Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình ngoạii khoa

Được đăng lên bởi long-huynh
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
Tr−êng ®¹i häc N«ng nghiÖp I

BÖnh ngo¹i khoa

gia sóc

Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp
Huúnh V¨n kh¸ng

BÖnh ngo¹i khoa
gia sóc

Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp
Hµ néi - 2003
1
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ---- Giáo trình Bệnh ngoại khoa gia súc -----------------------------------------------------------------

PhÇn mét

Ngo¹i khoa ®¹i c−¬ng

Ch−¬ng 1

Viªm
I. Kh¸i niÖm vÒ viªm
Viªm lµ mét triÖu chøng th−êng thÊy nhÊt ®èi víi bÖnh ngo¹i khoa, hÇu nh− tÊt c¶ c¸c bÖnh
ngo¹i khoa ®Òu ph¸t sinh triÖu chøng viªm.
Viªm lµ ph¶n øng cña toµn th©n chèng l¹i mäi vËt kÝch thÝch cã h¹i ®èi víi c¬ thÓ, nã thÓ
hiÖn t¹i côc bé c¸c m« bµo. B¶n th©n cña viªm lµ mét qu¸ tr×nh bÖnh lý lÊy phßng vÖ lµ chñ yÕu
nh»m duy tr× sù c©n b»ng trong c¬ thÓ. Ph¶n øng nµy ®−îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh tiÕn ho¸
cña sinh vËt vµ ®−îc thÓ hiÖn ë ph¶n øng tæng hîp toµn th©n bao gåm nh÷ng biÕn ®æi vÒ m¹ch
m¸u, m« bµo vµ dÞch thÓ.
TriÖu chøng cña viªm xuÊt hiÖn nÆng hay nhÑ, tiªn l−îng tèt hay xÊu ®Òu cã liªn quan chÆt
chÏ ®èi víi tÝnh chÊt cña vËt kÝch thÝch, c−êng ®é vµ thêi gian kÝch thÝch dµi hay ng¾n. Nh−ng
®iÒu quan träng nhÊt lµ kh¶ n¨ng ph¶n øng cña c¬ thÓ ®èi víi vËt kÝch thÝch, ®Æc biÖt lµ tr¹ng th¸i
thÇn kinh cña con vËt. V× vËy mµ cïng mét nh©n tè kÝch thÝch, víi mét thêi gian vµ c−êng ®é
kÝch thÝch nh− nhau vµ ®èi víi c¬ thÓ nµy th× ph¶n øng viªm xuÊt hiÖn rÊt nÆng cßn ®èi víi c¬ thÓ
kh¸c th× ph¶n øng viªm xuÊt hiÖn rÊt nhÑ hoÆc kh«ng cã. Nh− vËy cã thÓ nãi tr¹ng th¸i thÇn kinh
cña c¬ thÓ ®éng vËt cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cña viªm mµ trong
®ã t×nh tr¹ng dinh d−ìng vµ ®iÒu kiÖn sèng cña con vËt l¹i cã ¶nh h−ëng ®Õn tr¹ng th¸i thÇn kinh
cña c¬ thÓ chóng. Toµn bé qu¸ tr×nh viªm mét mÆt lµ sù kÝch thÝch cã h¹i ®èi víi c¬ thÓ, mÆt kh¸c
lµ sù ph¶n øng cña c¬ thÓ chèng l¹i nh©n tè cã h¹i do t¸c nh©n kÝch thÝch g©y ra, gióp cho c¬ thÓ
chãng håi phôc, nh÷ng t¸c ®éng ®ã chñ yÕu dùa vµo sù ho¹t ®éng cña hÖ thèng thÇn kinh. Do ®ã
muèn t×m hiÓu b¶n chÊt cña chøng viªm ph¶i thÊy r»ng nã lµ ph¶n øng thÝch nghi ®Ó tù vÖ cña c¬
thÓ khi bÞ c¸c nh©n tè kÝch thÝch t¸c ®éng ®Õn nã, kh¶ n¨ng nµy sinh vËt thu ®−îc trong qu¸ tr×nh
tiÕn ho¸ cña chóng, nhê cã kh¶ n¨ng nµy mµ c¬ thÓ sinh vËt cã thÓ ®èi phã víi nh÷ng kÝch thÝch
cã h¹i b»ng nh÷ng ph¶n øng vÒ sinh lý vµ còng nh− bÖnh lý. Khi cã ph¶n øng viªm x¶y ra ®èi víi
c¬ thÓ th−êng cã hai mÆt lîi vµ h¹i. Trong c«ng t¸c ®iÒu trÞ bÖnh ngo¹i khoa ng−êi thÇy thuèc
ph¶i biÕt nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn cña chøng viª...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình ngoạii khoa - Người đăng: long-huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
giáo trình ngoạii khoa 9 10 107