Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Quản trị Logistic

Được đăng lên bởi Long Mayor
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 18399 lần   |   Lượt tải: 67 lần
Giáo trình
Quản trị
Logistic

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN MÔN HỌC QUẢN TRỊ LOGISTICS KINH DOANH......................4
1.1 Logistics trong nền kinh tế hiện đại..........................................................................................4
1.1.1 Khái niệm và sự phát triển của logistics kinh doanh ......................................................4
1.1.2 Phân loại các hoạt động logistics ....................................................................................10
1.1.3 Vị trí và vai trò của logistics ..........................................................................................12
1.2 Nội dung cơ bản của quản trị Logistics..................................................................................16
1.2.1 Khái niệm và mô hình quản trị logistics ........................................................................16
1.2.2 Mục tiêu và quan điểm của quản trị logistics kinh doanh .............................................17
1.2.3 Các nội dung cơ bản của quản trị logistics .....................................................................24
1.3 Đối tượng và nội dung nghiên cứu môn học...........................................................................26
1.3.1 Đói tượng và phương pháp nghiên cứu...........................................................................26
1.3.2 Nội dung môn học quản trị logistics kinh doanh ...........................................................27
Tóm tắt chương 1.........................................................................................................................28
CHƯƠNG 2. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG.......................................................................................29
2.1 Khái niệm, vai trò, và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng..........................................29
2.1.1 Khái niệm dịch vụ khách hàng.........................................................................................29
2.1.2 Các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng ...................................................................31
2.1.3 Vai trò và tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng ........................................................32
2.2 Phân loại và xác định các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng...........................................................35
2.2.1 Phân loại dịch vụ khách hàng .........................................................................................35
2.2.2 Các chỉ tiêu và phương pháp xác định tiêu chuẩn dịch vụ khách ...
Giáo trình
Qun tr
Logistic
Giáo trình Quản trị Logistic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Quản trị Logistic - Người đăng: Long Mayor
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Giáo trình Quản trị Logistic 9 10 114