Ktl-icon-tai-lieu

Giao trình tâm lý kinh doanh

Được đăng lên bởi Linh Duong Duy
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2488 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Ebook.VCU – www.ebookvcu.com
Chương 2: Đặc Điểm Tâm Lý Các Đối Tượng Quản Trị Trong KD
2.1.Các thuộc tính của nhân cách.
-Mỗi người đều có những thuộc tính tâm lý riêng ah đến nhân cách.
-Nhân cách là tổng hoà các phẩm chất tâm lý đc hình thành trên nền tố chất bẩm sinh trg điều
kiện xh ổn định nhất định.
-Các yếu tố hình thành nhân cách:
2.1.1.Xu hướng.
-Xu hướng của con người là hướng hoạt động, ý định vươn tới của con người ta trong thời hạn
lâu dài để hình thành mục đích, mục tiêu, thái độ, cách sống của con người để đạt tới mục đích,
mục tiêu, thái độ, cách sống trong Xh, trong cộng đồng.
Xu hướng của con người thể hiện qua nhu cầu, hững thú, niềm tin, lý tưởng, thế giới quan của
họ. Biểu hiện trong quá trình sống và LĐ.
+Lý tưởng: Xuất phát từ thực tiễn, nhưng để đạt đc phải có sự nỗ lực lớn, vừa là hiện thực,
vừa là tính lãng mạn.
Lý tưởng là biểu hiện tập chung nhất của xu hướng nhân cách, nó có chức năng xđ mục tiêu,
chiều hướng phát triển cá nhân, là động lực thúc đẩy. Con người có lý tưởng là người có chiến
lược xa, có mục tiêu phù hợp với xh.
+Thế giới quan: cách nhìn nhận tg, các sự vật,…là hệ thống các quan điểm của bản thân về tg
xung quanh, xđ phương châm hành động, trả lời các câu hỏi: tôi la ai, sinh ra để làm gì
+Niềm tin: kết tinh của các quan điểm, tri thức, tình cảm, ý chí đc con người thử nghiệm trở
thành chân lý bền vững cho mỗi cá nhân.
2.1.2.Tính khí:
Là thuộc tính tâm lý phức tạp của cá nhân biểu hiện cg độ, tiến độ, nhịp độ cảu các hđ tâm lý,
thể hiện sắc thái của cử chỉ, cách nói năng của cá nhân.
-Tính khí biểu hiện sự bẩm sinh của hệ thần kinh và đặc điểm khác trong cơ thể con người, nó
thuộc yếu tố sinh lý của con người.
-Tính khí hình thành bởi 2 quá trình thần kinh cơ bản là hưng phấn và ức chế.
+Hưng phấn là quá trình các cá nhân đáp lại kích thích của môi trường
+Ức chế là quá trình cá nhân kìm hãm or làm mất các pứng trước những tđ của môi trường.
Hai qtrình có 3 thuộc tính:
.Cường độ: khả năng chịu đựng kích thích
.Cân bằng: sự cân đối của 2 qtrình
.Linh hoạt: sự chuyển hoá của qtrình này sang qtrình khác
Theo Paplop con người có 4 loại tính khí.
(1)Tính khí linh hoạt: là loại người có hệ thần kinh mạnh, qtrình hưng phấn và ức chế mạnh,
cân bằng linh hoạt
Ưu điểm: lạc quan, yêu đời, dễ thích nghi với hoàn cảnh, nhiệt tình, sôi nổi, trung thực, tế nhị,
dễ gần, dễ mến.
Nhược điểm: hiếu danh, tình cảm và tư duy ko sâu, lập trg it kiên định.
Nhà qtrị nếu biết dung loại ng này thì rất hiệu qả nên use họ vào việc ngoại giao,...
Ebook.VCUwww.ebookvcu.com
Ch ng 2: Đ c Đi m Tâm Lý Các Đ i T ng Qu n Tr Trong KDươ ượ
2.1.Các thu c tính c a nhân cách.
-M i ng i đ u có nh ng thu c tính tâm lý riêng ah đ n nhân cách. ườ ế
-Nhân cách t ng hoà các ph m ch t tâm đc hình thành trên n n t ch t b m sinh trg đi u
ki n xh n đ nh nh t đ nh.
