Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Fox Pro

Được đăng lên bởi dieu-dam
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 5228 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục lục

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL VISUAL FOXPRO
CHƯƠNG 2: THAO TÁC VỚI BẢNG DỮ LIỆU
CHƯƠNG 3: SẮP XẾP-TÌM KIẾM-THỐNG KÊ
CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH TRÊN VISUAL FOXRO
CHƯƠNG 5: FORMS
CHƯƠNG 6: REPORTS
CHƯƠNG 7: TẠO MENU VÀ QUẢN LÝ ðỀ ÁN

 2006

Chương 1:
GIỚI THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL VISUAL FOXPRO
1.1 Tổng quan về FoxPro và Visual FoxPro
1.1.1 Giới thiệu
Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng ñể giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực quản lý.
FoxPro ñược thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE III PLUS và DBASE IV, những sản
phẩm nổi tiếng của hãng ASTON-TATE. Khi các công cụ lập trình và các ứng dụng trên môi
trường Windows ngày nhiều thì Microsoft cho ra ñời các phiên bản FoxPro 2.6, chạy ñược trên
hai môi trường DOS và Windows. Visual Foxpro là sản phẩm của hãng Microsoft, nó ñược kế
thừa từ Foxpro for Windows, là một trong những công cụ tiện lợi ñể giải quyết các bài toán
trong lĩnh vực quản lý cho những người chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Từ khi phát
triển ñến nay, Hảng Microsoft ñã cho ra ñời nhiều phiên bản Visual Foxpro 3.0, 4.0, 5.0, 6.0.
1.1.2 Khởi ñộng Visual Foxpro.
Sau khi ñã cài ñặt Visual FoxPro, ta có thể khởi ñộng nó bằng cách thực hiện file
FoxProw.exe hoặc file vfp.exe ñối với Visual Foxpro theo các cách sau:
+ Kích chuột vào biểu tượng của FoxPro hoặc Visual Foxpro trên Desktop
+ Chọn menu Start/Program, chọn Microsoft Visual Foxpro và kích chuột vào ñó.
Màn hình Visual Foxpro sau khi khởi ñộng:

Thanh tiêu ñề

Thanh Menu

Thanh công

Màn hình Visual FoxPro sau khi khởi ñộng:
1.1.3 Các chế ñộ làm việc

Cửa sổ lệnh

Visual FoxPro có 2 chế ñộ làm việc; chế ñộ tương tác (interactive) và chế ñộ chương trình
(program).
Chế ñộ tương tác: Là chế ñộ trả lời từng câu lệnh một của người sử dụng, trong chế ñộ này có 2
hình thức ñưa câu lệnh:
* ðưa câu lệnh qua menu hệ thống (system menu).
* ðưa câu lệnh từ cửa sổ lệnh (command window).
Chế ñộ chương trình: Các câu lệnh trong cửa sổ lệnh có thể tập trung thành một file và lưu trên
ñĩa (gọi là file chương trình nguồn). Khi muốn thực hiện các lệnh trong chương trình nầy, tại
cửa sổ lệnh ñưa vào các câu lệnh: DO < tên chương trình >
ðể thoát khỏi Visual FoxPro, tại cửa sổ lệnh sử dụng lệnh QUIT
1.2 Các khái niệm cơ bản
1.2.1 Kiểu dữ liệu
ðối tượng xử lý của V. FOXPRO là dữ liệu, ñể quản lý và khai thác tốt các dữ liệu này, tuỳ
theo tính chất, V.FOXPRO phải chia dữ liệu thành nhiều kiểu dữ liệu khác nhau: kiểu số
(numberic), kiểu chuỗi (character), kiểu ngà...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Fox Pro - Người đăng: dieu-dam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Giáo trình Fox Pro 9 10 956