Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình môn bóng chuyền

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 21640 lần   |   Lượt tải: 65 lần
Giáo trình bóng chuyền

MỤC LỤC

Trang
PHẦN I: LỊCH SỬ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
MÔN BÓNG CHUYỀN .................................................................2
I. Nguồn gốc của môn Bóng chuyền .................................................................2
II. Bản chất môn Bóng chuyền ..........................................................................3
III. Quá trình phát triển của môn Bóng chuyền .................................................3
IV. Tác dụng của môn Bóng chuyền .................................................................5
PHẦN II: CÁC KỸ THUẬT TRONG BÓNG CHUYỀN............................6
I. Tư thế đứng và di chuyển trong Bóng chuyền ...............................................6
II. Chuyền bóng ...............................................................................................10
III. Phát bóng ...................................................................................................18
IV. Đập bóng ...................................................................................................24
V. Chắn bóng ...................................................................................................29
PHẦN III: CHIẾN THUẬT THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN ........................33
I. Chiến thuật tấn công .....................................................................................34
II. Chiến thuật phòng thủ .................................................................................41
PHẦN IV: LUẬT THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN ..........................................47
TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................95

-1-

Giáo trình bóng chuyền
PHẦN I:
LỊCH SỬ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MÔN BÓNG CHUYỀN
I. NGUỒN GỐC CỦA MÔN BÓNG CHUYỀN
II. BẢN CHẤT CỦA MÔN BÓNG CHUYỀN
III. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MÔN BÓNG CHUYỀN
IV. TÁC DỤNG CỦA MÔN BÓNG CHUYỀN
• Mục tiêu:
-

Sinh viên nắm được nguồn gốc, lịch sử phát triển của môn Bóng chuyền.

-

Sinh viên nắm được những mốc thời gian quan trọng về sự phát triển môn
Bóng chuyền Thế giới và sự gia nhập môn Bóng chuyền vào Việt nam.

-

Tác dụng của môn Bóng chuyền đối với đời sống thể chất và tinh thần của
người tập và ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

I.

NGUỒN GỐC:

Vào năm 1895 William Morgan, một giáo viên Thể dục ở Hội các thành viên
tôn giáo ( YMCA) trình diễn một trò chơi mới mang tên Mintonette. Đó là trò chơi
dùng ruột của quả Bóng rỗ, được chuyền qua chuyền lại qua một tấm lưới căng ở độ
cao 6,6 foot t...
Giáo trình bóng chuyn
MC LC
Trang
PHN I: LCH S VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIN
MÔN BÓNG CHUYN .................................................................2
I. Ngun gc ca môn Bóng chuyn .................................................................2
II. Bn cht môn Bóng chuyn ..........................................................................3
III. Quá trình phát trin ca môn Bóng chuyn .................................................3
IV. Tác dng ca môn Bóng chuyn .................................................................5
PHN II: CÁC K THUT TRONG BÓNG CHUYN............................6
I. Tư thế đứng và di chuyn trong Bóng chuyn ...............................................6
II. Chuyn bóng ...............................................................................................10
III. Phát bóng ...................................................................................................18
IV. Đập bóng ...................................................................................................24
V. Chn bóng ...................................................................................................29
PHN III: CHIN THUT THI ĐẤU BÓNG CHUYN ........................33
I. Chiến thut tn công .....................................................................................34
II. Chiến thut phòng th .................................................................................41
PHN IV: LUT THI ĐẤU BÓNG CHUYN ..........................................47
TÀI LIU THAM KHO..............................................................................95
- 1 -
Giáo trình môn bóng chuyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình môn bóng chuyền - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Giáo trình môn bóng chuyền 9 10 807