Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cơ kết cấu

Được đăng lên bởi 64dlcd06-gmail-com
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 2062 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trng Cao ng Giao thông Vn Ti II Bài ging : C hc kt cu
Biên son: Th.S Nguyn Phú Th Trang
1
CHNG 1 : MU
1.1 Gii thiu, nhim v, i tng môn hc.
C hc kt cu là môn khoa hc thc nghim, nghiên cu cách tính bn,
cng và n nh ca công trình.
bn là m bo cho công trình kh nng chu ng c tác dng ca
các ti trng và các nguyên nhân khác mà không b phá hoi.
cng nhm m bo cho công trình không có chuyn v và rung ng ln
ngn cn s làm vic bình thng ca công trình.
n nh nhm tìm hiu kh nng bo toàn v trí và hình dng ban u trong các
dng cân bng ca trng thái bin dng.
Vy nhim v ch yu ca C hc kt cu là xác nh ni lc trong công trình.
T ó s tính toàn xác nh kích thc, cu to ca công trình.
i tng môn hc : Bao gm nhng h thanh liên kt vi nhau.
1.2 S công trình , s tính toán, các gi thuyt tính toán.
Trong s công trình các yu t ch yu c gi li, còn các yu t ph thì
có th b qua. Vy s công trình là hình nh n gin hóa ca công trình c th,
trong ó ch k n các s liu c bn  xác nh phm cht ca công trình.
tính toán công trình ta cn phi a công trình thc t v s tính
Trong s ng trình các thanh c thay bng ng trc, mt ct ngang
c thay bng các i lng c trng nh din tích F, mômen quán tính J,...Vy
s nh là s công trình ã c n gin hóa.
Thí d hình v 1.1 và 1.2
P
1
P
2
1
P
P
2
12
P
P
Các gi thuyt tính toán :
Gi thuyt 1 : Vt liu làm vic àn hi và tuân theo nh lut Huck.(Gia
bin dng và ni lc quan h bc nht)
Giáo trình cơ kết cấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cơ kết cấu - Người đăng: 64dlcd06-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Giáo trình cơ kết cấu 9 10 775