leucippos) và Democrite (Democristus, Democristos, là học trò của Leucippe) (sinh thời
hai ông này trong khoảng 460-362 trước công nguyên) thì dẫn đầu trường phái cho rằng
vật chất có tính chất bất liên tục, nó được tạo bởi những đơn vị vô cùng nhỏ, không thể
chia cắt được, gọi là nguyên tử (atomos, tiếng Hy Lạp có nghĩa là không chia cắt được).
Tuy nhiên vì chưa có thực nghiệm rõ ràng nên chưa có học thuyết nào được chấp nhận
hẳn. Năm 1797, Joseph Louis Proust (1754 – 1826, nhà hóa học người Pháp) với Định
luật Tỉ lệ Xác định (The Law of Definite Proportions) hay còn gọi là Định luật Thành
phần Không đổi (The Law of...
Hóa đại cương-1 Biên son: Võ Hng Thái 1
Li nói đầu
Sau mt s năm dy môn hóa đại cương, tôi son phn giáo khoa ca môn hc y. Hin
nay c trường đại hc Vit Nam đang chuyn sang h tín ch, thi lượng lên lp b bt đi,
thi gian nh để sinh viên t hc nhiu hơn. Tôi nghĩ giáo trình hóa đại cương y giúp các
bn sinh viên t hc d dàng hơn. Các kiến thc trong phn bài son này không phi ca riêng
người son tôi ch nhim v thu thp ca nhiu Thy, Cô, thế h đi trước, các sách v đã
xut bn các tài liu rt phong phú trên mng. V phn sách tiếng Vit tôi tham kho ch
yếu sách a Đại Cương ca Thy Chu Phm Ngc Sơn, Thy Nguyn Hu Tính, Thy
Nguyn Huy Ngc, xut bn đã rt lâu (mà cái bìa đã mt, nên có th h, ch lót ca các Thy
th tôi nh sai, xin quí Thy b qua). Tôi chi tiết hóa, c th hóa, chng minh nhng vn
đề th chng minh đưc, gii thích hơn để các bn sinh viên d đọc hiu đưc kết
qu được cp nht các thông tin mi. Phn nh nh nhiu kiến thc tôi tham kho
trên mng. không liên h đưc trc tiếp các tác gi, xin quí v th li. Tôi nghĩ kiến thc
cn được ph biến để người đi sau tham kho và b sung chnh sa, điu y là có li ích cho
cng đồng hơn.
sai sót, chưa chính xác, xin độc gi góp ý sa đổi để giáo trình được cp nht chính
xác hơn.
Trân trng.
Chương 1
CU TO NGUYÊN T
I. Các cu t chính ca nguyên t
Quan nim v vt cht đã có t thi c Hy Lp, cách đây khong 2 500 năm. Empedocles
(492 – 400 trước công nguyên) kết hp ý kiến ca các triết gia trước đó, ông cho rng mi
vt cht đều được to thành t bn nguyên t là la, không khí, nước đất hai lc
tương tác là ái lc (lc hút) xung lc (lc đẩy). Aristote (Aristotle, 384-322 trước công
nguyên) dn đầu trường phái cho rng vt cht có tính liên tc. Còn Leucippe (Leucippus,
Leucippos) Democrite (Democristus, Democristos, hc trò ca Leucippe) (sinh thi
hai ông y trong khong 460-362 trước công nguyên) thì dn đu trường phái cho rng
vt cht tính cht bt liên tc, được to bi nhng đơn v cùng nh, không th
chia ct được, gi là nguyên t (atomos, tiếng Hy Lp có nghĩa là không chia ct được).
Tuy nhiên chưa thc nghim ràng nên chưa hc thuyết nào được chp nhn
hn. Năm 1797, Joseph Louis Proust (1754 1826, nhà hóa hc người Pháp) vi Đnh
lut T l Xác định (The Law of Definite Proportions) hay còn gi Định lut Thành
phn Không đổi (The Law of Constant Composition). Ni dung ca định lut này mt
hp cht được điu chế bng o thì cũng có t l khi lượng nguyên t các nguyên t
trong cht đó không đổi. Năm 1808, John Dalton (1766 1844, Anh) đưa ra Thuyết
Nguyên t (Dalton’s Atomic Theory) vi các ý chính như sau:
- Vt cht được to bi các ht, không chia ct được, gi là nguyên t (atom).
- Mi nguyên t hóa hc (chemical element) gm loi nguyên t đặc trưng ca nguyên
t đó. Như vy có bao nhiêu loi nguyên t tcó by nhiêu nguyên t. Nhng nguyên
t ca cùng mt nguyên t thì hoàn toàn ging nhau.
- Các nguyên t không thay đổi.
giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo dục - Người đăng: trannamhht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
giáo dục 9 10 96