Ktl-icon-tai-lieu

Giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất

Được đăng lên bởi Mãi Là Tôi
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 1779 lần   |   Lượt tải: 2 lần
2 SAM WALTON & WAL-MART
åp saách ny laâ möåt pìn trong böå saách ÀO KINH DOANH VIÏÅT NAM
VAÂ THÏË GIÚÁI. Vaâ böå saách naây laâ kïët quaã cuãa dûå aán nghiïn cûáu mang
tïn Ài tòm Àaåo Kinh doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái do caác chuyïn
gia cuãa PACE cuâng möåt söë taác giaã phöëi húåp thûåc hiïån.
PACE giûä baãn quyïìn
Copyright©2007 by PACE
å sch à àûúåc àùng kyá bn quyïìn, mi thöng tin xin vui loângãiì:
PACE
Toâa nhaâ PACE
341 Nguyïîn Traäi, Quêån 1
TP. Höì Chñ Minh, Viïåt Nam
Email: BOOK@pace.edu.vn
In lêìn thûá nhêët taåi TP.HCM, do Nhaâ xuêët baãn Treã êën haânh.
Taác giaã têåp saách: Nguyïîn Phaåm Àùng Khoa
(möåt phêìn cuãa dûå aán) vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Giaám àöëc àiïìu phöëi dûå aán: Trêìn Vuä Nguyïn
Nhoám biïn têåp vaâ àiïìu phöëi dûå aán: Trêìn Vuä Nguyïn
Nguyïîn Dûúng Hiïëu
Nguyïîn Höìng Dung
Nguyïîn Thõ Haâ
Giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất - Người đăng: Mãi Là Tôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất 9 10 604