Ktl-icon-tai-lieu

Hành vi mua của khách hàng tổ chức với hoạt động marketing của Công ty cổ phần cơ điện Alphanam.

Được đăng lên bởi onlycornsharp
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3287 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU

1

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG TỔ
CHỨC VỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 4
1.1Tổng quan về khách hàng tổ chức 4
1.1.1Thị trường hành vi mua của các doanh nghiệp sản xuất

4

1.1.1.1Đặc trưng của thị trường các doanh nghiệp sản xuất

4

1.1.2Thị trường và hành vi mua của các doanh nghiệp thương mại

21

1.1.3Thị trường và hành vi mua của các tổ chức nhà nước25
1.2

Vai trò của việc nghiên cứ hành vi mua của khách hàng tổ chức đối với

công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp.

28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HÀNH VI MUA B2B VÀ HOẠT ĐỘNG
MARKETING TẠI CÔNG TY CƠ ĐIỆN ALPHANAM 32
2.1 Giới thiệu sơ lược về công ty

32

2.1.1 Tập đoàn Alphanam group

32

2.1.2 Công ty cổ phần Alphanam cơ điện

33

2.2 Chính sách và hoạt động marketing tại công ty 36
2.2.1 Chính sách đối với người lao động
2.2.2 Hoạt động marketing

36

37

2.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
38
2.3.1 Thuận lợi

38

2.3.2 Khó khăn

39

2.4 Đánh giá về thực trạng công ty

42

CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP CHO
HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY ALPHANAM

44

3.1Phân tích môi trường vĩ mô 44
3.1.1Sơ lược về thị trường ngành điện ở Việt Nam 44
3.1.2Tình hình cung cầu điện ở Việt Nam

47

3.1.3Các yếu tố ảnh hưởng đến ngành điện 49
3.2Phân tích và giải thích dữ liệu từ bảng khảo sát 51
3.2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm sản phẩm thiết bị điện
của khách hàng tổ chức. 51
3.2.2Những yếu tố hành vi mua sắm thiết bị điện của khách hàng tổ chức
54
3.3Một số giải pháp marketing tại công ty ALPHANAM 59
3.3.1 Hoàn thiện hoạt động marketing – mix 59
3.3.2 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường và thiết lập hệ thống quản
lý thông tin 62
3.3.3 Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật 62
3.3.4 Tăng cường quảng bá tên tuổi công ty 63
KẾT LUẬN 66

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.2 Mô hình những ảnh hưởng chủ yếu đến hành vi mua sắm TLSX của
các doanh nghiệp 15
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC – ORGANIZATION........................................................35
Sơ đồ : kênh phân phối phụ của công ty Alphanam........................................61
Bảng 1 . Vị trí công tác của những người có ảnh hưởng mua chủ yếu thiết bị
điểm của khách hàng tổ chức..........................................................................51
Bảng 2. Các yếu tố cá nhân của người có ảnh hưởng mua chủ yếu sản phẩm
thiết bị điện của khách hàng tổ chức..................................................................
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG TỔ
CHỨC VỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 4
1.1Tổng quan về khách hàng tổ chức 4
1.1.1Thị trường hành vi mua của các doanh nghiệp sản xuất 4
1.1.1.1Đặc trưng của thị trường các doanh nghiệp sản xuất 4
1.1.2Thị trường và hành vi mua của các doanh nghiệp thương mại 21
1.1.3Thị trường và hành vi mua của các tổ chức nhà nước25
1.2 Vai trò của việc nghiên cứ hành vi mua của khách hàng tổ chức đối với
công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp. 28
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HÀNH VI MUA B2B VÀ HOẠT ĐỘNG
MARKETING TẠI CÔNG TY CƠ ĐIỆN ALPHANAM 32
2.1 Giới thiệu sơ lược về công ty 32
2.1.1 Tập đoàn Alphanam group 32
2.1.2 Công ty cổ phần Alphanam cơ điện 33
2.2 Chính sách và hoạt động marketing tại công ty 36
2.2.1 Chính sách đối với người lao động 36
2.2.2 Hoạt động marketing 37
2.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
38
2.3.1 Thuận lợi 38
2.3.2 Khó khăn 39
2.4 Đánh giá về thực trạng công ty 42
Hành vi mua của khách hàng tổ chức với hoạt động marketing của Công ty cổ phần cơ điện Alphanam. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành vi mua của khách hàng tổ chức với hoạt động marketing của Công ty cổ phần cơ điện Alphanam. - Người đăng: onlycornsharp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Hành vi mua của khách hàng tổ chức với hoạt động marketing của Công ty cổ phần cơ điện Alphanam. 9 10 218