Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu chứng thực chữ ký số công cộng

Được đăng lên bởi Don Diego Vega
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1021 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. GIỚI THIỆU CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
-

Chữ ký số là gì?
Tính pháp lý của Chữ ký số
Ứng dụng của Chữ ký số

2. NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH XÁC THỰC CHỮ KÝ SỐ
-

Cách thức tạo ra và sử dụng Chữ ký số
Xác thực Chữ ký số
Mô hình triển khai ứng dụng Chữ ký số

3. LỢI ÍCH SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ
4. HỖ TRỢ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ
- Hỗ trợ về giải pháp, kỹ thuật.
- Hỗ trợ về chi phí dịch vụ

1.

GIỚI THIỆU CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
CHỮ KÝ SỐ LÀ GÌ?

 Chữ ký số chỉ dùng được trong môi trường số, giao dịch điện tử với máy tính
và mạng Internet. Trong môi trường số không thể dùng chữ ký tay nhưng lại có
rất nhiều ứng dụng phải cần đến một cơ chế ký và xác thực người sử dụng
như chữ ký tay.
 Các công nghệ mã hóa và chữ ký số ra đời để giúp giải quyết vấn đề này. Chữ
ký số có thể dùng trong tất cả các trường hợp giao dịch cần đến chữ ký tay
nhưng lại phải thực hiện trong môi trường số
 Chữ ký số được sử dụng để bảo đảm tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính chống
chối bỏ của các thông tin giao dịch qua mạng. Chữ ký số có giá trị pháp lý
tương đương với chữ ký tay và con dấu.

1.

GIỚI THIỆU CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
CHỮ KÝ SỐ LÀ GÌ?

 Là hình thức xác thực thông tin để có thể tham gia giao dịch điện tử
một cách an toàn!
 Chữ ký số được sử dụng để đảm bảo cho các hoạt động giao dịch
điện tử, ứng dụng cho mọi tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao
dịch điện tử.

1.

GIỚI THIỆU CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỮ KÝ SỐ

 Tính bảo mật (Confidentiality)
 Tính toàn vẹn (Integrity)
 Tính xác thực (Authenticity)
 Tính chống chối bỏ (Non-repudiation)

CHỮ KÝ SỐ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ NHƯ CHỮ KÝ THƯỜNG

1.

GIỚI THIỆU CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
TÍNH PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ SỐ

 Luật Giao dịch điện tử.
 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
Giao dịch điện tử về Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 QĐ số 20/2007/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành mẫu quy
chế chứng thực chữ ký số.
 QĐ số 59/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh
mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số.
 Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về
hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung
cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

1.

GIỚI THIỆU CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
TÍNH PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ SỐ

 Chữ ký số đã được công nhận về tính pháp lý trong các giao dịch điện tử, đây
là nền tảng để triển khai các dịch vụ cho ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu chứng thực chữ ký số công cộng - Người đăng: Don Diego Vega
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giới thiệu chứng thực chữ ký số công cộng 9 10 449