Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình pascal nâng cao

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 207 trang   |   Lượt xem: 7108 lần   |   Lượt tải: 23 lần
TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P I - HÀ N I
B

MÔN CÔNG NGH PH N M M

TS. DƯƠNG XUÂN THÀNH

Giáo trình

L P TRÌNH NÂNG CAO
( Trên ngôn ng Pascal )
(So n theo chương trình ñã ñư c B GD&ðT phê chu n)

Hà n i, 2005

L im ñ u
Cu n giáo trình này ñư c biên so n theo ñúng ñ cương chi ti t môn h c ñã ñư c B
Giáo d c và ðào t o phê chu n. Th i gian h c môn h c này là 60 ti t trong ñó có 10 ti t th c
hành trên máy. Tác gi là ngư i ñã tr c ti p gi ng d y l p trình Pascal trong nhi u năm cho
sinh viên chuyên tin và sinh viên các ngành khác.
ð i tư ng s d ng giáo trình là sinh viên chuyên ngành Tin h c h ñ i h c chính quy,
tuy nhiên giáo trình cũng có th s d ng như là m t tài li u tham kh o cho sinh viên chuyên
Tin h cao ñ ng và nh ng ngư i mu n nghiên c u nâng cao v l p trình.
M c ñích biên so n cu n giáo trình là cung c p cho ngư i ñ c m t tài li u ñơn gi n,
cô ñ ng nh ng ki n th c v l p trình nâng cao. Ngư i ñ c có th t h c mà không nh t thi t
ph i có thày hư ng d n.
Giáo trình bao g m 6 chương và 4 ph l c.
Chương 1: Chương trình con - Th t c và hàm, sinh viên ñã ñư c h c qua trong
chương trình Tin h c ñ i cương, do v y ñây ch y u ñi sâu vào khái ni m tham s , cách
th c mà h th ng dành b nh cho vi c lưu tr các tham s và vi c g i chương trình con t
chương trình con khác.
Chương 2: Các ki u d li u có c u trúc, t p trung vào các ki u d li u mà sinh viên
chưa ñư c h c như b n ghi có c u trúc thay ñ i, t p h p..
Chương 3: ðơn v chương trình và thư vi n chu n, là chương chưa ñư c h c Tin
h c ñ i cương , ñây hư ng d n cách thi t k các ðơn v chương trình (Unit), cách th c s
d ng các Unit và t o l p thư vi n chương trình .
Chương 4: Con tr và c u trúc ñ ng, là m t chương khó, vì nó v a liên quan ñ n
qu n lý b nh , v a liên quan ñ n ki n th c c a môn h c C u trúc d li u và Gi i thu t do
v y trong chương này ñã trình bày nhi u ví d ñ ngư i ñ c tham kh o.
Chương 5: Gi i thu t ñ quy, ñư c trình bày “hơi dài dòng” do ñ c thù c a tính ñ
quy. Bài toán Tháp Hanoi ñư c mô t khác hoàn toàn so v i t t c các sách v Pascal ñã có.
Chương 6: ð ho , ngoài vi c gi i thi u các th t c v thông thư ng, còn dành m t
ph n tr ng tâm cho vi c x lý nh Bitmap. Trong chương này có s d ng m t vài ví d c a
các tác gi khác (xem ph n tài li u tham kh o) nhưng ñã ñư c c i ti n ñi r t nhi u.
Ph l c 1: B ng mã ASCII
Ph l c 2: Tóm t t các th t c và hàm c a Turbo Pascal 7.0
Ph l c 3: ð nh hư ng biên d ch
Ph l c 4: Thông báo l i
Các ph l c ñưa ra nh m giúp ngư i l p trình ti n tra c u các th t c, hàm và x lý
các l i...
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP I - HÀ NI
B MÔN CÔNG NGH PHN MM
TS. DƯƠNG XUÂN THÀNH
Giáo trình
LP TRÌNH NÂNG CAO
( Trên ngôn ng Pascal )
(Son theo chương trình ñã ñược B GD&ðT phê chun)
Hà ni, 2005
Giáo trình pascal nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình pascal nâng cao - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
207 Vietnamese
Giáo trình pascal nâng cao 9 10 485