Ktl-icon-tai-lieu

Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình

Được đăng lên bởi tran thai
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghe lấy nội dung (content listening) được hiểu là gì?
Sai. Đáp án đúng là: Nghe để hiểu, nhớ thông điệp.
Các lưu ý khi xây dựng chương trình họp KHÔNG bao gồm:
Đúng. Đáp án đúng là: hạn chế số lượng người tham dự..
Các cách thức giúp tăng cường môi trường giao tiếp mở KHÔNG bao gồm:
Sai. Đáp án đúng là: giảm số lượng thông điệp.
Để thuyết trình bán hàng hiệu quả, cần yếu tố nào sau đây?
Đúng. Đáp án đúng là: Tạo sự thu hút sáng tạo, chứng cứ vững chắc và thuyết phục.
Trước khi tiến hành đàm phán các bên cần xác định BATNA của mình, vậy BATNA là phương pháp:
Sai. Đáp án đúng là: thay thế tốt nhất cho thỏa thuận được thương lượng.
Bản tóm lược kế hoạch kinh doanh cần:
Đúng. Đáp án đúng là: nêu được những điểm chắt lọc, chủ yếu nhất của tất cả các phần của Kế hoạch kinh doanh, có
giá trị xuyên suốt đối với toàn bộ nội dung bản kế hoạch.
Đối tượng thính giả là người cao tuổi, ngôn ngữ truyền tải đòi hỏi phải tránh:
Đúng. Đáp án đúng là: dài dòng, phức tạp..
Khi xác định sẽ đàm phán kiểu nguyên tắc với một đối tác, người đàm phán sẽ:
Đúng. Đáp án đúng là: căn cứ vào những tiêu chí đã đề ra để thỏa thuận.
Những nguyên tắc cơ bản trong truyền đạt thông tin giữa các cá nhân bao gồm nguyên tắc:
Đúng. Đáp án đúng là: ABC, 5c và 7c.
Nhận định nào là đầy đủ nhất về việc giao tiếp viết trong giao tiếp đa văn hóa?
Đúng. Đáp án đúng là: Rõ ràng, ngắn gọn, dùng đoạn ngắn, tránh thành ngữ, sử dụng yếu tố chuyển giao.
Khi giao tiếp nói với các thành viên đến từ nền văn hóa khác, bạn nên cố gắng áp dụng phương pháp nào sau
đây?
Đúng. Đáp án đúng là: Đánh giá xem liệu người đối diện có thông thạo ngoại ngữ không.
Việc hướng ánh mắt nhìn vào toàn thể người nghe có thật sự hữu ích khi thuyết trình không?
Đúng. Đáp án đúng là: Rất cần, như thế thể hiện sự tự tin của diễn giả và thu hút sự chú ý của người nghe.
Trong giao tiếp kinh doanh, nên tránh sử dụng:
Sai. Đáp án đúng là: các câu dài..
Khi quyết định quy mô của thông điệp, một người viết KHÔNG cần cân nhắc:
Đúng. Đáp án đúng là: mong muốn của người viết.
Nghe thấu cảm (empathic listening) được hiểu là gì?
Đúng. Đáp án đúng là: Nghe để hiểu cảm xúc, nhu cầu, mong muốn của người nói.
Rào cản giao tiếp được định nghĩa đúng nhất là?
Đúng. Đáp án đúng là: Những yếu tố can thiệp làm cho ý nghĩa của thông điệp trở nên méo mó hoặc khó hiểu.
Các lý do phổ biến nhất cho việc các nhà quản lý thành lập nhóm làm việc là gì?
Sai. Đáp án đúng là: Tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, giảm tính phức tạp trong lực lượng...


 !"#$%&'()*+,-.
 !"#$
/0%12-3#2+4%-5&'()*+,-.
%" 
64#*789:;4<+ 
&'$'(()*+),-
=#>4-%*?;@AB=BC+-:DEAB=B%"%%
,.'/0 1 
A9F-4G+;.
2 *"+34,.4.%546'7#'8
9:;,2)'<==#<%7'
6<H92+I:3J#K9LM%9#.
##>(
&@N-%?OD>-<:2-%N.
?()'*2@AB9/0
J?O"*9##KG3J+ *+,-?O.
CDEF)G
E@;CDKD7+4%D4#+4%+D1F+
HI9+3#J'+9*K#-,,'
&+4%FD>D?4PKD1F+:*G?<O%Q%"%%+
 
;"!#8''*7
R7>-OD2FE!JH4#3
H.5$$4#L%)$M4!
=#+4%+:?#SQ.
N#
&84@8-3C+37%:-2D4&'(); O.
"'"4!)
9--%+
%";5"'"4!8
T9+4%@U+0
*,"'MO49P2"Q'"8'R78
%I*4D789E%F--D7
&??.'=N'. %"@(9'$ '=
V@%"0W'G-%X#+5 
Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Người đăng: tran thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình 9 10 343