Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình CSDL

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 7615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ

GIÁO TRÌNH
CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Mã số giáo trình: 2CD3)

HÀ NỘI 2005

Lời mở đầu
Ngày nay, cơ sở dữ liệu đã có nhiều ứng dụng trong mọi hoạt động của xã
hội. Muốn thiết kế và sử dụng cơ sở dữ liệu chúng ta phải nắm được các kỹ thuật
cơ bản của cơ sở dữ liệu. Giáo trình này nhằm trình bày các kỹ thuật cơ sở của cơ
sở dữ liệu truyền thống, đó là mô hình liên kết thực thể, mô hình cơ sở dữ liệu quan
hệ. Giáo trình cũng trình bày cách thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ, cách sử dụng
các phép toán đại số quan hệ để tạo, cập nhật và truy vấn cơ sở dữ liệu và khái
niệm phụ thuộc hàm ứng dụng trong l í thuyết thiết kế và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
quan hệ.
Giáo trình cần thiết cho tất cả các đối tượng muốn tìm hiểu và thiết kế các cơ
sở dữ liệu quan hệ ứng dụng trong công tác quản lý.

1

- Tên môn học: Cơ sở dữ liệu.
- Mã số môn học: 2CD3.
- Thời gian: Lý thuyết + Bài tập 45 tiết.
- Mục tiêu: Trang bị các kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu truyền thống.
- Những kiến thức cần phải được trang bị trước khi học: không.
- Nội dung:
Chương I:

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chương II:

MÔ HÌNH LIÊN KẾT THỰC THỂ

Chương III: MÔ HÌNH QUAN HỆ, CÁC RÀNG BUỘC QUAN
HỆ VÀ ĐẠI SỐ QUAN HỆ
Chương IV: PHỤ THUỘC HÀM VÀ CHUẨN HÓA CSDL
QUAN HỆ, CÁC THUẬT TOÁN THIẾT KẾ CSDL
QUAN HỆ

2

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
CHƯƠNG I- CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU .......................... 7
I-

Cơ sở dữ liệu ........................................................................................................... 7
I.1- Định nghĩa cơ sở dữ liệu ..................................................................................... 7
I.2- Các tính chất của một cơ sở dữ liệu .................................................................... 8
II- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ....................................................................................... 9
II.1Định nghĩa hệ quản trị cơ sở dữ liệu .............................................................. 9
II.2Các chức năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu .......................................... 9
II.3Các đặc trưng của giải pháp cơ sở dữ liệu................................................... 11
II.4Ví dụ về một cơ sở dữ liệu............................................................................. 13
III- Mô hình cơ sở dữ liệu.......................................................
U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NI
S BƯU CHÍNH VIN THÔNG THÀNH PH
GIÁO TRÌNH
CƠ S D LIU
(Mã s giáo trình: 2CD3)
HÀ NI 2005
Giáo trình CSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình CSDL - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Giáo trình CSDL 9 10 716