Ktl-icon-tai-lieu

hân tích chiến lược phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh của EMS

Được đăng lên bởi thach-ton
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1670 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Case study 2: Phân tích chiến lược phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh của EMS
Chào các bạn,
Tuần này chúng ta cùng đến với EMS với nội dung sau đây. Mong các bạn cùng tham gia
thảo luận thật sôi nổi.
Thành lập ngày 1/1/2006, Công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện (EMS) thuộc VNPT
chính thức hoạt động. Việc thành lập một công ty cổ phần trong lĩnh vực chuyển phát nhanh
được nhắm tới mục tiêu tăng sức cạnh tranh cho dịch vụ EMS của doanh nghiệp. EMS là
dịch vụ tiên phong chứng minh có khả năng sống trên chính doanh thu của mình thay vì
mang cái tiếng, dịch vụ bưu chính phải “sống nhờ” vào viễn thông từ trước tới nay.
Câu 1. Thị trường mục tiêu của EMS là gì?
Câu 2. Tiêu thức phân loại thị trường EMS sử dụng?
Câu 3: Điểm mạnh và hạn chế của EMS?
Câu 4: Anh/chị có thể chỉ ra một số đối thủ cạnh tranh của EMS? Phân tích chiến lược kinh
doanh của họ?
Câu 1. Thị trường mục tiêu của EMS là gì?
Bao phủ toàn bộ thị trường bởi những lý do:
- VNPT là doanh nghiệp Bưu chính viễn thông chủ đạo của Nhà nước, ngoài nhiệm vụ kinh
doanh VNPT còn phải thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho đó là:
phát triển đảm bảo mạng lưới hạ tầng bưu chính, viễn thông trong cả nước để phục vụ chủ
trương phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước.
- Đã có sẵn mạng lưới kênh phân phối các dịch vụ bưu chính, bưu cục trải rộng khắp trong
cả nước.
- Khách hàng nông thôn đang chuyển dần sang sử dụng dịch vụ EMS
- Thị trường thành phố lớn, thu nhập cao, sức mua lớn, nhu cầu sử dụng dịch vụ EMS đa
dạng, phong phú.
- EMS được hậu thuẫn bởi VNPT cho nên tiềm lực tài chính rất mạnh để đổi mới và ứng dụng
công nghệ vào kinh doanh, khai thác bưu phẩm.
Câu 2. Tiêu thức phân loại thị trường EMS sử dụng?
• Phân chia theo vùng địa lý: thị trường thành thị và thị trường nông thôn.
• Phân chia theo đối tượng sử dụng: thị trường khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp và
khách hàng cá nhân sử dụng.
Câu 3: Điểm mạnh và hạn chế của EMS?
- Thói quen của người dân. Hai từ ”Bưu điện” vốn có từ lâu, uy tín và hình ảnh vốn quen
thuộc với người dân, do vậy khách hàng cũng phần nào tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch
vụ EMS nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh mới ra đời.
- Thế mạnh của EMS là mạng lưới rộng khắp vì đã có sẵn một mạng lưới kênh phân phối các
dịch vụ bưu chính, các bưu cục trải rộng khắp trong nước. Hơn thế nữa EMS là ”con đẻ” của
VNPT – một doanh nghiệp hạng đặc biệt của Nhà nước - do Chính phủ thành lập và đầu tư,
cho nên tiềm lực tài chính của VNPT là tương đối lớn, việc đầ...
Case study 2: Phân tích chiến lược phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh của EMS
Chào các b n,
Tu n này chúng ta cùng n v i EMS v i n i dung sau ây. Mong các b n cùng tham gia đế đ
th o lu n th t sôi n i.
