Ktl-icon-tai-lieu

Giao tiếp trong kinh doanh

Được đăng lên bởi minhnguyencaonhat-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1213 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH
ĐỀ TÀI:
VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CỦA 3 MIỀN VIỆT NAM
NHÓM: 16
GIÁO VIÊN: TS. HỒ HỮU TUẤN
THÁNG 3/2014

GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH

Tôn trọng không gian
người khác

Tôn trọng suy nghĩ ,
quan điểm
người khác

Ứng xử trong từng
trường hợp

NGUYÊN TẮC TRONG VĂN HÓA
GIAO TIẾP KINH DOANH

Lắng nghe

Nhớ tên khách hàng

Nụ cười từ trái tim

Khách hàng là người quan trọng

Hiểu rõ thông điệp khách
hàng

LẮNG NGHE

Giao Tiếp
Writing; 9%
Reading; 16%
Listening; 45%
Speaking; 30%

Nguồn:Dr. Lyman K.Steilin “You are the
Message” Book

HIỂU RÕ THÔNG ĐiỆP KHÁCH HÀNG

Ai

Cái gì

ĐẶT CÂU HỎI MỞ

Như thế nào

Ở đâu

Tại sao

Khi nào

VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA MỘT SỐ NƯỚC

VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA MỘT SỐ NƯỚC

VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA MỘT SỐ NƯỚC

MIỀN BẮC
Tao nhã

B

Hoành tráng, vĩ mô

A

C

Sành điệu

Văn hóa
kinh doanh

Bảo thủ

E

D

Khó chấp nhận cái mới

MIỀN TRUNG

• Trọng sự
•
• hòa thuận
•
•

Trọng

•

danh

•

dự

•

Kiên nhẫn

Ghét chúa sự

•

mời mọc

Hiếu khách

MiỀN NAM

Lòng trung thành

Năngđộng

Nghệ thuật chiêu đãi

Vănhóa trong

Cởi mở

kinh doanh
Hòa thuận

Hiếu khách

Nghiên
Nghiên ccứ
ứu
u các
các nhà
nhà qu
quả
ản
n tr
trịị nhân
nhân ssự
ự ttạ
ạii 175
175 Cty
Cty llớ
ớn
n nh
nhấ
ấtt ở
ởM
Mỹ
ỹv
về
ề ttầ
ầm
m quan
quan
tr
trọ
ọng
ng ccủ
ủa
a các
các y
yế
ếu
u ttố
ố giúp
giúp SV
SV ki
kiế
ếm
m vi
việ
ệcc làm:
làm:

ThứbậcNHÂNTỐ/KỸNĂNG
1Kỹnănggiaotiếpbằngmiệng
2Kỹnănggiaotiếpbằngvănbản
3Kinhnghiệmviệclàm
4Mứcđộnhiệttình
5Taynghềkỹthuật
6Tínhbềnbỉ,qủaquyết
7Trangphụcchỉnhtề
8Tínhcáchcátính
9Tưcáchđĩnhđạc
10Nhiềubằngcấpchuyênmôn.

MÔ HÌNH STAR

Giúp bạn truyền đạt thông điệp rõ ràng, hoàn chỉnh,
chính xác và súc tích!

STAR
Situation – Task – Action – Result

Situation(Tìnhhuốn

•
•

Kểlạitìnhhuống.
Ởđâu(Where)? Ai (Who)?Khinào(When)?

g)

•
•
•

Task
(Côngviệc)

•
•

Giảithíchcôngviệc.
Cáigì(What)?
Tạisao(Why)?

Miêutảphươngphápgiảiquyếtvấnđề.
Nhưthếnào(How)?

Action(Hànhđộng)

Result(Kếtquả
)

•
•

Đưarakếtquảcuốicùng.
Ápdụngnguyêntắc5Wvà1H (Who? What? When? Where? Why? How?).

CẢM ƠN THẦY
VÀ
CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

...
GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH
ĐỀ TÀI:
VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH CỦA 3 MIỀN VIỆT NAM
NHÓM: 16
GIÁO VIÊN: TS. HỒ HỮU TUẤN
THÁNG 3/2014
Giao tiếp trong kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao tiếp trong kinh doanh - Người đăng: minhnguyencaonhat-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giao tiếp trong kinh doanh 9 10 492