Ktl-icon-tai-lieu

Hàm Trong C

Được đăng lên bởi songiangct1985
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1647 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài 3: Căn bản về hàm
Giảng viên: Hoàng Thị Điệp
Khoa Công nghệ Thông tin – ĐH Công Nghệ

Chapter 3
Function Basics

Copyright © 2010 Pearson Addison-Wesley.
All rights reserved

Mục tiêu bài học
• Các hàm định nghĩa sẵn
– Hàm có trả về giá trị
– Hàm không trả về giá trị

• Các hàm không có sẵn
– Khai báo hàm, Định nghĩa hàm, Gọi hàm
– Hàm đệ quy

• Các quy tắc về phạm vi hoạt động
– Biến cục bộ
– Hằng toàn cục và biến toàn cục
– Khối, phạm vi lồng nhau

DTH

INT2202

Giới thiệu về hàm
• Là các khối tạo nên chương trình
• Thuật ngữ trong các ngôn ngữ lập trình khác:
– Thủ tục, chương trình con, phương thức
– Trong C++: hàm

• I-P-O
– Input – Process – Output
– Là các phần cơ bản cấu thành chương trình
– Dùng hàm cho từng phần này

DTH

INT2202

Các hàm định nghĩa sẵn
• Ta có th ể dùng rất nhiều hàm có sẵn trong các thư viện!
• Có hai loại:
– Những hàm có trả về giá trị
– Những hàm không trả về giá trị (void)
• Ta ph ải "#include" thư viện phù hợp
– Ví dụ:
• <cmath>, <cstdlib> (là những thư viện gốc "C”)
• <iostream> (để dùng cout, cin)

DTH

INT2202

Sử dụng hàm định nghĩa sẵn
• Có rất nhiều hàm toán học

– Có thể thấy trong thư viện <cmath>
– Hầu hết trả về một giá trị (“đáp số”)

• Ví dụ: theRoot = sqrt(9.0);
– Các thành phần:
sqrt =
tên của hàm trong thư viện
theRoot =
biến dùng để ghi đáp số
9.0 =
đối số hay “đầu vào” của hàm
– Theo I-P-O:
• I = 9.0
• P = “tính căn bậc hai"
• O = 3, là giá trị trả về của hàm, sẽ được gán cho theRoot

DTH

INT2202

Lời gọi hàm
• Trở lại phép gán:
theRoot = sqrt(9.0);
– Biểu thức "sqrt(9.0)" được gọi là lời gọi hàm (function call hay
function invocation)
– Đối số trong một lời gọi hàm (9.0) có thể là một giá trị hằng, một
biến hoặc một biểu thức
– Bản thân lời gọi có thể là một phần của một biểu thức:
• bonus = sqrt(sales)/10;
• Bất cứ nơi nào là hợp lệ cho kiểu trả về của hàm thì bạn có thể đặt
lời gọi hàm.

DTH

INT2202

Ví dụ lớn hơn:
Display 3.1 Một hàm có sẵn có trả về một giá trị (1/2)

DTH

INT2202

Ví dụ lớn hơn:
Display 3.1 Một hàm có sẵn có trả về một giá trị (2/2)

DTH

INT2202

Các hàm định nghĩa sẵn (tiếp)
• #include <cstdlib>
– Thư viện này chứa các hàm:
• abs()
• labs()
• *fabs()

// Trả về giá trị tuyệt đối của một biến int
// Trả về giá trị tuyệt đối của một biến long int
// Trả về giá trị tuyệt đối của một biến float

– *fabs() thực ra nằm trong thư viện <cmath>!
• Có thể gây bối rối
• Hãy nhớ rằng các thư viện được bổ sung dần dần sau khi
C++ “chào đời”
• Hãy tham khảo chi tiết ở các phụ lục/c...
Bài 3: Căn bản về hàm
Giảng viên: Hoàng ThĐiệp
Khoa Công ngh Thông tin ĐH Công Ngh
Hàm Trong C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm Trong C - Người đăng: songiangct1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Hàm Trong C 9 10 58