-Các y u t hình thành nhân cách:ế
2.1.1.Xu h ng.ướ
-Xu h ng c a con ng i là h ng ho t đ ng, ý đ nh v n t i c a con ng i ta trong th i h nướ ườ ướ ươ ườ
lâu dài đ hình thành m c đích, m c tiêu, thái đ , cách s ng c a con ng i đ đ t t i m c đích, ườ
m c tiêu, thái đ , cách s ng trong Xh, trong c ng đ ng.
Xu h ng c a con ng i th hi n qua nhu c u, h ng thú, ni m tin, lý t ng, th gi i quan c aướ ườ ưở ế
h . Bi u hi n trong quá trình s ng và LĐ.
+Lý t ng: Xu t phát t th c ti n, nh ng đ đ t đc ph i s n l c l n, v a hi n th c,ưở ư
v a là tính lãng m n.
t ng bi u hi n t p chung nh t c a xu h ng nhân cách, ch c năng m c tiêu,ưở ướ
chi u h ng phát tri n cá nhân,đ ng l c thúc đ y. Con ng i có lý t ng là ng i có chi n ướ ườ ưở ườ ế
l c xa, có m c tiêu phù h p v i xh.ượ
+Th gi i quan: cách nhìn nh n tg, các s v t,…là h th ng các quan đi m c a b n thân v tgế
xung quanh, xđ ph ng châm hành đ ng, tr l i các câu h i: tôi la ai, sinh ra đ làm gìươ
+Ni m tin: k t tinh c a các quan đi m, tri th c, tình c m, ý chí đc con ng i th nghi m tr ế ườ
thành chân lý b n v ng cho m i cá nhân.
2.1.2.Tính khí:
thu c tính tâm ph c t p c a nhân bi u hi n cg đ , ti n đ , nh p đ c u các tâm lý, ế
th hi n s c thái c a c ch , cách nói năng c a cá nhân.
-Tính khí bi u hi n s b m sinh c a h th n kinh và đ c đi m khác trong c th con ng i, ơ ườ
thu c y u t sinh lý c a con ng i. ế ườ
-Tính khí hình thành b i 2 quá trình th n kinh c b n là h ng ph n và c ch . ơ ư ế
+H ng ph n là quá trình các cá nhân đáp l i kích thích c a môi tr ngư ườ
+ c ch là quá trình cá nhân kìm hãm or làm m t các p ng tr c nh ng tđ c a môi tr ng. ế ướ ườ
Hai qtrình có 3 thu c tính:
.C ng đ : kh năng ch u đ ng kích thích ườ
.Cân b ng: s cân đ i c a 2 qtrình
.Linh ho t: s chuy n hoá c a qtrình này sang qtrình khác
Theo Paplop con ng i có 4 lo i tính khí.ườ
(1)Tính khí linh ho t: lo i ng i h th n kinh m nh, qtrình h ng ph n c ch m nh, ườ ư ế
cân b ng linh ho t
u đi m: l c quan, yêu đ i, d thích nghi v i hoàn c nh, nhi t tình, sôi n i, trung th c, t nh ,Ư ế
d g n, d m n. ế
Nh c đi m: hi u danh, tình c m và t duy ko sâu, l p trg it kiên đ nh.ượ ế ư
Nhà qtr n u bi t dung lo i ng này thì r t hi u q nên use h vào vi c ngo i giao, ti p xúc ế ế ế
nhi u, ko nên phê phán h gay găt trc n i đông ng ơ
(2)Tính khí bình th n, đi m tĩnh: h th n kinh m nh, h ng ph n c ch cân b ng nh ng ư ế ư
s chuy n hoá gi a 2 qtrình này ko linh ho t nên ít năng đ ng và s c ỳ l n.
u đi m: t duy sâu s c, làm vi c j cũng tính kĩ, đa m u, ít m o hi m, khi g p khó khăn bìnhƯ ư ư
tĩnh v t qua, trung thu v i b n bè, ít thay đ i thói quen, khó thích nghi v i cái m i, đôi khiượ
b o th .
Công vi c thích h p: C n s c n tr ng, t m , mang tính n đ nh và b o m t nh k toán,… ư ế
(3)Tính khí nóng n y: ng i có h th n kinh m nh, ko cân b ng (h ng ph n m nh h n c ch ) ườ ư ơ ế
và linh ho t.
Giao trình tâm lý kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao trình tâm lý kinh doanh - Người đăng: Linh Duong Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giao trình tâm lý kinh doanh 9 10 11