Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình luật thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi hoacomay2608
Số trang: 532 trang   |   Lượt xem: 9707 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯ NG

I H C LU T HÀ N I

GIÁO TRÌNH
LU T THƯƠNG M I QU C T
Biên t p n i dung ti ng Anh
GS.TS. Surya P. Subedi
TS (Oxford); Lu t sư (Vương qu c Anh)
Giáo sư Lu t qu c t
Trư ng Lu t, Trư ng i h c T ng h p Leeds, Vương qu c Anh

NHÀ XU T B N CÔNG AN NHÂN DÂN
HÀ N I - 2012

526

Giáo trình này ư c biên so n v i s h tr tài chính c a Liên minh châu
Âu. Quan i m trong Giáo trình này là c a các tác gi và do ó không th
hi n quan i m chính th c c a Liên minh châu Âu hay B Công Thương.

527

CÁC TÁC GI
Nguy n Thanh Tâm và
Tr nh H i Y n

Chương 1; và Chương 3 - M c 1, M c 2;
và Chương 4 - M c 3

Nguy n ăng Th ng

Chương 2 - M c 1, M c 2

Nguy n

Chương 2 - M c 3 ; và Chương 5 - M c 4

c Kiên

Federico Lupo Pasini

Chương 2 - M c 4, M c 7; và Chương 4 M c1

Nguy n Như Quỳnh

Chương 2 - M c 5

Nguy n Th Thu Hi n

Chương 2 - M c 6

Nguy n Ng c Hà

Chương 2 - M c 8

Andrew Stephens

Chương 3 - M c 3

Tr nh H i Y n

Chương 3 - M c 4; và Chương 4 - M c 2

Lê Hoàng Oanh

Chương 3 - M c 5

Nguy n Minh H ng

Chương 5 - M c 1

H Thúy Ng c

Chương 5 - M c 2, các M c 3.4 và 3.5; và
Chương 7 - M c 6

Võ S M nh

Chương 5 - các M c 3.1 và 3.3

Marcel Fontaine

Chương 5 - M c 3.2

Nguy n Bá Bình

Chương 6 - M c 1

Nguy n Th Thanh Phúc

Chương 6 - M c 2

Hà Công Anh B o

Chương 6 - M c 3

Tr nh

Chương 7 - các M c t 1

cH i

n5

528

GIÁO TRÌNH LU T THƯƠNG M I QU C T

NGƯ I BIÊN D CH
Nguy n Anh Tùng

L im
u; và Chương 1; và Chương 2 M c 3; và Chương 3 - M c 2

Nguy n Ng c Lan

Chương 2 - M c 1 và M c 2

Ph m Th Thanh Phương

Chương 2 - M c 3; và Chương 3 - M c 1
và M c 3

Nguy n Quỳnh Trang

Chương 2 - M c 4; và Chương 5 - M c 3.2
và M c 4

Nguy n Như Quỳnh

Chương 2 - M c 5

Nguy n Thu Th y

Chương 2 - M c 6

Tr n Th Ng c Anh

Chương 2 - M c 7

Nguy n Ng c Hà

Chương 2 - M c 8

Tr nh H i Y n

Chương 3 - M c 4; và Chương 4 - M c 2
và M c 3

Lê Hoàng Oanh

Chương 3 - M c 5

Nguy n Th Anh Thơ

Chương 4 - M c 1

Văn Khánh Thư

Chương 5 - M c 1 và M c 4

H Thúy Ng c

Chương 5 - M c 2, M c 3.4 và M c 3.5;
và Chương 7 - M c 6

Võ S M nh

Chương 5 - M c 3.1, M c 3.3

Nguy n Bá Bình

Chương 6 - M c 1

Nguy n Th Thanh Phúc

Chương 6 - M c 2

Hà Công Anh B o

Chương 6 - M c 3

Tr nh

Chương 7 - các M c t 1

cH i

n5

529

L I GI I THI U

L I GI I THI U
Giáo trình này ư c biên so n v i s h tr c a D án h tr thương m i a
biên giai o n III (EU-Vi t Nam MUTRAP III) do Liên minh châu Âu tài tr
và là k t qu óng góp c a các chuyên gia trong nư c, chuyên gia nư c ngoài
v lu t thương m i qu c t . S...
TRƯỜNG ĐI HC LUT HÀ NI
GIÁO TRÌNH
LUT THƯƠNG MI QUC T
Biên tp ni dung tiếng Anh
GS.TS. Surya P. Subedi
TS (Oxford); Lut sư (Vương quc Anh)
Giáo sư Lut quc tế
Trường Lut, Trường Đại hc Tng hp Leeds, Vương quc Anh
NHÀ XUT BN CÔNG AN NHÂN DÂN
HÀ NI - 2012
giáo trình luật thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình luật thương mại quốc tế - Người đăng: hoacomay2608
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
532 Vietnamese
giáo trình luật thương mại quốc tế 9 10 828