Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin KM và chu trình tài chính

Được đăng lên bởi vuthoa15
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 4362 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Đại học Thương Mại

Đề tài thảo luận hệ thống thông tin
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập sâu vào nên kinh tế khu vực và thế
giới; cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam không ngừng gia tăng mạnh mẽ cả về số
lượng cũng như chất lương, điều đó dẫn đến việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là
ngày càng quyết liệt và gay gắt. Việc làm thế nào để quản lý hiệu quả nhất nguồn nhân
lực hiện có của doanh nghiệp thông qua việc tối ưu hệ thống quản lý, kế toán, tài chính,
nhân sự, sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và tối đa hóa lợi
nhuận….luôn là nỗi trăn trở của các cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, khi xã hội đang càng ngày càng trở nên công nghiệp hóa – hiện đại
hóa và công nghệ thông tin (CNTT) chiếm vai trò vô cùng quan trọng việc điều hành
sản xuất, duy trì hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng và trình độ CNTT cũng là
một tiêu chí đánh giá vị thế của một đất nước trên trường quốc tế nói chung. Vì vậy,
việc cập nhật CNTT mới trong các doanh nghiệp đang là xu hướng tất yếu của xã hội.
CNTT đã và đang trở thành điều tất yếu phải có trong mỗi doanh nghiệp để
nhằm quản lý và điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó phân môn Hệ
thống thống tông tin quản lý đóng vai trò chủ đạo để đào tạo nguồn nhân lực về CNTT
cho các DN và toàn xã hội.
Nắm bắt được điều đó, khi được phân công đề tài thảo luận “ Tìm hiểu, nghiên
cứu, phân tích, đánh giá HTTT quản lý tri thức KM và thực trạng chu trình tài
chính tại doanh nghiệp” tất cả các thành viên nhóm 4_lớp C8CK9A đã cùng nhau tìm
hiểu, trao đổi và hoàn thành bài thảo luận. Trong quá tình làm bài, với những hiểu biết
còn hạn chế bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu xót mong thầy giáo và các bạn góp ý để
mỗi thành viên trong nhóm sẽ được hoàn thiện nhiều hơn nữa vốn kiến thức của mình.
Bài thảo luận gồm có 2 phần chính:
Phần 1: Hệ thống quản lý tri thức
Phần 2: Chu trình tài chính
Xin chân thành cảm ơn!
Nhóm 4 - Lớp K8CK9A

1

Đại học Thương Mại

Đề tài thảo luận hệ thống thông tin

PHẦN 1: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRI THỨC
(KM – Knowledge management)
Quản trị Tri thức (Knowledge Management - KM) là một chủ đề khá rộng trong
quản trị, nếu đào sâu và phân tích tổng thể thì với những kiến thức còn thiếu sót nhóm
4 cũng không đủ sức làm, và cũng không phù hợp với quy mô và tính chất một bài thảo
luận ở đây. Do đó, bài viết của nhóm 4 về KM mang tính chất luận bàn qua quá trình
tìm hiểu của các thành viên trong nhóm.
1.1 Tri thức là gì?
1.1.1 Khái niệm
Theo Bennet,...
Đại học Thương Mại Đề tài thảo luận hệ thống thông tin
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập sâu vào nên kinh tế khu vực và thế
giới; cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam không ngừng gia tăng mạnh mẽ cả về số
lượng cũng như chất lương, điều đó dẫn đến việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là
ngày càng quyết liệt và gay gắt. Việc làm thế nào để quản lý hiệu quả nhất nguồn nhân
lực hiện có của doanh nghiệp thông qua việc tối ưu hệ thống quản lý, kế toán, tài chính,
nhân sự, sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và tối đa hóa lợi
nhuận….luôn là nỗi trăn trở của các cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, khi xã hội đang càng ngày càng trở nên công nghiệp hóa – hiện đại
hóa và công nghệ thông tin (CNTT) chiếm vai trò vô cùng quan trọng việc điều hành
sản xuất, duy trì hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng và trình độ CNTT cũng là
một tiêu chí đánh giá vị thế của một đất nước trên trường quốc tế nói chung. Vì vậy,
việc cập nhật CNTT mới trong các doanh nghiệp đang là xu hướng tất yếu của xã hội.
CNTT đã và đang trở thành điều tất yếu phải có trong mỗi doanh nghiệp để
nhằm quản lý và điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó phân môn Hệ
thống thống tông tin quản lý đóng vai trò chủ đạo để đào tạo nguồn nhân lực về CNTT
cho các DN và toàn xã hội.
Nắm bắt được điều đó, khi được phân công đề tài thảo luận “ Tìm hiểu, nghiên
cứu, phân tích, đánh giá HTTT quản lý tri thức KM và thực trạng chu trình tài
chính tại doanh nghiệp” tất cả các thành viên nhóm 4_lớp C8CK9A đã cùng nhau tìm
hiểu, trao đổi và hoàn thành bài thảo luận. Trong quá tình làm bài, với những hiểu biết
còn hạn chế bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu xót mong thầy giáo và các bạn góp ý để
mỗi thành viên trong nhóm sẽ được hoàn thiện nhiều hơn nữa vốn kiến thức của mình.
Bài thảo luận gồm có 2 phần chính:
Phần 1: Hệ thống quản lý tri thức
Phần 2: Chu trình tài chính
Xin chân thành cảm ơn!
Nhóm 4 - Lớp K8CK9A
1
Hệ thống thông tin KM và chu trình tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin KM và chu trình tài chính - Người đăng: vuthoa15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Hệ thống thông tin KM và chu trình tài chính 9 10 928