Ktl-icon-tai-lieu

Giao trinh Turbo pascal 70 full

Được đăng lên bởi bpmpttht
Số trang: 296 trang   |   Lượt xem: 10215 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
1. THUẬT TOÁN
2. CÁC PHƯỢNG PHÁP BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN
3. ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN
4.PHÂN LOẠI VẤN ĐỀ - BÀI TOÁN
5. THUẬT TOÁN ĐỆ QUY
6.THUẬT GIẢI
5.1.GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PASCAL
5.2. CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ PASCAL
5.3. CẤU TRÚC CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH PASCAL
5.4. SỬ DỤNG PHẦN MỀM TURBO PASCAL
5.5 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
5.6. BÀI TẬP
6.1. KHÁI NIỆM VỀ KIỂU DỮ LIỆU
6.2. KIỂU SỐ NGUYÊN
6.3. KIỂU SỐ THỰC
6.4. KIỂU KÝ TỰ (CHAR)
6.5. KIỂU LÔGIC (BOOLEAN)
6.6. CHUỖI KÝ TỰ (STRING)
6.7. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
7.1. HẰNG, BIẾN và BIỂU THỨC
7.2. CÂU LỆNH và LỜI CHÚ GIẢI
7.3.1. NHẬP DỮ LIỆU, THỦ TỤC “READLN”
7.3.2. XUẤT DỮ LIỆU, THỦ TỤC “WRITE” và “WRITELN”
7.4. KIỂU LIỆT KÊ và KIỂU ÐOẠN CON
7.5. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

7.6. BÀI TẬP
8.1. CÂU LỆNH IF
8.2. CÂU LỆNH CASE
8.3. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
8.4. BÀI TẬP
9.1. CÂU LỆNH LẶP FOR
9.2. CÂU LỆNH LẶP WHILE
9.3. CÂU LỆNH LẶP REPEAT
9.4. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
9.5. BÀI TẬP
10.1. MẢNG MỘT CHIỀU
10.2. MẢNG HAI CHIỀU (MA TRẬN)
10.3. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
10.4. BÀI TẬP
11.1. CÁC VÍ DỤ NÂNG CAO VỀ CÂU LỆNH LẶP
11.2. CÁC VÍ DỤ NÂNG CAO VỀ MẢNG
11.3. KIỂU CHUỖI KÝ TỰ
11.4. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
11.5. BÀI TẬP
12.1. KHÁI NIỆM VỀ CHƯƠNG TRÌNH CON
12.2. HÀM (FUNCTION)
12.3. THỦ TỤC (PROCEDURE)
12.4. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
12.5. BÀI TẬP
13.1. THAM SỐ TRỊ VÀ THAM SỐ BIẾN
13.2. PHẠM VI TÁC DỤNG CỦA CÁC KHAI BÁO
13.3. SỰ THAM KHẢO TRƯỚC và SỰ ÐỆ QUI

13.4. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
13.5. BÀI TẬP
14.1 KIỂU BẢN GHI
14.2. CÁC VÍ DỤ VỀ BẢN GHI
14.3. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
14.4 .BÀI TẬP
15.1. KIỂU TẬP HỢP
15.2. DỮ LIỆU KIỂU TẬP TIN
15.3. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
15.4. BÀI TẬP

1. THUẬT TOÁN
Thuật toán là một khái niệm cơ sở của Toán học và Tin học. Hiểu một cách đơn giản, thuật toán
là một tập các hướng dẫn nhằm thực hiện một công việc nào đó. Ðối với việc giải quyết một vấn đề
- bài toán thì thuật toán có thể hiểu là một tập hữu hạn các hướng dẫn rõ ràng để người giải toán có
thể theo đó mà giải quyết được vấn đề. Như vậy, thuật toán là một phương pháp thể hiện lời giải của
vấn đề - bài toán.
Tại sao lại là "Thuật toán" ?
Từ thuật toán (Algorithm) xuất phát từ tên một nhà toán học người Trung Á là Abu Abd - Allah
ibn Musa al’Khwarizmi, thường gọi là al’Khwarizmi. Ông là tác giả một cuốn sách về số học,
trong đó ông đã dùng phương pháp mô tả rất rõ ràng, mạch lạc cách giải những bài toán. Sau này,
phương pháp mô tả cách giải toán của ông đã được xem là một chuẩn mực và được nhiều nhà toán
học khác tuân theo. Từ algorithm ra đời dựa theo cách phiên âm tên của ôn...
MỤC LỤC
1. THUẬT TOÁN
2. CÁC PHƯỢNG PHÁP BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN
3. ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN
4.PHÂN LOẠI VẤN ĐỀ - BÀI TOÁN
5. THUẬT TOÁN ĐỆ QUY
6.THUẬT GIẢI
5.1.GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PASCAL
5.2. CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ PASCAL
5.3. CẤU TRÚC CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH PASCAL
5.4. SỬ DỤNG PHẦN MỀM TURBO PASCAL
5.5 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
5.6. BÀI TẬP
6.1. KHÁI NIỆM VỀ KIỂU DỮ LIỆU
6.2. KIỂU SỐ NGUYÊN
6.3. KIỂU SỐ THỰC
6.4. KIỂU KÝ TỰ (CHAR)
6.5. KIỂU LÔGIC (BOOLEAN)
6.6. CHUỖI KÝ TỰ (STRING)
6.7. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
7.1. HẰNG, BIẾN và BIỂU THỨC
7.2. CÂU LỆNH và LỜI CHÚ GIẢI
7.3.1. NHẬP DỮ LIỆU, THỦ TỤC “READLN”
7.3.2. XUẤT DỮ LIỆU, THỦ TỤC “WRITE” và “WRITELN”
7.4. KIỂU LIỆT KÊ và KIỂU ÐOẠN CON
7.5. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Giao trinh Turbo pascal 70 full - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao trinh Turbo pascal 70 full - Người đăng: bpmpttht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
296 Vietnamese
Giao trinh Turbo pascal 70 full 9 10 235