Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu về Big four

Được đăng lên bởi minatiti11-gmail-com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2927 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo chuyên đề
Môn: Kiểm toán căn bản
GIỚI THIỆU VỀ NHÓM BIG FOUR

Nhóm thực hiện: Nhóm 3_D11KT3
Giảng viên HD : Nguyễn Thị Chinh
Lam

Thành viên nhóm
• Phạm Thu Hà
• Nguyễn Thị Huyền
• Nguyễn Ngọc Phượng
• Nguyễn Minh Thùy
• Nguyễn Thị Tuyết
• Nguyễn Cẩm Vân
• Nguyễn Thị Yến

I.

Big4 trên thế giới
THỊ PHẦN

- Big Four là nhóm bốn công ty
kiểm toán quốc tế hàng đầu trên
thế giới hiện nay .
- Thị phần dịch vụ của Big
Four mang tính toàn cầu,chiếm
đến 85% thị phần kiểm toán tại
châu Âu và các thị trường khác.
- Hơn 80% công ty niêm yết lớn
trên thị trường chứng khoán đều
do Big Four thực hiện.

15%

BIG4
CÔNG TY KIỂM TOÁN
KHÁC

85%

Big Four gồm các công ty sau:
Ernst & Young (EY)

Deloitte

KPM
G

Pricewaterhouse Coopers (PwC)

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ DỊCH VỤ
Công ty

Lịch sử hình thành

Năm

Dịch vụ cung cấp

PwC

sát nhập giữa Pricewaterhouse
Coopers và Lybrand

1998

Bảo đảm, Tư vấn, Tư
vấn thuế, Tư vấn tài
chính

Deloitte

sát nhập giữa Touche Ross và
Deloitte Haskins & Sells

1989

Kiểm toán, Tư vấn, Tư
vấn tài chính, Thuế

Ernst &
Young

sát nhập giữa Ernst & Whinney
và Arthur Young

1989

Kiểm toán, Thuế, Tư vấn
tài chính, Tư vấn

KPMG

sát nhập giữa Peat Marwick
International và KPM group

1987

Kiểm toán, Thuế, và Tư
vấn quản lý

Công ty

Doanh thu

Nhân viên

Doanh thu trên
mỗi nhân viên

Năm tài
chính

Trụ sở

Deloitte

$ 32.4bn

200.000

$ 162.000

2012

Hoa Kì

PwC

$ 32.1bn

184.000

$ 174,456

2012

Anh

Ernst &
Young

$ 25.8bn

175.000

$ 147,428

2012

Anh

KPMG

$ 23.0bn

152.000

$ 151,315

2012

Hà Lan

Big Four xử lý phần lớn các công việc kiểm
toán cho các công ty có giao dịch công khai
lớn nhất ở mọi quốc gia. Cũng như nhiều
công ty tư nhân khác,nó tạo ra sự độc
quyền nhóm trong ngành công nghiệp kiểm
toán toàn cầu.

Các công ty Big Four hoạt động chủ yếu
trên trên 2 lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài
chính cho các công ty.
Đây chính là nguyên nhân dẫn đến Big Four
đứng trước khả năng bị xẻ làm đôi theo đề xuất
mới của Ủy ban châu Âu (EC).

ll. Big Four tại Việt Nam
Tính đến cuối tháng 2/2013, có tổng số
155 công ty kiểm toán được cấp phép hoạt
động tại Việt Nam. Nhưng, dù chưa bằng
con số lẻ, Big Four vẫn thống trị tuyệt đối.
Không phải không có lý do mà 4 “ông lớn” BigFour
được thế giới đặt "nick" như vậy!

KHÁCH HÀNG CHỦ YẾU CỦA BIG FOUR
Công ty

Trụ sở

Khách hàng lớn

Deloitte

Hà Nội

Tập đoàn dầu khí Việt Nam, tập đoàn FPT,
Tập đoàn Vinashin, Cty cổ phần chứng
khoán dầu khí SPI...

Ernst &
Young

TP HCM và Hà
Nội

Ngân...
Báo cáo chuyên đ
GI I THI U V NHÓM BIG FOUR
Nhóm th c hi n: Nhóm 3_D11KT3
Gi ng viên HD : Nguy n Th Chinh
Lam
Môn: Ki m toán căn b n
giới thiệu về Big four - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giới thiệu về Big four - Người đăng: minatiti11-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
giới thiệu về Big four 9 10 612