Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo GMPHACCP

Được đăng lên bởi Lulu Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 708 lần   |   Lượt tải: 10 lần
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC
PHẨM THEO GMP VÀ HACCP
I. Sự

ra đời và ý nghĩa của GMP và HACCP

GMP (Good Manufacturing Practice) đưa ra các nội
dung cơ bản của điều kiện thực hành sản suất tốt,
nhằm kiểm soát tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn vệ sinh
thực phẩm trong quá trình chế biến thực phẩm từ thiết kế, xây lắp
nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến, điều kiện phục vụ cho công
việc chuẩn bị chế biến đến quá trình chế biến, bao gói, bảo quản và
con người thực hiện các thao tác chế biến thực phẩm. Những qui
định này tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất thực phẩm xây dựng
những qui phạm cụ thể phù hợp với điều kiện, qui mô, trình độ công
nghệ của mình. Các qui định đưa ra các nguyên tắc thực hành vệ
sinh chung áp dụng trong chế biến thực phẩm (bao gồm nuôi trồng
và thu hái, xử lý, chế biến, đóng gói, lưu giữ, vận chuyển, phân phối
và bán) cho người để đảm bảo thực phẩm sản xuất ra an toàn, lành
mạnh và bổ dưỡng. Ngoài ra nó còn nhằm mục đích, dựa trên cơ
sở đó để xây dựng các qui phạm về thực hành vệ sinh thực phẩm
cho các hàng hoá hay các nhóm hàng đặc biệt đòi hỏi phải đáp ứng
các yêu cầu đặc biệt về vệ sinh thực phẩm.
HACCP đã được hình thành vào những năm 1960 khi công ty
Pillsbury của quân đội Mỹ và cơ quan nghiên cứu hàng không Mỹ
(NASA) cùng phối hợp tìm cách sản xuất các thực phẩm an toàn
cho các chương trình không gian. NASA muốn có một chương trình
“ hoàn toàn không khuyết tật“ để đảm bảo an toàn cho các thực
phẩm mà các nhà du hành dùng trong vũ trụ. Công ty Pillsbury đã
đề xuất và cải biên HACCP thành hệ thống có thể tạo mức an toàn
cao nhất song vẫn có thể giảm nhẹ hoạt động lấy mẫu và thử
nghiệm ở khâu thành phẩm. HACCP chú trọng vào việc kiểm soát
tại các công đoạn và dùng các kỹ thuật giám sát thường xuyên tại
các đIểm kiểm soát trọng yếu ngay từ các bước đầu tiên trong quá
trình chế biến. Những khái niệm về HACCP đã được Pillsbury trình
bày công khai tại hội nghị bảo vệ thực phẩm năm 1971. Năm 1974
những nguyên tắc của HACCP đã được cơ quan Thực phẩm và
dược phẩm Mỹ (FDA) thực hiện đầy đủ đối với các loại thực phẩm
đóng hộp. Vào những năm 80 phương thức này đã được nhiều
công ty thực phẩm có tiếng khác triển khai áp dụng. Năm 1985, Viện

hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ đã khuyến cáo rằng để đảm bảo an
toàn cho thực phẩm, các quá trình chế biến chúng phải tuân theo
các yêu cầu của hệ thống HACCP. Gần đây nhiều tổ chức Quốc tế
như Uỷ ban quốc tế về thực phẩm( ICMSF), Hiệp hội quốc tế về
sữa, thực phẩm và vệ sinh môi t...
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC
PHẨM THEO GMP VÀ HACCP
I. Sự ra đời và ý nghĩa của GMP và HACCP
GMP (Good Manufacturing Practice) đưa ra các nội
dung bản của điều kiện thực hành sản suất tốt,
nhằm kiểm soát tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn vệ sinh
thực phẩm trong quá trình chế biến thực phẩm từ thiết kế, xây lắp
nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến, điều kiện phục vụ cho công
việc chuẩn bị chế biến đến quá trình chế biến, bao gói, bảo quản
con người thực hiện các thao tác chế biến thực phẩm. Những qui
định này tạo điều kiện cho các sở sản xuất thực phẩm xây dựng
những qui phạm cụ thể phù hợp với điều kiện, qui mô, trình độ công
nghệ của mình. Các qui định đưa ra các nguyên tắc thực nh vệ
sinh chung áp dụng trong chế biến thực phẩm (bao gồm nuôi trồng
và thu hái, xử lý, chế biến, đóng gói, lưu giữ, vận chuyển, phân phối
bán) cho người để đảm bảo thực phẩm sản xuất ra an toàn, lành
mạnh bổ dưỡng. Ngoài ra còn nhằm mục đích, dựa trên
sở đó để xây dựng các qui phạm về thực hành vệ sinh thực phẩm
cho các hàng hoá hay các nhóm hàng đặc biệt đòi hỏi phải đáp ứng
các yêu cầu đặc biệt về vệ sinh thực phẩm.
HACCP đã được hình thành vào những năm 1960 khi công ty
Pillsbury của quân đội M và quan nghiên cứu hàng không Mỹ
(NASA) cùng phối hợp tìm cách sản xuất các thực phẩm an toàn
cho các chương trình không gian. NASA muốn một chương trình
hoàn toàn không khuyết tật để đảm bảo an toàn cho các thực
phẩm các nhà du nh dùng trong trụ. Công ty Pillsbury đã
đề xuất cải biên HACCP thành hệ thống thể tạo mức an toàn
cao nhất song vẫn thể giảm nhẹ hoạt động lấy mẫu thử
nghiệm khâu thành phẩm. HACCP chú trọng vào việc kiểm soát
tại các công đoạn dùng các kỹ thuật giám sát thường xuyên tại
các đIểm kiểm soát trọng yếu ngay t các bước đầu tiên trong quá
trình chế biến. Những khái niệm về HACCP đã được Pillsbury trình
bày công khai tại hội nghị bảo vệ thực phẩm năm 1971. m 1974
những nguyên tắc của HACCP đã được quan Thực phẩm
dược phẩm Mỹ (FDA) thực hiện đầy đủ đối với các loại thực phẩm
đóng hộp. Vào những năm 80 phương thức này đã được nhiều
công ty thực phẩm có tiếng khác triển khai áp dụng. Năm 1985, Viện
Hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo GMPHACCP - Trang 2
Hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo GMPHACCP - Người đăng: Lulu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo GMPHACCP 9 10 906