Ktl-icon-tai-lieu

Giới quan chức trong kinh doanh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 236 trang   |   Lượt xem: 3563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN

Àïí giuáp baån àoåc coá thïm taâi liïåu nghiïn cûáu, tham khaão vïì vai troâ vaâ hoaåt àöång cuãa caác doanh nghiïåp nhaâ
nûúác úã caác nûúác àang phaát triïín, Nhaâ xuêët baãn Chñnh trõ quöëc gia cho dõch vaâ xuêët baãn cuöën saách Giúái quan
chûác trong kinh doanh, do caác nhaâ nghiïn cûáu coá uy tñn thuöåc caác quöëc tõch khaác nhau cuãa Ngên haâng Thïë
giúái viïët vaâ Nhaâ xuêët baãn Oxford University êën haânh.
Àêy laâ cuöën saách thûá tû trong loaåt Baáo caáo nghiïn cûáu chñnh saách cuãa Ngên haâng Thïë giúái. Dûåa trïn cú
súã phên tñch caác söë liïåu vaâ caác trûúâng húåp cuå thïí, cuöën saách àaä nïu lïn möåt söë khoá khùn, trúã ngaåi vaâ nhûäng
biïån phaáp khùæc phuåc, nhûäng thaânh cöng vaâ thêët baåi trong quaá trònh caãi caách caác doanh nghiïåp nhaâ nûúác úã 12
nûúác àang phaát triïín. Àùåc biïåt, cuöën saách coân ruát ra nhûäng àiïìu kiïån cêìn thiïët àïí coá thïí thûåc hiïån thaânh
cöng caãi caách doanh nghiïåp nhaâ nûúác àöëi vúái nhûäng nûúác àang phaát triïín.
Mùåc duâ coá möåt söë àaánh giaá vïì vai troâ, võ trñ cuãa doanh nghiïåp nhaâ nûúác vaâ biïån phaáp caãi caách doanh
nghiïåp nhaâ nûúác do caác taác giaã àûa ra chó mang tñnh chêët nghiïn cûáu vaâ chûa phuâ húåp vúái Viïåt Nam, song
chuáng töi hy voång cuöën saách seä laâ taâi liïåu tham khaão böí ñch àöëi vúái baån àoåc, nhêët laâ caác nhaâ hoaåch àõnh chñnh
saách, caác nhaâ quaãn lyá doanh nghiïåp vaâ caác nhaâ nghiïn cûáu. Xin trên troång giúái thiïåu cuöën saách cuâng baån àoåc.
Thaáng 6 - 1999
NHAÂ XUÊËT BAÃN CHÑNH TRÕ QUÖËC GIA

LÚÂI NOÁI ÀÊÌU

Viïåc xuêët baãn baáo caáo naây diïîn ra vaâo möåt thúâi àiïím rêët thñch húåp. Trïn khùæp caác nûúác àang phaát triïín vaâ
caác nûúác àang trong thúâi kyâ quaá àöå, caác chñnh phuã àang nöî lûåc caãi caách nïìn kinh tïë nûúác mònh. Tuy nhiïn, úã
nhiïìu nûúác, nhêët laâ caác nûúác ngheâo nhêët, möåt söë böå phêån cuãa nïìn kinh tïë vêîn dai dùèng chöëng laåi caãi caách.
Baáo caáo naây giaãi quyïët möåt trong söë nhûäng lônh vûåc quan troång hún caã: àïí laâ caác doanh nghiïåp nhaâ nûúác laâm
ùn thua löî vaâ hoaåt àöång keám hiïåu quaã; caác doanh nghiïåp naây laâ gaánh nùång vö cuâng to lúán àöëi vúái ngên saách
vaâ caác nguöìn lûåc khan hiïëm cuãa chñnh phuã úã nhiïìu nûúác. Nhûäng doanh nghiïåp naây laâm chêåm töëc àöå tùng
trûúãng, ngùn trúã viïåc tûå do hoaá thõ trûúâng vaâ nhû vêåy trûåc tiïëp vaâ giaán tiïëp haån chïë nhûäng nöî lûåc trong giaãm
ngheâo àoái.
Dûåa vaâo möåt cú súã dûä liïåu chuyïn mön duy nhê...
LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN
Àïí giuáp baån àoåc coá thïm taâi liïåu nghiïn cûáu, tham khaão vïì vai troâ vaâ hoaåt àöång cuãa caác doanh nghiïåp nhaâ
nûúác úã caác nûúác àang phaát triïín, Nhaâ xuêët baãn Chñnh trõ quöëc gia cho dõch vaâ xuêët baãn cuöën saách Giúái quan
chûác trong kinh doanh, do caác nhaâ nghiïn cûáu coá uy tñn thuöåc caác quöëc tõch khaác nhau cuãa Ngên haâng Thïë
giúái viïët vaâ Nhaâ xuêët baãn Oxford University êën haânh.
Àêy laâ cuöën saách thûá tû trong loaåt Baáo caáo nghiïn cûáu chñnh saách cuãa Ngên haâng Thïë giúái. Dûåa trïn cú
súã phên tñch caác söë liïåu vaâ caác trûúâng húåp cuå thïí, cuöën saách àaä nïu lïn möåt söë khoá khùn, trúã ngaåi vaâ nhûäng
biïån phaáp khùæc phuåc, nhûäng thaânh cöng vaâ thêët baåi trong quaá trònh caãi caách caác doanh nghiïåp nhaâ nûúác úã 12
nûúác àang phaát triïín. Àùåc biïåt, cuöën saách coân ruát ra nhûäng àiïìu kiïån cêìn thiïët àïí coá thïí thûåc hiïån thaânh
cöng caãi caách doanh nghiïåp nhaâ nûúác àöëi vúái nhûäng nûúác àang phaát triïín.
Mùåc duâ coá möåt söë àaánh giaá vïì vai troâ, võ trñ cuãa doanh nghiïåp nhaâ nûúác vaâ biïån phaáp caãi caách doanh
nghiïåp nhaâ nûúác do caác taác giaã àûa ra chó mang tñnh chêët nghiïn cûáu vaâ chûa phuâ húåp vúái Viïåt Nam, song
chuáng töi hy voång cuöën saách seä laâ taâi liïåu tham khaão böí ñch àöëi vúái baån àoåc, nhêët laâ caác nhaâ hoaåch àõnh chñnh
saách, caác nhaâ quaãn lyá doanh nghiïåp vaâ caác nhaâ nghiïn cûáu. Xin trên troång giúái thiïåu cuöën saách cuâng baån àoåc.
Thaáng 6 - 1999
NHAÂ XUÊËT BAÃN CHÑNH TRÕ QUÖËC GIA
Giới quan chức trong kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới quan chức trong kinh doanh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
236 Vietnamese
Giới quan chức trong kinh doanh 9 10 39