Thành l p ngày 1/1/2006, Công ty c ph n chuy n phát nhanh b u i n (EMS) thu c VNPT ư đ
chính th c ho t ng. Vi c thành l p m t công ty c ph n trong l nh v c chuy n phát nhanh độ ĩ
c nh m t i m c tiêu t ng s c c nh tranh cho d ch v EMS c a doanh nghi p. EMS là đượ ă
d ch v tiên phong ch ng minh có kh n ng s ng trên chính doanh thu c a mình thay vì ă
mang cái ti ng, d ch v b u chính ph i “s ng nh ” vào vi n thông t tr c t i nay.ế ư ướ
Câu 1. Th tr ng m c tiêu c a EMS là gì? ườ
Câu 2. Tiêu th c phân lo i th tr ng EMS s d ng? ườ
Câu 3: i m m nh và h n ch c a EMS?Đ ế
Câu 4: Anh/ch có th ch ra m t s i th c nh tranh c a EMS? Phân tích chi n l c kinh đố ế ượ
doanh c a h ?
Câu 1. Th tr ng m c tiêu c a EMS là gì? ườ
Bao ph toàn b th tr ng b i nh ng lý do: ư
- VNPT là doanh nghi p B u chính vi n thông ch o c a Nhà n c, ngoài nhi m v kinh ư đạ ướ
doanh VNPT còn ph i th c hi n t t nhi m v chính tr c a ng và Nhà n c giao cho ó là: Đ ướ đ
phát tri n m b o m ng l i h t ng b u chính, vi n thông trong c n c ph c v ch đả ướ ư ướ để
tr ng phát tri n kinh t xã h i c a ng và Nhà n c.ươ ế Đả ướ
- ã có s n m ng l i kênh phân ph i các d ch v b u chính, b u c c tr i r ng kh p trong Đ ướ ư ư
c n c. ướ
- Khách hàng nông thôn ang chuy n d n sang s d ng d ch v EMSđ
- Th tr ng thành ph l n, thu nh p cao, s c mua l n, nhu c u s d ng d ch v EMS a ườ ố ớ đ
d ng, phong phú.
- EMS c h u thu n b i VNPT cho nên ti m l c tài chính r t m nh i m i và ng d ngđượ để đổ
công ngh vào kinh doanh, khai thác b u ph m. ư
Câu 2. Tiêu th c phân lo i th tr ng EMS s d ng? ườ ử ụ
• Phân chia theo vùng a lý: th tr ng thành th và th tr ng nông thôn.đị ườ ườ
• Phân chia theo i t ng s d ng: th tr ng khách hàng là t ch c, doanh nghi p và đố ượ ư
khách hàng cá nhân s d ng.
Câu 3: i m m nh và h n ch c a EMS?Đ ế
- Thói quen c a ng i dân. Hai t ”B u i n” v n có t lâu, uy tín và hình nh v n quen ườ ư đ
thu c v i ng i dân, do v y khách hàng c ng ph n nào tin t ng và l a ch n s d ng d ch ườ ũ ưở
v EMS nhi u h n các i th c nh tranh m i ra i. ơ đố đờ
- Th m nh c a EMS là m ng l i r ng kh p vì ã có s n m t m ng l i kênh phân ph i cácế ư đ ướ
d ch v b u chính, các b u c c tr i r ng kh p trong n c. H n th n a EMS là ”con ” c a ư ư ướ ơ ế đẻ
VNPT – m t doanh nghi p h ng c bi t c a Nhà n c - do Chính ph thành l p u t , đ ướ đầ ư
cho nên ti m l c tài chính c a VNPT là t ng i l n, vi c u t cho i m i công ngh , ươ đố đầ ư đ
ng d ng công ngh m i vào kinh doanh, khai thác, chuy n phát d ch v EMS là có nhi u l i
th h n các i th c nh tranh, ví d nh tra thông tin b u ph m trên trang ế ơ đ ư ư
webhttp://vnpost.vn ho c so n tin v i cú pháp: ”EMS (d u cách) mã B u g i” r i g i t i ư
8187 là có th bi t c b u g i c a mình ang tr ng thái nào... ế đượ ư đ
- Là thành viên c a liên minh b u chính th gi i nên EMS qu c t u th v t tr i các ư ế ế ư ế ượ
công ty chuy n phát nhanh qu c t khác. ế
hân tích chiến lược phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh của EMS - Trang 2
hân tích chiến lược phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh của EMS - Người đăng: thach-ton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hân tích chiến lược phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh của EMS 9 10 123