Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp định GATS và biểu cam kết dịch vụ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ICES
SERV

1

SERV
IC
SERV ES
ICE

ICES
SERV

MỤC LỤC

01

GATS là gì?

03

02

Các nguyên tắc của GATS có áp dụng đối với tất cả

06

các ngành dịch vụ không?

03

Các dịch vụ trong GATS được phân loại như thế nào?

04

GATS có thay thế chính sách của từng Chính phủ về
thương mại dịch vụ không?
Khi tham gia WTO, các nước thành viên có những

05

nghĩa vụ gì trong lĩnh vực dịch vụ?

06

GATS quy định các nghĩa vụ chung nào cho các nước

07

09

10

11

thành viên?

07

Nghĩa vụ riêng của mỗi nước trong các cam kết cụ

13

thể bao gồm những loại nào?

08

Việt Nam có thể giảm bớt các điều kiện đối với các

17

nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ nước ngoài so với
cam kết không?

09

Việt Nam có thể áp dụng các điều kiện đối với dịch

định các nguyên tắc về thương mại dịch vụ.
20

Là nước đang phát triển, Việt Nam có được hưởng

đây chỉ là các nguyên tắc chung về thương mại dịch vụ.
21

Một Biểu cam kết dịch vụ chứa những thông tin gì ?

12

Cách đọc Biểu cam kết dịch vụ?

13

Tại sao doanh nghiệp cần biết cách đọc Biểu cam kết?
2

Các nguyên tắc trong Hiệp định này áp dụng bắt buộc
đối với tất cả các nước Thành viên WTO. Tuy nhiên,

ưu đãi nào đặc biệt trong việc thực hiện các nghĩa vụ

11

dịch vụ (General Agreement on Trade in Services) là một
Hiệp định thuộc hệ thống WTO, ra đời năm 1995, quy

mức đã cam kết không?

trong GATS không?

GATS là gì?

GATS – Tên viết tắt của Hiệp định chung về thương mại
19

vụ và nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài khắt khe hơn

10

1

Nghĩa vụ cụ thể của mỗi nước thành viên trong việc mở
cửa thị trường dịch vụ của nước mình (cho dịch vụ và
nhà cung cấp dịch vụ từ các nước thành viên WTO khác)

24

được nêu trong Biểu cam kết dịch vụ riêng của nước đó

30

(Biểu này là kết quả của đàm phán mở cửa thị trường
dịch vụ của nước đó khi gia nhập WTO).
3

ICES
SERV

SERV
IC
SERV ES
ICE

a GATS

i dung cơ bản củ

Hộp 2 – Các nộ

cơ bản của
Hộp 1 - Mục tiêu

GATS

GATS được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu sau đây
trong thương mại dịch vụ giữa các nước thành viên WTO:
Tạo ra một hệ thống các quy tắc thương mại quốc tế
đáng tin cậy;
Đảm bảo đối xử bình đẳng và công bằng đối với tất
cả các bên tham gia (nguyên tắc không phân biệt đối
xử);
Thúc đẩy các hoạt động kinh tế thông qua việc cam
kết chính sách; và

4

GATS bao gồm 03 nhóm nội dung sau:
Các nguyên tắc và quy định cơ bản điều chỉnh
thương mại dịch vụ nói chung;
Các Phụ lục về các điều kiện đặc biệt liên quan đến
từng ngành dịch vụ cụ thể;
Các cam kết tự do hoá đối với từng ngành v...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp định GATS và biểu cam kết dịch vụ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hiệp định GATS và biểu cam kết dịch vụ 9 10 256