Ktl-icon-tai-lieu

he thong thong tin quan ly

Được đăng lên bởi Việt Trương
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2011-2012

H TH NG THÔNG TIN QU N TR
CHƯƠNG 4

T ng quan v ti n trình
l a ch n và phát tri n
h th ng thông tin
1

M C TIÊU H C T P
Sau khi h c xong chương này, sinh viên có th :
• Đánh giá các gi i pháp khác nhau cho vi c tri n
khai h th ng thông tin.
• Phân bi t các giai đo n trong quá trình xây d ng h
th ng thông tin.
• Di n gi i m c tiêu c a các giai đo n trong quá trình
l a ch n và xây d ng h th ng thông tin.
• L a ch n gi i pháp t t nh t đ xây d ng h th ng
thông tin.

2

CÁC V N Đ QU N TR
• Các gi i pháp nào cho vi c tri n khai h
th ng và làm th nào đ ch n ra gi i pháp t t
nh t ?
• Có các mô hình l a ch n nào trong các giai
đo n khác nhau đ i v i t ng quan m t h
th ng thông tin? Cái nào thích h p nh t ?
• Các ho t đ ng c n thi t trong m i giai đo n
đ d án thành công ?
3

1

2011-2012

N I DUNG CHÍNH
1. Nhu c u phát tri n h th ng thông tin.
2. Các cách th c phát tri n h th ng thông tin.
3. Các phương pháp phát tri n h th ng thông tin.
(C đi n và Hi n đ i)

4

1. Nhu c u phát tri n HTTT

5

2. Cách th c phát tri n HTTT
2.1 Xây d ng m i (Bespoke development)
2.2 Mua ph n m m có s n (Off-the-shelf)
2.3 Ngư i dùng t phát tri n (User-developed)
2.4 K t h p tri n khai
2.5 Ch n l a cách th c tri n khai
2.6 Các nhân t khác trong ch n l a

6

2

2011-2012

2. Các cách th c phát tri n HTTT

• Bespoke development (xây d ng m i)
• Off-the-shelf (mua ph n m m có s n)
• User-developed (ngư i dùng t phát tri n)

7

2.1 Xây d ng m i
(Bespoke development)
M t h th ng thông tin đư c phát tri n ngay t
đ u (xây d ng m i hoàn toàn) b i các chuyên
gia đ th a mãn các yêu c u trong doanh
nghi p.
Xây d ng n i b (In-house): các chuyên gia
c a doanh nghi p, làm vi c cho doanh nghi p
Thuê ngoài (Out-sourced): các chuyên gia IS
bên ngoài (third party)

8

2.1 Xây d ng m i (tt)
(Bespoke development)
• Ưu đi m:
Xây d ng theo yêu c u doanh nghi p
T o ra l i th c nh tranh so v i các đ i th
(ph n m m c a riêng mình)

• Khuy t đi m:
T n kém ti n b c
Kéo dài nhi u tháng th m chí hàng năm
Nhi u l i

9

3

2011-2012

2.2 Mua ph n m m có s n
•

Tương thích v i nhi u lo i ph n c ng

•

Tính năng phù h p v i nhi u doanh nghi p

•

Có 2 lo i:
Tùy bi n (tailored): thay đ i mã ngu n, c u hình
Tiêu chu n (standard): có th c u hình

10

2.2 Mua ph n m m có s n (tt)
• Ưu đi m:
Ít t n th i gian
Chi phí th p
Ch t lư ng ( n đ nh, nhi u tính năng)

• Khuy t đi m:
Có th không có m t s tính năng
Khác v i qui trình th c t c a doanh nghi p

11

2.3 Ngư i dùng xây d ng
• Do các nhân viên nghi p v xây d n...
2011-2012
1
H THNG THÔNG TIN QUN TR
CHƯƠNG 4
Tng quan v tiến trình
la chn và phát trin
h thng thông tin
1
2
MC TIÊU HC TP
Sau khi hc xong chương này, sinh viên có th:
Đánh giá các gii pháp khác nhau cho vic trin
khai h thng thông tin.
Phân bit các giai đon trong quá trình xây dng h
thng thông tin.
Din gii mc tiêu ca các giai đon trong quá trình
la chn và xây dng h thng thông tin.
La chn gii pháp tt nht để xây dng h thng
thông tin.
3
CÁC VN ĐỀ QUN TR
Các gii pháp nào cho vic trin khai h
thng và làm thế nào để chn ra gii pháp tt
nht ?
các hình la chn nào trong các giai
đon khác nhau đối vi tng quan mt h
thng thông tin? Cái nào thích hp nht ?
Các hot động cn thiết trong mi giai đon
để d án thành công ?
he thong thong tin quan ly - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
he thong thong tin quan ly - Người đăng: Việt Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
he thong thong tin quan ly 9 10 118