Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nghiên cứu Marketing

Được đăng lên bởi huu-nam-bui
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 11714 lần   |   Lượt tải: 45 lần
Giáo Trình

Nghiên cứu
Marketing

1

Mục Lục
...........................................................................................................................1
Mục Lục.................................................................................................................................2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

MARKETING..............6

1. Mục tiêu của môn học.......................................................................................................6
2. Định nghiã và đặc điểm của nghiên cứu marketing.........................................................7
3. Phân biệt nghiên cứu tiếp thị và nghiên cứu thị trường...................................................8
4. Lợi ích của nghiên cứu marketing.....................................................................................9
5. Người thực hiện và người sử dụng nghiên cứu Marketing...............................................9
5.1 Người thực hiện nghiên cứu Marketing( The Doers)......................................................9
5.2 Người sử dụng (The Users)...........................................................................................10
6. Tiến trình nghiên cứu tiếp thị...........................................................................................10
6.1 Tiến trình đơn giản Chỉ gồm 3 bước:............................................................................10
7. Những nội dung cơ bản của một dự án nghiên cứu.......................................................15
8. Những nghiên cứu Marketing thường được tiến hành. ..................................................16
9. Hướng dẫn viết Tiểu luận môn học................................................................................17
CHƯƠNG 2: KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN DỮ LIỆU VÀ CÁC NGHIÊN CỨU MARKETING
..............................................................................................................................................19
1. Thông tin – Sự kiện và dữ liệu........................................................................................19
1.1 Khái niệm về thông tin...................................................................................................19
1.4 Phân loại dữ liệu............................................................................................................21
3. Các loại nghiên cứu Marketing........................................................................................23
2.1 Phân loại th...
1
Giáo Trình
Nghiên cứu
Marketing
Giáo trình nghiên cứu Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nghiên cứu Marketing - Người đăng: huu-nam-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Giáo trình nghiên cứu Marketing 9 10 823