Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VỊ TRÍ CỦA MÔN HỌC

Môn học là một môn cơ sở, cung cấp
cho ngƣời học những hiểu biết về đời
sống tâm lý của con ngƣời trong lĩnh vực
kinh doanh du lịch.
Môn học kết hợp với các môn nghiệp
vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho
những ngƣời làm việc trong lĩnh vực kinh
doanh doanh du lịch nâng cao hiệu quả
công tác

MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC
Trang bị cho ngƣời học:
- Kiến thức về tâm lý con ngƣời nói
chung và tâm lý khách du lịch nói riêng
- Kiến thức về giao tiếp trong lĩnh vực
hoạt động du lịch

Chƣơng 1: Khái quát chung về tâm lý học
Chƣơng 2: Các hiện tƣợng tâm lý cơ bản
Chƣơng 3: Các hiện tƣợng tâm lý xã hội trong
du lịch

Chƣơng 4: Các hiện tƣợng tâm lý du lịch cơ bản
Chƣơng 5: Quan hệ giữa ngƣời phục vụ và ngƣời
tiêu dùng du lịch
Chƣơng 6: Những phẩm chất cần có của nhân
viên du lịch

CHƢƠNG 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÂM LÝ HỌC
BỐ CỤC BÀI HỌC
1. Khái niệm về tâm lý
2. Bản chất của hiện tƣợng tâm lý ngƣời
3. Khái niệm tâm lý học
4. Phân loại hiện tƣợng tâm lý

3. Một số năng lực cần thiết
- Năng lực tổ chức: tổ chức các hoạt động
dịch vụ du lịch, tổ chức các chuyến đi
- Nắm vững các kiến thức về chuyên môn,
nghiệp vụ mà mình phụ trách...
- Có sự hiểu biết rộng về các lĩnh vực: lịch
sử, địa lý, văn hóa, con người...

- Có năng lực giao tiếp, giỏi ngoại ngữ

- Có những hiểu biết tối thiểu về công tác an
ninh trong du lịch
- Có kỹ năng sử dụng các thiết bị chụp ảnh,
thông tin liên lạc...

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH 9 10 251