Ktl-icon-tai-lieu

HÀNH VI TỔ CHỨC

Được đăng lên bởi Khang Hồ Trần Vĩnh
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 8880 lần   |   Lượt tải: 19 lần
HÀNH VI TỔ CHỨC
Do Tiến sỹ Hồ Thiện Thông Minh trình bày

CHƯƠNG 01 : TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC
I. Hành vi tổ chức và vai trò của Hành vi tổ chức

1. Công việc và chức năng chính của nhà quản trị
2. Hành vi tổ chức : hành vi của con người trong tổ chức thông qua nghiên
cứu một cách hệ thống về hành vi và thái độ của con người trong mối
tương tác giữa cá nhân, nhóm và tổ chức.
3. Tổ chức
4. Vai trò của Hành vi tổ chức : nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phát
huy vai trò con người trong tổ chức, khai thác một cách tối ưu nguồn
nhân lực, phát huy tính sáng tạo của con người .v.v…và tạo nên được
mối quan hệ gắn bó giữa con người với tổ chức

II. Các chức năng của Hành vi tổ chức

Hành vi tổ chức có 3 chức năng cơ bản là : Giải thích, Dự đoán và Kiểm soát
hành vi của con người trong tổ chức.

III. Quan hệ giữa Hành vi tổ chức với các môn khoa học khác
–
–
–
–
–

Tâm lý học .
Xã hội học .
Tâm lý xã hội học .
Nhân chủng học .
Khoa học chính trị.

CHƯƠNG 01 : TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC
IV. Hành vi tổ chức với những thách thức và cơ hội đặt ra cho các nhà
quản lý
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Đòi hỏi nâng cao năng suất và chất lượng
Đòi hỏi nâng cao kỹ năng của người lao động
Sự đa dạng của nguồn nhân lực
Xu hướng toàn cầu hoá
Phân quyền cho nhân viên cấp dưới.
Khuyến khích đổi mới sáng tạo
Quản lý trong môi trường luôn thay đổi
Sự trung thành của nhân viên với tổ chức giám sát
Sự tồn tại “Lao động hai cấp”
Cải thiện hành vi đạo đức

V. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và nội dung môn Hành vi tổ
chức
•

Môn học có đối tượng nghiên cứu là hành vi của con người trong tổ
chức.
•
Môn học giúp các nhà quản lý giải thích, dự đoán và kiểm soát hành vi
một cách tốt hơn.
•
Nội dung của môn học được thể hiện trong 3 cấp độ.
Hành vi tổ chức là gì ? tầm quan trọng và chức năng của hành vi tổ chức như thế
nào ? Quan hệ giữa các môn khoa học khác đối với môn hành vi tổ chức như thế

CHƯƠNG 02 : NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHÂN
I. NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ
1.Tuổi tác
– Tuổi tác càng cao con người càng ít muốn nghỉ việc nhưng sự ổn định không cao hơn
do đó tuổi tác phần nào ảnh hưởng đến năng suất ( ).
– Tương quan đồng biến giữa tuổi tác và sự thoả mãn. Tuy nhiên, những thay đổi hiện
nay diễn ra trong công nghệ đã làm thay đổi tình thế ( ).
2.Giới tính
– Không có sự khác biệt giữa nam và nữ trong năng suất lao động, sự thoả mãn đối với
công việc của người lao động.
– Phụ nữ làm việc kém ổn định hơn nam giới cũng như sự vắng mặt đã chỉ ra rằng phụ nữ
có hệ số vắng mặt cao hơn na...
HÀNH VI T CHỨC
Do Tiến sỹ Hồ Thiện Thông Minh trình bày
HÀNH VI TỔ CHỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÀNH VI TỔ CHỨC - Người đăng: Khang Hồ Trần Vĩnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
HÀNH VI TỔ CHỨC 9 10 687