Ktl-icon-tai-lieu

Hiện Trạng Sử Dụng Đất

Được đăng lên bởi phanthitamqld
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2007 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN 1

MỞ ĐẦU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong những năm gần đây, kinh tế trang trại được xem như là giải pháp
hữu hiệu để phát triển kinh tế hộ gia đình ở khu vực nông thôn. Nhờ phát triển
các mô hình kinh tế trang trại mà nhiều khúc mắc trong sản xuất nông nghiệp đã
được tháo gỡ, đất đai, vốn, lao động, tiềm năng khoa học - kỹ thuật được khai
thác triệt để, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất và bảo vệ nguồn
tài nguyên đất đai, đảm bảo sự bền vững trong phát triển sản xuất nông nghiệp.
Thực tế cho thấy, sự hình thành và phát triển khá nhanh các mô hình kinh tế
trang trại đã và đang góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Từ đó,
làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh những
tác động tích cực cũng còn nhiều tồn tại và không ít những hạn chế vướng mắc
trong phát triển mô hình trang trại, làm ảnh hưởng đến hiệu quả và bền vững của
mô hình kinh tế này.
Huyện Bố Trạch có diện tích tự nhiên 212.417,63 ha. Toàn huyện có 30 xã,
thị trấn, trong đó có 9 xã miền núi và 2 xã miền núi rẻo cao,có 24 km bờ biển và
trên 40 km đường biên giới Việt Lào, có nguồn lao động dồi dào và giàu kinh
nghiệm. Đây là một điều kiện thuận lợi cho phát triển các mô hình kinh tế trang
trại. Thời gian qua, nhờ có những chính sách đúng đắn trong sản xuất nông
nghiệp thì việc phát triển mô hình sản xuất trang trại ở trên địa bàn huyện rất
được chú trọng nhằm từng bước chuyển dịch nền nông nghiệp tự cung tự cấp
sang hướng sản xuất hàng hóa, sử dụng tốt nguồn tài nguyên đất đai dồi dào của
huyện đem lại thu nhập cao và giải quyết công ăn việc với tiềm năng của huyện
và còn nhiều mặt hạn chế cần được khắc phục, vì vậy cần phải có những nghiên
cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các mô hình trang trại này, từ đó có cơ
sở khoa học để đưa ra giải pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế trang trại theo
hướng bền vững và đem lại hiệu quả cao.
Xuất phát từ thực tiễn đó, với mong muốn góp phần vào việc phát triển
kinh tế huyện nhà, được sự hướng dẫn của thầy giáo TS. Lê Thanh Bồn tôi đã
tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các mô hình
kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”.

1

1.2. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI
1.2.1. Mục đích
- Đánh giá hiệu quả của các mô hình trang trại dựa trên 3 tiêu chí: Hiệu quả
về kinh tế, hiệu quả về xã hội và hiệu quả về môi trường.
- Nâng cao năng lực vận dụng tổng hợp, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
- Củng cố kiến thức đã học, học hỏi kinh nghiệm từ t...
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong những năm gần đây, kinh tế trang trại được xem như giải pháp
hữu hiệu để phát triển kinh tế hộ gia đình khu vực nông thôn. Nhờ phát triển
các mô hình kinh tế trang trại mà nhiều khúc mắc trong sản xuất nông nghiệp đã
được tháo gỡ, đất đai, vốn, lao động, tiềm năng khoa học - kỹ thuật được khai
thác triệt để, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất bảo vệ nguồn
tài nguyên đất đai, đảm bảo s bền vững trong phát triển sản xuất nông nghiệp.
Thực tế cho thấy, sự hình thành phát triển khá nhanh các hình kinh tế
trang trại đã đang góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Từ đó,
làm thay đổi diện mạo kinh tế - hội của nước ta. Tuy nhiên, n cạnh những
tác động tích cực cũng còn nhiều tồn tại không ít những hạn chế vướng mắc
trong phát triển mô hình trang trại, làm ảnh hưởng đến hiệu quả và bền vững của
mô hình kinh tế này.
Huyện Bố Trạch có diện tích tự nhiên 212.417,63 ha. Toàn huyện có 30 xã,
thị trấn, trong đó có 9 xã miền núi và 2 xã miền núi rẻo cao,có 24 km bờ biển và
trên 40 km đường biên giới Việt Lào, nguồn lao động dồi dào giàu kinh
nghiệm. Đây một điều kiện thuận lợi cho phát triển các hình kinh tế trang
trại. Thời gian qua, nhờ những chính sách đúng đắn trong sản xuất nông
nghiệp thì việc phát triển hình sản xuất trang trại trên địa bàn huyện rất
được chú trọng nhằm từng bước chuyển dịch nền nông nghiệp tự cung tự cấp
sang hướng sản xuất hàng hóa, sử dụng tốt nguồn tài nguyên đất đai dồi dào của
huyện đem lại thu nhập cao giải quyết công ăn việc với tiềm năng của huyện
còn nhiều mặt hạn chế cần được khắc phục, vậy cần phải những nghiên
cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các hình trang trại y, từ đó cơ
sở khoa học để đưa ra giải pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế trang trại theo
hướng bền vững và đem lại hiệu quả cao.
Xuất phát từ thực tiễn đó, với mong muốn góp phần vào việc phát triển
kinh tế huyện nhà, được sự hướng dẫn của thầy giáo TS. Thanh Bồn i đã
tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các hình
kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”.
1
Hiện Trạng Sử Dụng Đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiện Trạng Sử Dụng Đất - Người đăng: phanthitamqld
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Hiện Trạng Sử Dụng Đất 9 10 208