Ktl-icon-tai-lieu

Hành vi khách hàng

Được đăng lên bởi tranthimylan-bookle
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH-MARKETING
KHOA MARKETING
---------------

BÀI TẬP CHƢƠNG 4

Môn: Hành vi khách hàng
Lớp: DB_13DMA
Nhóm: 08

DANH SÁCH NHÓM 08
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Phạm Thị Thanh Dung
Nguyễn Thị Thùy Dƣơng
Bùi Thị Quỳnh Dƣơng
Trần Thị Ngọc Mỹ
Trần Thị Mỹ Lan
Đoàn Ngọc Uyển Nhi

Câu hỏi lý thuyết:
1/ Chỉ ra 5 yếu tố ảnh hƣởng đến cơ cấu cơ bản và đặc điểm của hộ gia đì nh ?
A. Gia đình
- Khái niệm:
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về gia đình của các nhà khoa học nghiên cứu
ở từng góc độ khác nhau, ở đây chúng ta có thể hiểu khái niệm gia đình nhƣ sau:
“Gia đình là một nhóm xã hội được hình thành trên cơ sở hôn nhân và quan hệ
huyết thống, những thành viên trong gia đình có sự gắn bó và ràng buộc với nhau
về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ có tính hợp pháp được nhà nước thừa nhận và
bảo vệ”.
Từ khái niệm này, chúng ta tìm hiểu đặc trƣng cơ bản của gia đình để xem xét
các mối quan hệ của gia đình ở góc độ là một nhóm XH, nhóm tâm lý - tình cảm
đặc thù, với các mối quan hệ bên trong, với sự tác động qua lại trong nội bộ của
các thành viên để thỏa mãn những nhu cầu của mỗi ngƣời, đặc biệt là mối quan hệ
giữa vợ và chồng.
Gia đình hình thành từ rất sớm và trải qua 1 quá trình phát triển lâu dài. Lịch sử
nhân loại có những hình thức hôn nhân: tạp hôn, đối ngẫu, 1 vợ - 1 chồng, thì cũng
có các hình thức gia đình: tập thể, cặp đôi, cá thể và cũng có các loại gia đình: 1
thế hệ, 2 thế hệ và nhiều thế hệ.
Gia đình đƣợc xem là tổ chức tiêu dùng quan trọng. Và các thành viên trong gia
đình luôn có ảnh hƣởng sâu sắc đến quyết định mua sắm của ngƣời tiêu dùng. Các
thành viên trong gia đình là nhóm tham khảo quan trọng có ảnh hƣởng lớn nhất.
Ta có thể phân biệt hai gia đình trong đời sống ngƣời mua. Gia đình định hƣớng
gồm bố mẹ của ngƣời đó. Do từ bố mẹ mà một ngƣời có đƣợc một định hƣớng đối
với tôn giáo, chính trị, kinh tế và một ý thức về tham vọng cá nhân, lòng tự trọng
và tình yêu. Ngay cả khi ngƣời mua không còn quan hệ nhiều với bố mẹ, thì ảnh
hƣởng của bố mẹ đối với hành vi mua của ngƣời mua vẫn có thể rất lớn. Ở những
nƣớc mà bố mẹ sống chung với con cái đã trƣởng thành thì ảnh hƣởng của họ có
thể là cơ bản. Một ảnh hƣởng trực tiếp hơn đến hành vi mua sắm hàng ngày là gia
đình riêng (gia đình hôn phối), tức là vợ chồng và con cái.
Hộ gia đình hay còn gọi đơn giản là hộ là một đơn vị xã hội bao gồm một hay
một nhóm ngƣời ở chung (cùng chung hộ khẩu) và ăn chung (nhân khẩu). Đối với
những hộ có từ 2 ngƣời trở lên, các thành viên tr...
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH-MARKETING
KHOA MARKETING
---------------
BÀI TẬP CHƢƠNG 4
Môn: Hành vi khách hàng
Lớp: DB_13DMA
Nhóm: 08
DANH SÁCH NHÓM 08
1. Phạm Thị Thanh Dung
2. Nguyễn Thị Thùy Dƣơng
3. Bùi Thị Quỳnh Dƣơng
4. Trần Thị Ngọc Mỹ
5. Trần Thị Mỹ Lan
6. Đoàn Ngọc Uyển Nhi
Hành vi khách hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành vi khách hàng - Người đăng: tranthimylan-bookle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hành vi khách hàng 9 10 949