Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Quản trị Logistic

Được đăng lên bởi Binh Tieu
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 3295 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình
Quản trị
Logistic

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1....................TỔNG QUAN MÔN HỌC QUẢN TRỊ LOGISTICS KINH DOANH
1
1.1 Logistics trong nền kinh tế hiện đại.....................................................................................1
1.1.1
Khái niệm và sự phát triển của logistics kinh doanh..................................................1
1.1.2
Phân loại các hoạt động logistics..................................................................................7
1.1.3
Vị trí và vai trò của logistics........................................................................................8
1.2 Nội dung cơ bản của quản trị Logistics.............................................................................12
1.2.1
Khái niệm và mô hình quản trị logistics ...................................................................12
1.2.2
Mục tiêu và quan điểm của quản trị logistics kinh doanh..........................................13
1.2.3
Các nội dung cơ bản của quản trị logistics.................................................................20
1.3 Đối tượng và nội dung nghiên cứu môn học......................................................................22
1.3.1
Đói tượng và phương pháp nghiên cứu......................................................................22
1.3.2
Nội dung môn học quản trị logistics kinh doanh........................................................23
Tóm tắt chương 1..........................................................................................................................24
CHƯƠNG 2...........................................................................................DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
25
2.1 Khái niệm, vai trò, và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng.....................................25
2.1.1
Khái niệm dịch vụ khách hàng...................................................................................25
2.1.2
Các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng.................................................................27
2.1.3
Vai trò và tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng....................................................28
2.2 Phân loại và xác định các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng......................................................31
2.2.1
Phân loại dịch vụ khách hàng.....................................................................................31
2.2.2
Các chỉ tiêu và phương pháp xác định tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng......................33
2.3 Quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng...
Giáo trình
Qun tr
Logistic
Giáo trình Quản trị Logistic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Quản trị Logistic - Người đăng: Binh Tieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Giáo trình Quản trị Logistic 9 10 988