Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình ngành dệt may

Được đăng lên bởi Tung Pham
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG
NHÂN MAY

Sarah Co., Ltd
02/05/2012
Trang 1/55

NOÄI DUNG ÑAØO TAÏO
I) PHOÅ BIEÁN NOÄI QUY PHOØNG ÑAØO TAÏO- THÖÏC HIEÄN 6S VS MAÙY
MOÙC NHAØ XÖÔÛNG
II)

CHƯƠNG TRÌNH ÑAØO TAÏO
1) Caùc baøi học cơ bản
Baøi 1 : Tập taychaân mắt kết hợp
Baøi 2 : Trở đầu đinh
Baøi 3 : Bốc bi bỏ lỗ
Baøi 4 : Höôùng daãn nhaän ñònh caùc chi tieát & caùc töø chuyeân moân trong
ngaønh may
Baøi 5 : Tập kiểm tra lỗi treân sản phẩm
A- Tìm hiểu RATING,EFFICIENCY
2) Baøi hoïc aùp duïng cho caùc maùy may coâng nghieäp


A/ -Ñaøo taïo may maùy 1 kim
Baøi 1 : Laøm quen vaø ñieàu khieån maùy 1 kim
Baøi 2 : Thöïc haønh may treân maùy
Baøi 3 : Kieåm tra ñaùnh giaù trình ñoä hoïc vieân
Maùy 1 kim ñieän töû

Qui trinh đào tạo Công Nhân

Trang 1

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG
NHÂN MAY

Sarah Co., Ltd
02/05/2012
Trang 2/55

B/ -Ñaøo taïo maùy vaét soå

C/ -Ñaøo taïo maùy KANSAIQui trinh đào tạo Công Nhân

Trang 2

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG
NHÂN MAY

Sarah Co., Ltd
02/05/2012
Trang 3/55

D/- Ñaøo taïo maùy LAPSIM

I)

TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1- khái quát một số tình huông thường găp trong sản xuất
2- Thực hành sản xuất thử-hình thành cơ cấu chuyền may3- Kiểm tra & đánh giá kết quả học viên
4- Bàn giao sản xuất

Qui trinh đào tạo Công Nhân

Trang 3

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG
NHÂN MAY

Sarah Co., Ltd
02/05/2012
Trang 4/55

PHAÀN NOÄI QUY DAØNH CHO COÂNG NHAÂN ÑAØO TAÏO
1) Thôøi gian hoïc :

+ Coâng nhaân ñeán sôùm ít nhaát 15phuùt ( 7giôø 15phuùt ).
+ Thôøi gian nghæ tröa töø 11giờ 30 phút đến 12giờ 30 phút
+ Thôøi gian ra veà 18giờ 30 phút
2) Tröôùc khi vaøo hoïc :
+ Coâng nhaân phaûi xeáp haøng theo ñuùng soá thöù töï treân danh saùch.
+ Ñieåm danh.
+ Ñi theo haøng vaøo xöôûng vaø ñeå giaøy, deùp, vaät duïng caù nhaân ñuùng nôi quy ñònh.
+ Laáy ñoàng phuïc theo ñuùng thöù töï ñaõ quy ñònh.
+ Vaøo vò trí hoïc vaø veä sinh saïch seõ maùy moùc vaø xung quanh khu laøm vieäc.
3) Trong quaù trình hoïc :
+ Ñoàng phuïc mang theo ñuùng quy ñònh vaø phaûi mang trong suoát quaù trình hoïc.
+ Khoâng töï yù rôøi khoûi
vò trí laøm vieäc khi khoâng coù söï ñoàng yù cuûa giaùo vieân.
+ Coâng nhaân phaæ taäp trung trong quaù trình hoïc, khoâng noùi chuyeän gaây oàn aøo, maát traät
töï.
+ Hoaøn thaønh baøi hoïc theo ñuùng lòch ñaõ saép xeáp.
+ Veä sinh maùy moùc vaø nôi hoïc theo ñuùng giôø quy ñònh cuûa giaùo vieân (3giôø 1 laàn).
+ Khi maùy hö, coâng nhaân ngoài taïi choã vaø caém côø ( neáu caém côø quaù 5phuùt m...
QUI TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG
NHÂN MAY
Sarah Co., Ltd
02/05/2012

Trang 1/55
Qui trinh đào tạo Công Nhân Trang 1
NOÄI DUNG ÑAØO TAÏO
I) PHOÅ BIEÁN NOÄI QUY PHOØNG ÑAØO TAÏO- THÖÏC HIEÄN 6S VS MAÙY
MOÙC NHAØ XÖÔÛNG
II) CHƯƠNG TRÌNH ÑAØO TAÏO
1) Caùc baøi hc cơ bn
Baøi 1 : Tp taychaân mt kết hp
Baøi 2 : Tr đầu đinh
Baøi 3 : Bc bi b l
Baøi 4 : Höôùng daãn nhaän ñònh caùc chi tieát & caùc töø chuyeân moân trong
ngaønh may
Baøi 5 : Tp kim tra li treân sn phm
A- Tìm hiu RATING,EFFICIENCY
2) Baøi hoïc aùp duïng cho caùc maùy may coâng nghieäp
A/ -Ñaøo taïo may maùy 1 kim
Baøi 1 : Laøm quen vaø ñieàu khieån maùy 1 kim
Baøi 2 : Thöïc haønh may treân maùy
Baøi 3 : Kieåm tra ñaùnh giaù trình ñoä hoïc vieân
Maùy 1 kim ñieän töû
www.congnghemay.net
Giáo trình ngành dệt may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình ngành dệt may - Người đăng: Tung Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Giáo trình ngành dệt may 9 10 751