Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình access 2007

Được đăng lên bởi vk8787
Số trang: 184 trang   |   Lượt xem: 4275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo Trình Microsoft Access 2007

Chương 1: Tổng
T ng quan v
về Microsof Access
Chương 2: Bảng
B ng dữ
d liệu - Table
Chương 3: Truy vấn
v
dữ liệ
ệu - Query
Chương 4: Biểu
Bi u mẫum
Form
Chương 5: Báo cáo - Report
Chương 6: Tập
T p lệnh
l
- Macro
Chương 7: Tùy biến
bi
biểu
u mẫu
m
hoặc
c báo cáo
Chương 8: Ngôn ng
ngữ Visual Basic for Applications
Chương 9: Môi trường
trư
ứng
ng d
dụng
ng nhi
nhiều ngườii dùng
Chương 10: Bài ttập tổng
ng hợp
h p Access
Gồm
m 18 bài tập
t p với
v i hơn 100 câu hỏ
hỏi:
- Phan 1: Bài tập
t p bảng
b
- Phan 2: Bài tập
t p truy v
vấn
n
- Phan 3: Bài tập
t p về
v biểu
um
mẫu
- Phan 4: Bài tập
t p về
v báo cáo
Phần
n thư giãn:
giãn: Với
V trò chơi
ơi ghép hình,
hình, tìm c
cặ
ặp, tinh mắ
ắt.
Mỗii chương đều
u kèm Bai kiem tra kien th
thức
c!

Giáo Trình Microsoft Access 2007
1

MS Access - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft
Access 2007
Microsoft Office Button (biểu tượng hình tròn màu vàng ở phía góc trên bên trái) thực thi rất
nhiều chức năng mà được đặt ở thực đơn File trong các phiên bản Access cũ. Nút này cho phép
bạn tạo một cơ sở dữ liệu mới (New), mở một cơ sở dữ liệu đã tồn tại (Open), lưu (Save) và lưu
với tên (Save as), in ấn (Print), Send hay Close.

Hình 1: Microsoft Office Button
Ribbon
Ribbon là vùng phía trên của tài liệu. Nó có 5 tab: Home, Create, External Data, Database Tools,
và Datasheet. Mỗi tab được tách thành các nhóm. Các nhóm tập hợp các tính năng thiết kế để
thực thi các chức năng mà bạn sẽ sử dụng trong việc phát triển hay chỉnh sửa cơ sở dữ liệu
Access.

2

Hình 2: Các tab trong vùng Ribbon
Các tính năng phổ biến được hiển thị trên vùng Ribbon. Để thấy các tính năng thêm trong mỗi
nhóm, kích vào mũi tên phía góc dưới bên phải mỗi nhóm.

Hình 3: Ví dụ tính năng trong nhóm Font
Home: Views, Clipboard, Fonts, Rich Text, Records, Sort & Filter, Find.
Create: Tables, Forms, Reports, Other.
External Data: Import, Export, Collect Data, SharePoint Lists.
Database Tools: Macro, Show/Hide, Analyze, Move Data, Database Tools.
Quick Access Toolbar
Quick Access Toolbar là thanh công cụ tùy chỉnh chứa các lệnh mà bạn muốn để sử dụng. Bạn
có thể đặt Quick access toolbar phía trên hay dưới vùng ribbon. Để thay đổi vị trí của nó, kích
vào mũi tên cuối dưới thanh công cụ và chọn Show Below the Ribbon.
3

Hình 4: Quick Access Toolbar
Vùng Navigation
Navigation hiển thị các đối tượng cơ sở dữ liệu như các bảng, biểu mẫu, truy vấn và reports.

Hình 5: Navigation Pane
Tabbed Document Window Viewing
Tabbed document viewing mở các...
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Chương 1: T
Chương 2: B
Chương 3: Truy v
Chương 4: Bi
Chương 5: Báo cáo
Chương 6: T
Chương 7: Tùy bi
Chương 8: Ngôn ng
Chương 9: Môi trư
Chương 10: Bài t
Gồ
m 18 bài t
-
Phan 1: Bài t
-
Phan 2: Bài t
-
Phan 3: Bài t
-
Phan 4: Bài t
Phầ
n thư gi
Mỗ
i chương
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Chương 1: T
ng quan v
ng d
Chương 3: Truy v
Chương 4: Bi
u m
Chương 5: Báo cáo
Chương 6: T
p l
Chương 7: Tùy bi
Chương 8: Ngôn ng
Chương 9: Môi trư
Chương 10: Bài t
m 18 bài t
p v
Phan 1: Bài t
p b
Phan 2: Bài t
p truy v
Phan 3: Bài t
p v
Phan 4: Bài t
p v
n thư gi
ãn: V
i chương
đề
u kèm Bai kiem tra kien th
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Giáo Trình Microsoft Access 2007
ng quan v
Microsof Access
ng d
ữ liệu -
Chương 3: Truy v
ấn dữ li
u m
ẫu-
Form
Chương 5: Báo cáo
-
Report
p l
ệnh -
Macro
Chương 7: Tùy bi
ến biể
u m
Chương 8: Ngôn ng
Visual Basic for Applications
Chương 9: Môi trư
ờng ứ
ng d
Chương 10: Bài t
ập tổ
ng h
p v
i hơn 100 câu h
p b
ảng
p truy v
n
p v
ề biể
u m
p v
báo cáo
ãn: V
ới trò ch
ơi ghép h
u kèm Bai kiem tra kien th
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Microsof Access
Table
u -
Query
Form
Report
Macro
u m
ẫu hoặ
c báo cáo
Visual Basic for Applications
ng d
ng nhi
ng h
p Access
i hơn 100 câu h
n
u m
ẫu
báo cáo
ơi ghép h
ình, tìm c
u kèm Bai kiem tra kien th
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Microsof Access
Query
c báo cáo
Visual Basic for Applications
ng nhi
ều ngườ
i dùng
p Access
i:
ình, tìm c
u kèm Bai kiem tra kien th
c !
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Visual Basic for Applications
i dùng
p, tinh m
c !
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Giáo Trình Microsoft Access 2007
t.
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Giáo Trình Microsoft Access 2007
1
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Giáo Trình Microsoft Access 2007
Giáo trình access 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình access 2007 - Người đăng: vk8787
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
184 Vietnamese
Giáo trình access 2007 9 10 273