Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống phanh ABS khí nén

Được đăng lên bởi Vũ Văn Nhi
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 3842 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Dq.i H(Jc s« Phqm Kj Thu(it
TP.HCM

ChuyenDJ4

BO GIAO

TRUONG

Dl}C vA
D~I HQC SU PH~M

DAo T~O
KY THU~T

.

.

TPHCM

KHOA eo KHi DONG LITe
_

A

BO. MON KHUNG GAM .
~

------------000-----------

TIEU LU~N MON HQC

GVHD: GVC.ThS.NGUYEN
VAN ToAN
SVTH: NGUYEN NGQC HOM AN
MSSV: 10305004
TP.HCM,

SVTH: Nguy~n NgC]cHoai An

thing 10 nam 2011

MSSV: 10305004

ngochoaianb@gmail.com

Ml}C Ll}C
H¥ THONG PHANH CHONG B6 CUNG BANH XE - ABS TREN
TOYOTA
I.TONG QUAN
II.PHAN LOA! HB THONG ABS THEO KIEU DIEU KHIEN
III.cAc

pHVONG AN BO TRI HB THONG DIEU KHIEN CVA ABS

IV. cAu TRUC HB THONG PHANH ABS
v. QuA TRINH DIEU KHIEN CVA ABS
VI. SO DO, cAu TAO vA HOAT DONG CVA cAc PHAN nJ vA HB
THONG
KHAo SAT H¥ THONG ABS TREN TOYOTA LEXUS
KIEM TRA & SUA CHUA H¥ THONG THA.NG ABS
VII. ABS KET HQP Val cAc HB THONG KHAc
1. GIOI THIBu CHUNG
2. HB THONG ABS KET HQP Val HB THONG EBD vA BAS
3. HB THONG ABS COKIEM SOAT SVQUAY CVABANHXE
DONG (TRC)

CHV

4.HB THONG ABS CO TRANG Bl vsc
H¥ THONG PHANH ABS vor CHUC NANG HO TRQ PHANH KHAN
cAp (BAS HAY BA) TREN TOYOTA
ABS KET HQP
TOYOTA

vor

H¥ THONG TRACTION

CONTROL

(TRC) TREN

H¥ THONG ON DJNH XE BANG DI~N TU (ESP) TREN MERCEDES

H'f, THONG PHANH CHONG BO CUNG BANH XE - ABS
LTONGQUAN:
H~ thong phanh (Brake System) la co c:iu an toan chu dong cua 6t6, dung
d~ giam t6c dQ hay dung va d6 6t6 trong nhirng truong hop d.n thiet, No la mot
trong nhirng cum tong thanh chinh va dong vai tro quan trong trong viec di6u
khien 6t6 tren duong.
Ch~t luong cua mot h~ thong phanh tren 6t6 duoc danh gia th6ng qua tinh
hieu qua phanh (th~ hien qua cac chi tieu nlnr quang duong phanh, gia t6c cham
d~n, thai gian phanh va lire phanh), d6ng thai dam bao tinh 6n dinh chuyen
dQng cua 6t6 khi phanh.
Khi 6t6 phanh g~p hay phanh tren cac loai duong co h~ s6 bam lp th~p nlur
duong tron, duong dong bang, tuyet thi de xay ra hien tuong som bi ham cimg
banh xe, nrc hien tuong banh xe bi tnrot l~t tren duong khi phanh. Khi do,
quang duong phanh se dai hon, nrc hieu qua phanh th~p di, d6ng thai, dftn d~n
tinh trang mat tinh 6n dinh huong va kha nang dieu khien cua 6t6. N~u cac banh
xe truce som bi bo cung, xe kh6ng th~ chuyen huong theo su di6u khi~n cua tai
x~; n~u cac banh sau bi bo cirng, Sl,T khac nhau v6 h~ s6 bam gitra banh trai va
banh phai voi mat duong se lam cho du6i xe bi lang, xe bi truot ngang. Trong
tnrong hop xe phanh khi dang quay yang, hien tuong tnrot ngang cua cac banh
xe dS dftn d~n cac hien tuong quay yang thieu hay quay yang thira lam m~t tinh
6n di...
Dq.i H(Jc Phqm Kj Thu(it
TP.HCM
ChuyenDJ4
SVTH: Nguy~n NgC]cHoai An MSSV: 10305004
ngochoaianb@gmail.com
. .
BO
GIAO Dl}C vA DAo
T~O
TRUONG D~I HQC SU PH~M
KY
THU~T TPHCM
KHOA eo KHi DONG LITe
_ A
~
BO
.
MON KHUNG GAM
.
------------000-----------
TIEU LU~N MON HQC
GVHD: GVC.ThS.NGUYEN VAN ToAN
SVTH: NGUYEN NGQC HOM AN
MSSV: 10305004
TP.HCM, thing 10 nam 2011
hệ thống phanh ABS khí nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống phanh ABS khí nén - Người đăng: Vũ Văn Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
hệ thống phanh ABS khí nén 9 10 699